OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ GAMING FACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GAMING FACTORY S.A. I ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021
Z DNIA 29 KWIETNIA 2022 ROKU
Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).
Rada Nadzorcza GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) niniejszym oświadcza, że firma
audytorska 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: firma audytorska), przeprowadzająca badanie
rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. (dalej: Grupa
Kapitałowa) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:
1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki
i rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2021 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej;
2) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej
rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firaudytorslub członka jego sieci dodatkowych
usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę
audytorską.
Podpisy Conków Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A.:
Jarosław Antonik
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kajetan Wojnicz
Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Krusik
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Sobiecki
Członek Rady Nadzorczej
Daniel Kostecki
Członek Rady Nadzorczej