SPRAWOZDANIE Z
DZIAŁALNOŚCI
GAMING FACTORY S.A
ORAZ
GRUPY KAPITAŁOWEJ
GAMING FACTORY.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku
Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. i Grupy Kapitałowej Gaming Factory
za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Strona 2 z 46
Spis treści
I. Podstawowe informacje .................................................................................................................................................. 6
1. Informacje ogólne o Emitencie i Grupie kapitałowej ...................................................................................................... 6
2. Opis organizacji Grupy kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian
w organizacji Grupy kapitałowej Emitenta wraz z podaniem ich przyczyn ....................................................................... 8
3. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Jednostką dominującą oraz Grupą ........................................................ 9
4. Informacje o posiadanych przez Jednostkę dominującą i Grupę oddziałach (zakładach) .................................................. 9
5. Informacje o akcjach własnych. ..................................................................................................................................... 9
6. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju .......................................................................... 9
II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym................................................................................................................................................................ 11
1. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Grupy kapitałowej za rok 2021 wraz z danymi porównywalnymi za rok
2020. Dane podane zostały w tysiącachi w przeliczeniu na Euro. .............................................................................. 11
2. Podstawowe produkty, towary lub usługi wraz z ich określeniem wartościowym oraz udziałem poszczególnych
produktów, towarów i usług (jeżeli istotne) albo ich grup w sprzedaży ogółem, a także zmianach w tym zakresie w
danym roku obrotowym ............................................................................................................................................. 13
3. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Jednostki
dominującej i Grupy.................................................................................................................................................... 15
4. Komentarz do wyników finansowych Spółki i Grupy kapitałowej .................................................................................. 16
5. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy
kapitałowej w 2021 roku ............................................................................................................................................. 17
6. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym .............................. 17
7. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie
czynników ryzyka i opis zagrożeń Jednostki dominującej i Grupy .................................................................................. 17
8. Informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność Jednostki dominującej i Grupy, jakie nastąpiły w roku
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz opis czynników i
zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Jednostki dominującej i spółek
Grupy oraz sprawozdania finansowe, w tym na osiągnięte zyski .................................................................................. 18
9. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności Emitenta i Grupy kapitałowej za rok
obrotowy ................................................................................................................................................................... 19
10. Informacje o przyjętej strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej
realizacji w okresie objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności Emitenta i jego Grupy co najmniej
w najbliższym roku obrotowym. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Jednostki dominującej i Grupy
kapitałowej ................................................................................................................................................................ 19
11. Informacje o przewidywanym rozwoju Jednostki dominującej i Grupy ........................................................................ 19
12. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Jednostki dominującej i Grupy .......... 20
13. Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Jednostki dominującej i Grupy .......................................... 20
14. Informacje o instrumentach finansowych. ................................................................................................................... 20
15. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Jednostka dominująca i jej Grupa jest na nie narażona
.................................................................................................................................................................................. 21
III. Podstawowa działalność Emitenta i spółek z Grupy kapitałowej .................................................................................... 24
1. Profil działalności ........................................................................................................................................................ 25
2. Rynki zbytu ................................................................................................................................................................. 26
3. Zawarte umowy znaczące dla działalności Jednostki dominującej oraz Grupy, w tym umowy zawarte pomiędzy
akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji ...................................................... 27
4. Transakcje zawarte przez Jednostkę dominującą lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi na innych
warunkach niż rynkowe .............................................................................................................................................. 27
IV. Pozostałe informacje finansowe .................................................................................................................................. 29
1. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe z innymi podmiotami oraz określenie głównych inwestycji krajowych i
zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w
tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grujednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania ............... 29
2. Zaciągnięte i wypowiedziane w danym roku obrotowym umowy dotyczące kredytów i pożyczek ................................. 29
Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. i Grupy Kapitałowej Gaming Factory
za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Strona 3 z 46
3. Udzielone w danym roku obrotowym pożyczki, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych podmiotom
powiązanym ............................................................................................................................................................... 29
4. Udzielone i otrzymane w danym roku obrotowym poręczenia i gwarancje, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i
gwarancji udzielonych podmiotom powiązanym.......................................................................................................... 29
5. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Jednostkę
dominującą i jej Grupę wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności ...................................... 29
6. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi
prognozami wyników na dany rok ............................................................................................................................... 30
7. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka
podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom ........................................................................ 30
8. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości
posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności ......................... 30
Inne informacje ................................................................................................................................................................ 31
1. Umowy zawarte z osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensaw przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z
zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia
Spółki przez przejęcie ................................................................................................................................................. 31
2. Wynagrodzenia, nagrody lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na
kapitale, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach
subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie
należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących .......... 31
3. Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających,
nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi
emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu ..................................................................... 33
4. Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) oraz akcji i udziałów odpowiednio w podmiotach
powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie) .................... 33
5. Znane Jednostce dominującej umowy (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą
w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy . 34
6. System kontroli programów akcji pracowniczych ......................................................................................................... 34
7. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej, dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania
oraz stanowiska emitenta ........................................................................................................................................... 34
8. Informacje dotyczące biegłego rewidenta: .................................................................................................................. 34
1. Zasady ładu korporacyjnego, które Spółka stosowała w 2021 roku. .............................................................................. 37
2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Spółki systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w
odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. ............ 39
3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Gaming Factory S.A. ........... 40
4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem
tych uprawnień. ......................................................................................................................................................... 40
5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa
głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu
lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi
oddzielone od posiadania papierów wartościowych. ................................................................................................... 40
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki, ............. 40
7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do
podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji................................................................................................................... 40
8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki. .............................................................................................................. 40
9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich
wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin zost
uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa. ................................................... 41
Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. i Grupy Kapitałowej Gaming Factory
za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Strona 4 z 46
10. Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów, wraz ze
wskazaniem składu osobowego tych organów i zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego. ......... 42
11. Opis Komitetu Audytu................................................................................................................................................. 43
Niniejszy dokument zawiera Sprawozdanie Zarządu Gaming Factory S.A. na temat działalności Grupy kapitałowej w 2021
roku. W treści dokumentu znajduje się również Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Emitenta stosownie do §71
ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitenw papierów wartościowych oraz warunków uznawania za wnoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. i Grupy Kapitałowej Gaming Factory
za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Strona 5 z 46
Podstawowe informacje
o Gaming Factory S.A.
i Grupie Kapitałowej
Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. i Grupy Kapitałowej Gaming Factory
za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Strona 6 z 46
I. Podstawowe informacje
1. Informacje ogólne o Emitencie i Grupie kapitałowej
Gaming Factory Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka, jednostka dominująca) powstała w wyniku uchwalenia statutu Spółki
sporządzonego w dniu 13 listopada 2017 r., w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3195/2017) sporządzonego przed
notariuszem Jadwigą Zacharzewską w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska s.c., ul. Świętokrzyska 18
lok 425, 00-052 Warszawa Śródmieście.
Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej nr 15.
Postanowieniem Sądu Rejonowego Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru dowego
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000707300.
Spółka posiada numer NIP 5272829488 oraz symbol REGON 368897485
Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz w oparciu o Statut.
Na dzień 31.12.2021 r., skład organów zarządczych i nadzorujących w Spółce był następujący:
Zarząd:
Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu,
Rada Nadzorcza:
Jarosław Antonik Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Bartosz Krusik Członek Rady Nadzorczej,
Kajetan Wojnicz Członek Rady Nadzorczej,
Daniel Kostecki Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Sobiecki Członek Rady Nadzorczej.
Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji skład organów zarządczych i nadzorujących w Słce był
następujący:
Zarząd:
Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu,
Rada Nadzorcza: