INFORMACJA ZARDU GAMING FACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY
AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI GAMING
FACTORY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021 ORAZ ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021
Mając na uwadze treść § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. poz. 757 z późn. zm.), sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej GAMING
FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: GAMING FACTORY S.A.), Zarząd GAMING FACTORY S.A. informuje, że:
1) firma audytorska 4 Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: firma audytorska), przeprowadzająca badanie
rocznego sprawozdania finansowego GAMING FACTORY S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021
roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. (dalej: Grupa
Kapitałowa) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, została wybrana zgodnie z przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego GAMING FACTORY
S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
3) w GAMING FACTORY S.A. i Grupie Kapitałowej przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
4) GAMING FACTORY S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz GAMING FACTORY S.A. i jej Grupy Kapitałowej przez firmę audytorską, podmiot powiązany
z firmą audytorslub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dn. 29 kwietnia 2022 r.
Za Zarząd:
Mateusz Adamkiewicz
Prezes Zarządu GAMING FACTORY S.A.