OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GAMING FACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2021
Mając na uwadze treść § 70 ust. 1 pkt 6 oraz § 71 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za wnoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. poz. 757 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie), Zarząd GAMING FACTORY S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej: GAMING FACTORY S.A.) oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu GAMING FACTORY S.A.:
1) roczne sprawozdanie finansowe GAMING FACTORY S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacmajątkoi finansową GAMING FACTORY S.A. oraz jej wynik
finansowy;
2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkoi finansową
Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. oraz jej wynik finansowy;
3) sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r., które, zgodnie z § 71
ust. 8 Rozporządzenia, dla GAMING FACTORY S.A. i Grupy Kapitałowej zostało sporządzone w formie jednego
dokumentu pn.: Sprawozdanie z działalności GAMING FACTORY S.A. oraz Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY
S.A., zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji GAMING FACTORY S.A. i Grupy Kapitałowej
GAMING FACTORY S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Warszawa, dn. 29 kwietnia 2022 r.
Za Zarząd:
Mateusz Adamkiewicz
Prezes Zarządu GAMING FACTORY S.A.