iso4217:PLNxbrli:sharesiso4217:PLN259400ANEBPTI981R5462020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ANEBPTI981R5462020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ANEBPTI981R5462020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400ANEBPTI981R5462020-01-012020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400ANEBPTI981R5462020-01-012020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400ANEBPTI981R5462020-01-012020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:RetainedEarningsMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:OtherReservesMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:SharePremiumMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:RetainedEarningsMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:OtherReservesMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:SharePremiumMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:IssuedCapitalMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:RetainedEarningsMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:OtherReservesMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:SharePremiumMember259400ANEBPTI981R5462020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember259400ANEBPTI981R5462021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ANEBPTI981R5462021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ANEBPTI981R5462021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400ANEBPTI981R5462021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400ANEBPTI981R5462021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400ANEBPTI981R5462021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400ANEBPTI981R5462021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ANEBPTI981R5462021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ANEBPTI981R5462021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400ANEBPTI981R5462021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400ANEBPTI981R5462021-01-012021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400ANEBPTI981R5462021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:RetainedEarningsMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:OtherReservesMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:SharePremiumMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:IssuedCapitalMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:RetainedEarningsMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:OtherReservesMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:SharePremiumMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember259400ANEBPTI981R5462020-12-31259400ANEBPTI981R5462021-12-31259400ANEBPTI981R5462020-01-012020-12-31259400ANEBPTI981R5462021-01-012021-12-31

PLAYWAY S.A.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku test

Obraz 1

 

 

 

SKONSOLIDOWANE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

GAMING FACTORY S.A.

za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Spis treści

 

Spis treści

Spis treści2

Spis treści2

I.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe4

1.Wybrane dane finansowe4

2.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów5

3.Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej7

4.Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym8

5.Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych9

II.Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.10

1.Informacje ogólne o Grupie10

1.1Informacje o jednostce dominującej10

1.2Informacje o Grupie Kapitałowej11

1.3Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej12

1.4Zmiany w strukturze Grupy w 202112

2.Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza12

3.Kursy bilansowe przyjęte do wyceny12

4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego12

5.Format oraz ogólne zasady sporządzenia sprawozdania finansowego12

5.1Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności13

5.2Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi dla prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego14

5.3Założenie kontynuacji działalności14

5.4Oświadczenie o zgodności14

5.5Nowe standardy i interpretacje obowiązujące na dzień bilansowy14

5.6Stosowane zasady rachunkowości15

6.Segmenty operacyjne24

6.1Informacja dotycząca segmentów operacyjnych, obszarów geograficznych oraz istotnych klientów24

7.Wartość firmy25

8.Aktywa trwałe i wartości niematerialne26

9.Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane zgodnie z metodą praw własności28

10.Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody29

11.Zapasy30

12.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe30

13.Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej31

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

14.Struktura kapitału akcyjnego31

15.Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję31

16.Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty32

17.Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów32

18.Pozostałe kapitały rezerwowe32

19.Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli32

20.Rezerwa na odroczony podatek dochodowy33

21.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe33

22.Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży34

23.Koszty działalności operacyjnej34

24.Przychody i koszty finansowe34

25.Podatek dochodowy bieżący i odroczony35

26.Wynagrodzenie kluczowego personelu jednostki dominującej35

27.Zarządzanie kapitałem36

28.Zobowiązania i aktywa warunkowe36

29.Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów36

30.Informacja o wypłaconych dywidendach, w podziale na akcje zwykłe i pozostałe akcje oraz kwocie dywidend zaproponowanych lub uchwalonych do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, ale nie ujętych jako przekazane posiadaczom akcji w trakcie okresu.36

31.Informacja o zdarzeniach następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.36

32.Instrumenty finansowe36

32.1Ryzyka związane z instrumentami finansowymi37

33.Informacja o korektach błędów poprzednich okresów38

34.Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi38

 

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

I.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE

od 01.01.2021

do 31.12.2021

od 01.01.2020

do 31.12.2020

od 01.01.2021

do 31.12.2021

od 01.01.2020

do 31.12.2020

PLN`000

PLN`000

EUR`000

EUR`000

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 331

2 865

291

640

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

(1 584)

1 411

(346)

315

EBITDA*

(1 495)

1 421

(327)

317

Zysk (strata) brutto

(252)

8 016

(55)

1 792

Zysk (strata) netto

(369)

6 474

(81)

1 447

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

(5 059)

(1 456)

(1 105)

(325)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

2 463

4 685

538

1 047

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(1 509)

12 726

(330)

2 844

Przepływy pieniężne netto – razem

(4 105)

15 956

(897)

