JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GAMING FACTORY S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku
Gaming Factory S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)
Strona 2 z 35
Spis treści
Spis treści ........................................................................................................................................................................... 2
I. Jednostkowe sprawozdanie finansowe...................................................................................................................... 3
II. Dodatkowe noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za okres od 1
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ................................................................................................................................. 8
Gaming Factory S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)
Strona 3 z 35
I. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
1. Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
PLN`000
PLN`000
EUR`000
EUR`000
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
1 910
1 170
417
262
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(1 396)
208
(305)
47
EBITDA*
(1 307)
210
(286)
47
Zysk (strata) brutto
(67)
2 531
(15)
566
Zysk (strata) netto
(184)
2 034
(40)
455
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(3 114)
(2 699)
(680)
(603)
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
(1 987)
5 811
(434)
1 299
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(1 509)
12 649
(330)
2 827
Przepływy pieniężne netto – razem
(6 610)
15 761
(1 444)
3 523
Aktywa / Pasywa razem
27 228
33 429
5 920
7 244
Aktywa trwałe
7 673
8 549
1 668
1 853
Aktywa obrotowe
19 555
24 880
4 252
5 391
Kapitał własny
26 702
27 973
5 806
6 062
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
526
5 456
114
1 182
Zobowiązania długoterminowe
96
329
21
71
Zobowiązania krótkoterminowe
430
5 127
94
1 111
Liczba akcji na 31.12**
5 627 700
5 600 000
5 627 700
5 600 000
Średnioważona liczba akcji za rok
5 602 663
4 506 027
5 602 663
4 506 027
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR )
(0,03)
0,45
(0,01)
0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR )
4,77
5,00
1,04
1,12
Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do
EUR ustalanych przez NBP:
Kurs na dzień 31.12.2021
4,5994
Kurs na dzień 31.12.2020
4,6148
Średni kurs za 2021
4,5775
Średni kurs za 2020
4,4742
*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
** średnioważona liczba akcji została ustalona w związku z emisją 27 700 akcji w ramach programu motywacyjnego
Gaming Factory S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)
Strona 4 z 35
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów
Nota
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
PLN`000
PLN`000
1 910
1 172
1 910
1 170
-
1
3 306
963
2 048
2 477
89
1
6
17
3 861
2 935
1 139
461
16
27
245
-
(1 396)
208
1 375
2 359
308
2
262
(34)
(67)
2 531
117
497
(184)
2 034
-
-
(184)
2 034
(944)
(575)
(1 640)
(710)
(312)
(135)
474
-
90
-
(1 128)
1 459
(0,03)
0,45
-
-
(0,03)
0,47
-
-
Gaming Factory S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)
Strona 5 z 35
3. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
AKTYWA
Nota
Na dzień
31 grudnia 2021
Na dzień
31 grudnia 2020
PLN’000
PLN’000
Aktywa trwałe
7 673
8 549
Wartości niematerialne
468
-
Rzeczowe aktywa trwałe
61
12
Inwestycje w jednostkach powiązanych
4 600
4 600
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane zgodnie z
metodą praw własności
1 370
819
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
1 175
3 118
Aktywa obrotowe
19 555
24 880
Zapasy
7 488
5 720
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
331
237
Należności z tytułu podatku dochodowego
61
-
Inwestycje w jednostkach powiązanych
159
155
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
11 516
18 126
Pozostałe aktywa
-
642
SUMA: Aktywa obrotowe inne niż aktywa zakwalifikowane jako
przeznaczone do sprzedaży
19 555
24 880
Aktywa razem
27 228
33 429
PASYWA
Nota
Na dzień
31 grudnia 2021
Na dzień
31 grudnia 2020
PLN`000
PLN`000
Razem kapitał własny
26 702
27 973
Kapitał akcyjny
563
560
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów
18 236
18 236
Pozostałe kapitały rezerwowe
618
1 353
Zyski zatrzymane
7 286
7 825
- w tym zysk (strata) netto
-184
2 034
Zobowiązania długoterminowe
96
329
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
96
329
Zobowiązania krótkoterminowe
430
5 127
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
