OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ GAMING FACTORY S.A.
Z DNIA 29 KWIETNIA 2022 ROKU
Rada nadzorcza GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub GAMING FACTORY S.A.) działając
w oparciu o z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) niniejszym oświadcza, że:
1) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy
i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,
2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Członkowie Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A.:
Jarosław Antonik
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kajetan Wojnicz
Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Krusik
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Sobiecki
Członek Rady Nadzorczej
Daniel Kostecki
Członek Rady Nadzorczej