3 566

Aktywa / Pasywa razem

32 424

34 319

7 050

7 437

Aktywa trwałe

8 076

8 952

1 756

1 940

Aktywa obrotowe

24 349

25 367

5 294

5 497

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

30 177

31 613

6 561

6 850

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 783

2 222

388

481

Zobowiązania długoterminowe

1 029

1 262

224

274

Zobowiązania krótkoterminowe

754

959

164

208

Liczba akcji na 31.12

5 627 700

5 600 000

5 627 700

5 600 000

Średnioważona liczba akcji za rok

5 602 663

4 506 027

5 602 663

4 506 027

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

(0,07)

1,44

(0,01)

0,32

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )

5,47

7,12

1,19

1,59

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

 

Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP :

Kurs na dzień 31.12.2021

4,5994

Kurs na dzień 31.12.2020

4,6148

Średni kurs za 2021

4,5775

Średni kurs za 2020

4,4742

 

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

2.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

od 01.01.2021

do 31.12.2021

od 01.01.2020

do 31.12.2020

PLN`000

PLN`000

Działalność kontynuowana

Przychody

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

1 331

2 865

Pozostałe przychody

0

1

Koszty działalności operacyjnej

Zmiana stanu produktów

3 631

2 609

Amortyzacja

89

10

Zużycie materiałów i energii

8

44

Usługi obce

4 902

2 842

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

1 285

1 135

Pozostałe koszty według rodzaju

17

32

Pozostałe koszty operacyjne

245

2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

(1 584)

1 410

Przychody finansowe

1 378

935

Koszty finansowe

308

3

Zysk (strata) z udziału w jednostkach stowarzyszonych

262

(34)

Zysk (strata) z tytułu utraty kontroli w jednostce zależnej

0

5 502

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(252)

7 810

Podatek dochodowy

117

1 503

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

(369)

6 307

Działalność zaniechana

 

 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

0

0

Zysk (strata) netto

(369)

6 307

przypadający na jednostkę dominującą

(349)

5 759

przypadający na udziały niedające kontroli

(20)

548

Inne całkowite dochody

(944)

(575)

Wycena do wartości godziwej aktywów finansowych

(1 640)

(710)

Podatek odroczony od wyceny do wartości godziwej

(312)

(135)

Wynik na zmianie udziału w aktywach netto jednostek stowarzyszonych

474

0

Podatek odroczony od wyniku na zmianie udziału w aktywach netto jednostek stowarzyszonych

90

0

Całkowite dochody ogółem

(1 313)

5 732

Całkowite dochody ogółem

(1 313)

5 732

przypadające na jednostkę dominującą

(1 293)

5 184

przypadające na udziały niedające kontroli

(20)

548

 

Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (zł)

 

Podstawowy

(0,06)

1,28

z działalności kontynuowanej

(0,06)

1,28

z działalności zaniechanej

0

0

Rozwodniony

(0,06)

1,28

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

z działalności kontynuowanej

(0,06)

1,28

z działalności zaniechanej

0

0

 

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

3.Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA

Nota

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

PLN’000

PLN’000

Aktywa trwałe

 

8 076

8 746

Wartość firmy

89

89

Wartości niematerialne

467

0

Rzeczowe aktywa trwałe

61

12

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane zgodnie z metodą praw własności

6 284

5 733

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

1 175

2 912

Aktywa obrotowe

24 348

25 367

Zapasy

9 361

6 012

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

563

245

Należność z tytułu podatku dochodowego

61

0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

14 361

18 466

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

2

644

SUMA: Aktywa obrotowe inne niż aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży

24 348

25 367

Aktywa razem

 

32 424

34 113

 

PASYWA

Nota

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

PLN`000

PLN`000

Razem kapitał własny

30 641

31 930

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

30 177

31 446

Kapitał akcyjny

563

560

Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów

18 236

18 236

Pozostałe kapitały rezerwowe

618

1 353

Zyski zatrzymane

10 760

11 297

- w tym zysk (strata) netto

(349)

5 759

Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli

464

484

Zobowiązania długoterminowe

1 029

1 263

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

1 029

1 263

Zobowiązania krótkoterminowe

754

920

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

754

730

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

0

190

SUMA: Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami

Przeznaczonymi do sprzedaży

754

920

Zobowiązania razem

1 783

2 183

Pasywa razem

32 424

34 113

 

 

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

4.Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał zakładowy

Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zyski zatrzymane

Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

Przypadające udziałom niedającym kontroli

Kapitał własny razem

Stan na 1 stycznia 2021 roku

560

18 236

1 353

11 464

31 613

484

32 097

Korekta błędów lat poprzednich

0

0

0

(167)

(167)

0

(167)

