RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GAMING FACTORY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R.