Raporty Półroczne i Roczne

DataNumer DokumentuNazwaRoczniktags_hfilter
04/26/20241R/SK/2023

Skonsolidowany Raport Roczny rok 2023

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Gaming Factory s.a..zip
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Gaming Factory s.a..xades
2. Informacja zarządu Gaming Factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023.xhtml
2. Informacja zarządu Gaming Factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023..xades
3. List do akcjonariuszy.xhtml
3. List do akcjonariuszy.xades
4. Oświadczenie rady nadzorczej gaming factory spółka akcyjna z siedzibą w warszawie dotyczące komitetu audytu rady nadzorczej gaming factory s.a..xhtml
5. Oświadczenie rady nadzorczej gaming factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej gaming factory s.a. oraz sprawozdania zarządu z działalności gaming factory s.a. oraz grupy kapitałowej Gaming Factory S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. xhtml
6. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz grupy kapitałowej Gaming Factory S.A..xhtml
6. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz grupy kapitałowej Gaming Factory S.A..xades
7. Oświadczenie zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w warszawie w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.xhtml
7. Oświadczenie zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w warszawie w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.xades
8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.xhtml
8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.xades

04/25/20241R/SK/2023

Raport roczny rok 2023

1. List do akcjonariuszy.xhtml
1. List do akcjonariuszy.xades
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Gaming Factory s.a..xhtml
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Gaming Factory s.a.xades
3. Informacja zarządu Gaming Factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023.xhtml
3. Informacja zarządu Gaming Factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023..xades
4. Oświadczenie rady nadzorczej gaming factory spółka akcyjna z siedzibą w warszawie dotyczące komitetu audytu rady nadzorczej gaming factory s.a..xhtml
5. Oświadczenie rady nadzorczej gaming factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej gaming factory s.a. oraz sprawozdania zarządu z działalności gaming factory s.a. oraz grupy kapitałowej Gaming Factory S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. xhtml
6. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz grupy kapitałowej Gaming Factory S.A..xhtml
6. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz grupy kapitałowej Gaming Factory S.A..xades
7. Oświadczenie zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w warszawie w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.xhtml
7. Oświadczenie zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w warszawie w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.xades
8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.xhtml
8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.xades

09/29/20231R/SK/2023

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GAMING FACTORY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R.

09/29/20231R/SK/2023

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R.

09/29/20231R/SK/2023

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A.

04/27/20231R/SK/2022

1. List do akcjonariuszy.xades
1. List do akcjonariuszy.xhtml
2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades
2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xml
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xades
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml
4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022 – podpis.xades
4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022 – podpis.xml
4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022.html
5. Oświadczenie Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. dotyczące Komitetu Audyt.xhtml
5. Oświadczenie Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A..xhtml
5. Oświadczenie SSF 2 RN.xhtml
6. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. – podpis.xades
6. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. – podpis.xml
6. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Gaming Factory S.A. ZA 2022 R.zip
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r..xhtml

04/27/20231R/2022

1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. – podpis.xml
1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. podpis.xades
1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R.xhtml
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022 – podpis.xades
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022.xhtml

 

09/28/2022Q1/2022

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A.

 

04/29/20221R/SK/2021
04/29/20221R/2021
09/24/20211H/2021

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A.

03/30/2021BSSF/2020
03/30/2021BSF/2020

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

12/14/2020Q2A/2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku Grupy Kapitałowej GF SA SKORYGOWANY

09/30/2020Q2/2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku Grupy Kapitałowej GF SA