Zarząd Gaming Factory S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji
raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 3 sierpnia 2020 roku,
2. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 30 listopada 2020 roku,
3. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 roku.

Zarząd Gaming Factory S.A. oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane
raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnego raportu
półrocznego w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres od 1
stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. zawarte zostanie półroczne skrócone sprawozdanie
finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania, zawierające
informacje wymagane przez przepisy ww. Rozporządzenia.