OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ GAMING FACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GAMING FACTORY S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.,
Z DNIA 29 KWIETNIA 2022 ROKU
Rada Nadzorcza GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub GAMING FACTORY S.A.) ocenia, że
przedłożone jej:
1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2021 roku;
3) sprawozdanie z działalności GAMING FACTORY S.A. oraz Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za okres od
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
UZASADNIENIE
Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską 4Audyt sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, wpisaną
na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3363 (dalej: firma audytorska).
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej: Komitet Audytu) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o:
[1] wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
[2] treści sporządzonego przez firmę audytorską sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o którym mowa
w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE;
[3] roli Komitetu Audytu w procesie badania.
W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali bezpośrednio
z przedstawicielami firmy audytorskiej przebieg badania. Zgodnie z przedstawionymi przez firmę audytorską
sprawozdaniami z badania:
[1] sprawozdanie finansowe Spółki:
a. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz
jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie
z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejsoraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
b. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem Spółki,
c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 217, ze zm.).
[2] skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A.:
a. przedstawia prawdziwy, rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku
finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
b. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem Spółki (jako Jednostki
dominującej).
Zawarte, w sporządzonych przez Audytora sprawozdaniach z badania, opinie o sprawozdaniu finansowym Spółki oraz
skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31
grudnia 2021 roku opiniami bez zastrzeżeń.
Mając powyższe na względzie Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako sporządzonych
zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.
Członkowie Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A.:
Jarosław Antonik
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kajetan Wojnicz
Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Krusik
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Sobiecki
Członek Rady Nadzorczej
Daniel Kostecki
Członek Rady Nadzorczej