Polityka dywidendowa

W dniu 29 marca 2021 roku Zarząd Gaming Factory SA podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki dywidendowej Gaming Factory S.A.”

Zgodnie z przyjęta Polityką dywidendową Zarząd zamierza przedkładać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 30% a 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki. Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez Spółkę i ustalaniu wartości dywidendy Zarząd uwzględniał będzie w szczególności następujące istotne czynniki: − osiągnięty przez Spółkę w danym roku obrotowym poziom zysku netto; − potrzeby inwestycyjne – w tym inwestycje w tworzenie nowych zespołów deweloperskich, pozyskiwanie praw do produkcji i szacowane koszty realizacji nowych projektów; − poziom planowanych wpływów ze sprzedaży gier w bieżącym roku obrotowym; − poziom planowanych potencjalnych inwestycji i kosztów tworzenia gier w bieżącym roku obrotowym; − oraz, jeśli dotyczy, równowartość kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych będzie co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych. Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanej dywidendy będzie podejmowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A.

Pełna treść Polityki dywidendowej stanowi załącznik do raportu nr 11/2021 z dnia 29 marca 2021 roku.

W dniu 27 lutego 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za 2019 rok, zgodnie z którą zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 4.434.146,19 PLN (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych 19/100) został podzielony w ten sposób, że kwota 1.530.000 PLN (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych) została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w wysokości 0,34 PLN (trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję, natomiast pozostała część zysku netto za 2019 rok, tj. kwota 2.904.146,19 PLN (dwa miliony dziewięćset cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych 19/100) została przeznaczona na kapitał zapasowy. Zysk netto w kwocie przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom został podzielony między akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. Jednocześnie, wyznaczono dzień dywidendy na dzień 27 lutego 2020 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 marca 2020 roku.

W dniu 31 stycznia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z którą zysk netto z 2018 roku w wysokości 2.697.948,38 PLN (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 38/100) został podzielony w ten sposób, że kwota 1.485.000,00 PLN (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w wysokości 0,33 PLN (trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję, natomiast pozostała część zysku netto za 2018 rok, tj. kwota 1.212.948,38 PLN (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 38/100) została przeznaczona na kapitał zapasowy. Zysk netto w kwocie przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom został podzielony między akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. Jednocześnie, wyznaczono dzień dywidendy na dzień 31 stycznia 2019 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 lutego 2019 roku.

W dniu 14 marca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z którą uchwała nr 6 z dnia 31 stycznia 2019 roku została uchylona w całości, natomiast zysk netto z 2018 roku w wysokości 2.697.948,38 PLN (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 38/100) został podzielony w ten sposób, że kwota 1.485.000,00 PLN (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w wysokości 0,33 PLN (trzydzieści trzy grosze) na akcję, a w pozostałej części zysku netto za 2018 rok, tj. kwota 1.212.948,38 PLN (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 38/100) została przeznaczona na kapitał zapasowy. Zysk netto w kwocie przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom został podzielony między akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

Jednocześnie, wyznaczono dzień dywidendy na dzień 31 stycznia 2019 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 lutego 2019 roku. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku została podjęta z uwagi na niedopełnienie warunków formalnych związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 stycznia 2019 roku – z przyczyn technicznych sprawozdanie finansowe nie zostało prawidłowo podpisane podpisem elektronicznym przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostało prawidłowo zatwierdzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 marca 2019 roku, a wypłacone akcjonariuszom kwoty na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2019 roku zostały zaliczone na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy za 2018 rok.

W dniu 26 stycznia 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z którą zysk netto z 2017 roku w wysokości 148.894,77 PLN (sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 77/100) został podzielony w ten sposób, że kwota 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A w formie dywidendy w wysokości 0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną akcję, natomiast pozostała część zysku netto za 2017 rok, tj. kwota 48.894,77 PLN (czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 77/100) została przeznaczona na kapitał zapasowy. Zysk netto w kwocie przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom został podzielony między akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. Jednocześnie, dzień dywidendy wyznaczono na dzień 26 stycznia 2018 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 lutego 2018 roku.