Warunkowa rejestracja akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii E w KDPW