Skonsolidowany Raport Roczny rok 2023

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Gaming Factory s.a..zip
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Gaming Factory s.a..xades
2. Informacja zarządu Gaming Factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023.xhtml
2. Informacja zarządu Gaming Factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023..xades
3. List do akcjonariuszy.xhtml
3. List do akcjonariuszy.xades
4. Oświadczenie rady nadzorczej gaming factory spółka akcyjna z siedzibą w warszawie dotyczące komitetu audytu rady nadzorczej gaming factory s.a..xhtml
5. Oświadczenie rady nadzorczej gaming factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej gaming factory s.a. oraz sprawozdania zarządu z działalności gaming factory s.a. oraz grupy kapitałowej Gaming Factory S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. xhtml
6. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz grupy kapitałowej Gaming Factory S.A..xhtml
6. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz grupy kapitałowej Gaming Factory S.A..xades
7. Oświadczenie zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w warszawie w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.xhtml
7. Oświadczenie zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w warszawie w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.xades
8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.xhtml
8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.xades