Zarząd Gaming Factory S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

  • Raport roczny za 2022 rok 27.04.2023 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok 27.04.2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku 26.05.2023 r.
  • Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku 28.09.2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku 24.11.2023 r.

Zarząd Gaming Factory S.A. oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”). Spółka nie będzie publikowała również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku.Podstawa prawna szczegółowa:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.