WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w tys. zł
2020 2019 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 865 1 178 21 0
Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 411 121 -965 -15
EBITDA 1 421 131 -992 -15
Zysk/strata brutto 8 016 5 694 3 243 175
Zysk/strata netto 6 474 4 689 2 756 149
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 456 -4 455 -2 144 -18
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 685 4 596 1 348 -12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 726 -1 254 4 347 100
Aktywa/Pasywa razem 34 319 13 901 7 558 277
Aktywa trwałe 8 952 6 572 3 054 203
Aktywa obrotowe 25 367 7 328 4 474 75
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 613 12 464 7 431 249
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 222 1 327 127 28
Zobowiązania długoterminowe 1 262 461 0 0
Liczba akcji 5 600 000 4 500 000 4 500 000 1 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,27 0,34 0,33 0,1