Pierwsze notowanie

 17 lipca 2020 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E. Następnie 23 lipca 2020 roku podjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia akcji i PDA do obrotu giełdowego, zgodnie z którą pierwszy dzień notowań został wyznaczony na 23 lipca 2020 roku.

Akcje Spółki są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GAMFACTOR” i oznaczeniem „GIF” oraz są oznaczonych kodem ISIN PLGMNGF00017.

 

Dywidenda

W 2020 roku Gaming Factory S.A. wypłaciła 1 485 tys. zł dywidendy z zysku roku 2019 (0,33 zł na 1 akcję).

W 2021 roku Gaming Factory S.A. wypłaciła 1 512 tys. zł dywidendy z zysku roku 2020 (0,27 zł na 1 akcję).

W  dniu  29  marca  2021  roku  Zarząd Spółki  przyjął „Politykę dywidendową Gaming Factory S.A.”

Zgodnie z przyjęta Polityką dywidendową Zarząd zamierza przedkładać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 30% a 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez Spółkę i ustalaniu wartości dywidendy Zarząd uwzględniał będzie w szczególności następujące istotne czynniki:

  • osiągnięty przez Spółkę w danym roku obrotowym poziom zysku netto;
  • potrzeby inwestycyjne – w tym inwestycje w tworzenie nowych zespołów deweloperskich, pozyskiwanie praw do produkcji i szacowane koszty realizacji nowych projektów;
  • poziom planowanych wpływów ze sprzedaży gier w bieżącym roku obrotowym;
  • poziom planowanych potencjalnych inwestycji i kosztów tworzenia gier w bieżącym roku obrotowym;
  • oraz, jeśli dotyczy, równowartość kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych będzie co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych.

Polityka dywidendowa została zastosowana począwszy od zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Pełna treść „Polityki dywidendowej Gaming Factory S.A.”

Prawo poboru

W dniu 15 października 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  („NWZ”) upoważniło Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z decyzją  NWZ emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie na potrzeby programu motywacyjnego dla Członków Zarządu lub Pracowników Spółki. . Zgodnie z uchwała nr 8 NWZ w ramach kapitału docelowego kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę łącznie nie większą niż 16.800,00 zł, poprzez emisję nie więcej niż 168.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.