Zawarcie umowy na wykonanie Pizza Simulator w wersji na PC