SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A.