Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. zatwierdzona w dniu 23 czerwca 2020 roku przez Walne Zgromadzenie została przyjęta w związku z chęcią ustrukturyzowania i zapewnienia transparentności w zakresie wynagradzania kadry zarządzającej i nadzorującej Spółkę, a także zapewnienia motywacyjnego charakteru wynagradzania kadry zarządzającej Spółki oraz stworzenia podstaw do ich rozwoju.

Polityka koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Gaming Factory S.A., która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie dochodowości działań Spółki, skutkujące maksymalizacją zysku dla akcjonariuszy.

W dniu 15 października 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z decyzją  Walnego Zgromadzenia emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie na potrzeby programu motywacyjnego dla Członków Zarządu lub Pracowników Spółki. Zgodnie z uchwałą nr 8 w ramach kapitału docelowego kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę łącznie nie większą niż 16.800,00 zł, poprzez emisję nie więcej niż 168.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Program motywacyjny Spółki dotyczy lat 2020 – 2022, a jego warunki i uprawnienia Członków Zarządu i Pracowników Spółki zostały określone w przedmiotowej uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Uchwała nr 8 ZWZ z 15.10.2020.