430
4 898
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
-
230
SUMA: Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami
przeznaczonymi do sprzedaży
430
5 127
Zobowiązania razem
526
5 456
Pasywa razem
27 228
33 429
Gaming Factory S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)
Strona 6 z 35
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM
Kapitał
zakładowy
Nadwyżka
ceny
emisyjnej
powyżej
wartości
nominalnej
udziałów
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny
razem
Stan na 1 stycznia 2021 roku
560
18 236
1 353
7 825
27 973
Korekta błędów lat poprzednich
-
-
-
(167)
(167)
Stan na 1 stycznia 2021 roku po korektach błędów lat
poprzednich
560
18 236
1 353
7 657
27 806
Całkowite dochody:
-
-
(1 328)
200
(1 128)
Zysk/strata netto roku obrotowego
-
-
-
(184)
(184)
Inne całkowite dochody
-
-
(1 328)
384
(944)
Emisja akcji
3
-
-
(14)
(11)
Wycena programu motywacyjnego
-
-
593
-
593
Wypłata dywidendy
-
-
-
(1 512)
(1 512)
Sprzedaż aktywów wycenianych w wartości godziwej
(realizacja zysku z przeszacowania)
-
-
-
955
955
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego
3
-
(735)
(371)
(1 104)
Stan na 31 grudnia 2021 roku
563
18 236
618
7 286
26 702
Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM
Kapitał
zakładowy
Nadwyżka
ceny
emisyjnej
powyżej
wartości
nominalnej
udziałów
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny
razem
Stan na 1 stycznia 2020 roku
450
4 167
1 928
5 764
12 308
Korekta błędów lat poprzednich
-
-
-
-
-
Stan na 1 stycznia 2020 roku po korektach błędów lat
poprzednich
450
4 167
1 928
5 764
12 308
Całkowite dochody:
-
-
(575)
2 034
1 459
Zysk/strata netto roku obrotowego
-
-
-
2 034
2 034
Inne całkowite dochody
-
-
(575)
-
(575)
Emisja akcji
110
14 069
-
14 179
Wypłata dywidendy
-
-
-
(1 530)
(1 530)
Sprzedaż aktywów wycenianych w wartości godziwej
(realizacja zysku z przeszacowania)
-
-
-
1 557
1 557
Stan na 31 grudnia 2020 roku
560
18 236
1 353
7 825
27 973
Gaming Factory S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)
Strona 7 z 35
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
PLN’000
PLN’000
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk / strata brutto
(67)
2 531
Korekty
(2 442)
(4 379)
Amortyzacja
89
1
Przychody z tytułu odsetek
(3)
(5)
Koszty z tytułu odsetek
-
Przychody z tytułu dywidend
(1 369)
(101)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
(262)
(2 253)
Zmiana stanu rezerw
1 131
(9)
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
(233)
34
Zmiana stanu zapasów
(1 930)
(2 639)
Zmiana stanu należności
(15)
1 014
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
149
(421)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej
(2 509)
(1 848)
Podatek dochodowy zapłacony
(605)
(851)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(3 114)
(2 699)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Zbycie udziałów jednostkach zależnych
3
-
Zbycie udziałów jednostkach stowarzyszonych
718
1 234
Zbycie udziałów w pozostałych jednostkach
2 579
4 739
Spłata pożyczek udzielonych pozostałym jednostkom
-
41
Dywidendy i udziały w zyskach
-
101
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
(608)
(13)
Udzielenie pożyczek pozostałym jednostkom
-
Nabycie udziałów w jednostkach powiązanych
(4 450)
-
Nabycie udziałów w pozostałych jednostkach
(228)
(290)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(1 987)
5 811
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy netto z podwyższenia kapitału
3
14 179
Wypłata dywidendy
(1 512)
(1 530)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(1 509)
12 649
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM
(6 610)
15 761
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM
(6 610)
15 761
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
-
-
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
18 126
2 365
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM
11 516
18 126
- o ograniczonej możliwości dysponowania
-
-
Gaming Factory S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)
Strona 8 z 35
II.Dodatkowe noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
1. Informacje ogólne o Spółce
Gaming Factory Spółka Akcyjna powstała w wyniku uchwalenia statutu Spółki sporządzonego w dniu 13 listopada 2017 r.,
w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3195/2017) sporządzonego przed notariuszem Jadwigą Zacharzewską w Kancelarii
Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska s.c., ul. Świętokrzyska 18 lok 425, 00-052 Warszawa Śródmieście.
Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej nr 15.
Postanowieniem Sądu Rejonowego Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru dowego
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000707300.
Spółka posiada numer NIP 5272829488 oraz symbol REGON 368897485
Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz w oparciu o Statut.
Na dzień 31.12.2021 r., skład organów zarządczych i nadzorujących w Spółce był następujący:
Zarząd:
Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu,
Rada Nadzorcza:
Jarosław Antonik Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Bartosz Krusik Członek Rady Nadzorczej,
Kajetan Wojnicz Członek Rady Nadzorczej,
Daniel Kostecki Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Sobiecki Członek Rady Nadzorczej.
Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji skład organów zarządczych i nadzorujących w Spółce był
następujący:
Zarząd:
Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu,
Rada Nadzorcza:
Jarosław Antonik Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Bartosz Krusik Członek Rady Nadzorczej,
Kajetan Wojnicz Członek Rady Nadzorczej,
Daniel Kostecki Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Sobiecki Członek Rady Nadzorczej
Gaming Factory S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)
Strona 9 z 35
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku struktura akcjonariatu jednostki była następująca:
Akcjonariusz
Liczba akcji
Udział w kapitale
podstawowym
Liczba głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów
Mateusz Adamkiewicz
1 621 460
28,81%
1 621 460
28,81%
Mateusz Pastewka
1 568 201
27,87%
1 568 201
27,87%
Pozostali
2 438 039
43,32%
2 438 039
43,32%
RAZEM:
5 627 700
100,00%
5 627 700
100,00%
Wartość kapitału zakładowego na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 562 770 zł. Kapitał akcyjny Spółki dzielił się na
5 627 700 akcji o wartości 0,1 zł każda, następujących serii:
1 000 000 akcji serii A,
3 000 000 akcji serii B,
400 000 akcji serii C,
100 000 akcji serii D,
1 100 000 akcji serii E,
27 700 akcji serii F.
2. Informacje o Grupie Kapitałowej
Grupa kapitałowa Gaming Factory powstała w roku 2019 w związku z objęciem kontroli przez Gaming Factory S.A. nad
spółkami zależnymi.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy obejmuje Jednostkę dominującą oraz następujące jednostki zależne:
Nazwa
Główna działalność
Kraj założenia
% udziałów w
kapitale
31.12.2021
31.12.2020
Silver Lynx Games sp. z o. o.
Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych
Polska
77,01%
77,01%
Vision Edge Entertainment
sp. z o. o.
Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych
Polska
90,00%
90,00%
Spółka wywiera ponadto znaczący wpływ na następujące jednostki stowarzyszone, które w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym wyceniane są metodą praw własności:
Nazwa
Główna działalność
Kraj założenia
% udziałów w
kapitale
31.12.2021
31.12.2020
Asmodev S.A.
Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych
Polska
22,80%
22,80%
West Wind sp. z o. o.
Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych
Polska
25,00%
25,00%
Ultimate VR S.A.
Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych
Polska
21,70%
45,00%
Black Rose Projects S.A.
Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych
Polska
25,44%
36,50%*
Ultimate Licensing sp. z o. o.
Działalność wydawnicza
w zakresie gier komputerowych
Polska
19,00%
-
Czas trwania działalności jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej jest nieograniczony. Sprawozdanie finansowe
jednostek zależnych i stowarzyszonych sporządzone zostało za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe
Jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości.
Wszystkie spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną.
Gaming Factory S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)
Strona 10 z 35
Rokiem obrotowym Jednostki dominującej oraz spółek wchodzących w skład Grupy jest rok kalendarzowy.
3. Podstawowa działalność Jednostki
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
4. Przyjęte zasady rachunkowości
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami (zwanymi dalej
MSSF).
Rokiem obrotowym Jednostki jest rok kalendarzowy.
4.1. Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza
Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego,
w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna"). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach
PLN (chyba, że w nocie informacji dodatkowej wskazano inaczej). Polski nowy złoty (PLN) jest walutą funkcjonalną i walutą
prezentacji Jednostki. Wybór waluty funkcjonalnej w przypadku jednostki prowadzącej działalność na rynkach
międzynarodowych i identyfikacja waluty, którą należy uznać za walutę używaną w podstawowym środowisku
ekonomicznym, w jakim prowadzi Spółka jest