Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. zatwierdzona w dniu 7 listopada 2023 roku przez Walne Zgromadzenie została przyjęta w związku z chęcią ustrukturyzowania i zapewnienia transparentności w zakresie wynagradzania kadry zarządzającej i nadzorującej Spółkę, a także zapewnienia motywacyjnego charakteru wynagradzania kadry zarządzającej Spółki oraz stworzenia podstaw do ich rozwoju.

Polityka koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Gaming Factory S.A., która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie dochodowości działań Spółki, skutkujące maksymalizacją zysku dla akcjonariuszy.

W dniu 7 listopada 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z decyzją  Walnego Zgromadzenia emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić na potrzeby programu motywacyjnego dla Członków Zarządu lub Pracowników Spółki. Zgodnie z uchwałą nr 10 w ramach kapitału docelowego kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę łącznie nie większą niż 11 200,00 zł, poprzez emisję nie więcej niż 112 000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Program motywacyjny Spółki dotyczy lat 2024 – 2025, a jego warunki i uprawnienia Członków Zarządu i Pracowników Spółki zostały określone w przedmiotowej uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w regulaminie programu motywacyjnego.