Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu giełdowego