Stan na 1 stycznia 2021 roku po korektach błędów lat poprzednich

560

18 236

1 353

11 297

31 446

484

31 930

Całkowite dochody:

0

0

(1 328)

35

(1 293)

(20)

(1 313)

Zysk/strata netto roku obrotowego

0

0

0

(349)

(349)

(20)

(369)

Inne całkowite dochody

0

0

(1 328)

384

(944)

0

(944)

Emisja akcji

3

0

0

0

3

0

3

Wypłata dywidendy

0

0

0

(1 512)

(1 512)

0

(1 512)

Wycena programu motywacyjnego

0

0

593

0

593

0

593

Utrata kontroli w jednostkach zależnych

0

0

0

940

940

0

940

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego

3

0

(735)

(537)

(1 269)

(20)

(1 289)

Stan na 31 grudnia 2021 roku

563

18 236

618

10 760

30 177

464

30 641

Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał zakładowy

Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zyski zatrzymane

Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

Przypadające udziałom niedającym kontroli

Kapitał własny razem

Stan na 1 stycznia 2020 roku

450

4 167

1 928

5 920

12 464

109

12 574

Korekta błędów lat poprzednich

0

0

0

0

0

(1)

(1)

Stan na 1 stycznia 2020 roku po korektach błędów lat poprzednich

450

4 167

1 928

5 920

12 464

109

12 574

Całkowite dochody:

0

0

(575)

5 759

5 184

548

5 732

Zysk/strata netto roku obrotowego

0

0

0

5 759

5 759

548

6 307

Inne całkowite dochody

0

0

(575)

0

(575)

0

(575)

Emisja akcji

110

14 069

0

0

14 179

0

14 179

Wypłata dywidendy

0

0

0

(1 530)

(1 530)

0

(1 530)

Podwyższenie kapitału w spółkach zależnych

0

0

0

(408)

(408)

483

75

Utrata kontroli w jednostkach zależnych

0

0

0

0

0

(655)

(655)

Sprzedaż aktywów wycenianych w wartości godziwej (realizacja zysku z przeszacowania)

0

0

0

1 557

1 557

0

1 557

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego

110

14 069

(575)

5 378

18 982

376

19 358

Stan na 31 grudnia 2020 roku

560

18 236

1 353

11 297

31 446

484

31 930

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

5.Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 01.01.2021

do 31.12.2021

od 01.01.2020

do 31.12.2020

PLN’000

PLN’000

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk / strata brutto

(252)

7 810

Korekty

(4 202)

(8 310)

Amortyzacja

89

10

Przychody z tytułu odsetek

0

(1)

Koszty z tytułu odsetek

1

0

Przychody z tytułu dywidend

0

(100)

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

(1 369)

(832)

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

(233)

34

Wynik na utracie kontroli w spółce zależnej

0

(5 502)

Zmiana stanu rezerw

(262)

0

Zmiana stanu zapasów

(3 512)

(2 589)

Zmiana stanu należności

(237)

894

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

190

(224)

Inne korekty

1 131

0

Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej

(4 454)

(500)

Podatek dochodowy zapłacony

(605)

(955)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

(5 059)

(1 455)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

 

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

3

0

Zbycie udziałów jednostkach stowarzyszonych

718

1 234

Zbycie udziałów w pozostałych jednostkach

2 579

3 563

Spłata pożyczek udzielonych pozostałym jednostkom

0

41

Dywidendy i udziały w zyskach

0

101

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

(609)

(13)

Udzielenie pożyczek pozostałym jednostkom

0

0

Nabycie udziałów w pozostałych jednostkach

0

(240)

Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych

(228)

0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

2 463

4 686

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

 

Wpływy z emisji akcji

3

14 179

Podwyższenie kapitału w spółkach zależnych przez udziały niedające kontroli

0

75

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

0

3

Wypłata dywidendy

(1 512)

(1 530)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

(1 509)

12 727

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM bez zmian z tytułu różnic kursowych

(4 105)

15 958

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0

0

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

(4 105)

15 958

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

18 466

2 510

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM

14 361

18 466

- o ograniczonej możliwości dysponowania

-

-

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

II.Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

1.Informacje ogólne o Grupie

1.1Informacje o jednostce dominującej

Gaming Factory Spółka Akcyjna powstała w wyniku uchwalenia statutu Spółki sporządzonego w dniu 13 listopada 2017 r., w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3195/2017) sporządzonego przed notariuszem Jadwigą Zacharzewską w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska s.c., ul. Świętokrzyska 18 lok 425, 00-052 Warszawa Śródmieście.

Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej nr 15.

Biuro Jednostki dominującej mieści się przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie.

Spółka dominująca zarejestrowana jest w Polsce.

Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest Gaming Factory S.A.

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca zmiany jednostki dominującej oraz innych danych identyfikujących Emitenta.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000707300.

Spółka posiada numer NIP 5272829488 oraz symbol REGON 368897485

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz w oparciu o Statut.

Na dzień 31.12.2021 r., skład organów zarządczych i nadzorujących w Spółce był następujący:

Zarząd:

Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu,

Rada Nadzorcza:

Jarosław AntonikPrzewodniczący Rady Nadzorczej,

Bartosz Krusik Członek Rady Nadzorczej,

Kajetan Wojnicz Członek Rady Nadzorczej,

Daniel KosteckiCzłonek Rady Nadzorczej,

Tomasz SobieckiCzłonek Rady Nadzorczej.

 

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji skład organów zarządczych i nadzorujących w Spółce był następujący:

Zarząd:

Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu,

Rada Nadzorcza:

Jarosław AntonikPrzewodniczący Rady Nadzorczej,

Bartosz Krusik Członek Rady Nadzorczej,

Kajetan Wojnicz Członek Rady Nadzorczej,

Daniel KosteckiCzłonek Rady Nadzorczej,

Tomasz SobieckiCzłonek Rady Nadzorczej

 

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku struktura akcjonariatu jednostki dominującej była następująca:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale podstawowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów

Mateusz Adamkiewicz

1 621 460

28,81%

1 621 460

28,81%

Mateusz Pastewka

1 568 201

27,87%

1 568 201

27,87%

Pozostali

2 438 039

43,32%

2 438 039

43,32%

RAZEM:

5 627 700

100,00%

5 627 700

100,00%

Wartość kapitału zakładowego na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 560 000 zł. Kapitał akcyjny Spółki dzielił się na 5 600 000 akcji o wartości 0,1 zł każda, następujących serii:

1 000 000 akcji serii A,

3 000 000 akcji serii B,

400 000 akcji serii C,

100 000 akcji serii D,

1 100 000 akcji serii E,

27 700 akcji serii F.

1.2Informacje o Grupie Kapitałowej

Grupa kapitałowa Gaming Factory powstała w roku 2019 w związku z objęciem kontroli przez Gaming Factory S.A. nad spółkami zależnymi.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy obejmuje Jednostkę dominującą oraz następujące jednostki zależne:

Nazwa

Główna działalność

Kraj założenia

% udziałów w kapitale

31.12.2021

31.12.2020

Silver Lynx Games sp. z o. o.

Działalność wydawnicza

w zakresie gier komputerowych 

Polska

77,01%

77,01%

Vision Edge Entertainment sp. z o.o.

Działalność wydawnicza

w zakresie gier komputerowych 

Polska

90,00%

90,00%

Spółka wywiera ponadto znaczący wpływ na następujące jednostki stowarzyszone, które w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniane są metodą praw własności:

Nazwa

Główna działalność

Kraj założenia

% udziałów w kapitale

31.12.2021

31.12.2020

Asmodev S.A.

Działalność wydawnicza

w zakresie gier komputerowych 

Polska

22,80%

22,80%

West Wind sp. z o. o.

Działalność wydawnicza

w zakresie gier komputerowych 

Polska

25,00%

25,00%

Ultimate VR S.A.

Działalność wydawnicza

w zakresie gier komputerowych 

Polska

21,70%

45,00%

Black Rose Projects S.A.

Działalność wydawnicza

w zakresie gier komputerowych 

Polska

25,44%

36,50%*

Ultimate Licensing sp. z o.o.

Działalność wydawnicza

w zakresie gier komputerowych 

Polska

19,00%

-

Czas trwania działalności jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej jest nieograniczony. Sprawozdanie finansowe jednostek zależnych i stowarzyszonych sporządzone zostało za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe Jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości.

Wszystkie spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną.

Rokiem obrotowym Jednostki dominującej oraz spółek wchodzących w skład Grupy jest rok kalendarzowy.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

1.3Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej

Podstawowa działalność spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej obejmuje działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych.

Podstawowym miejscem prowadzenia działalności jest Polska.

1.4Zmiany w strukturze Grupy w 2021

W I półroczu 2021 roku Emitent przystąpił do spółki Ultimate Licensing Sp. z o.o. obejmując 19% w jej kapitale zakładowym.

W dniu 5 marca 2021 roku doszło do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Black Rose Projects S.A. w związku z rejestracją podwyższenia jej kapitału zakładowego. Po rejestracji Emitent posiada 25,44% udziału w jej kapitale zakładowym.

W dniu 8 czerwca 2021 roku objęcie 1560 udziałów nowej emisji w West Wind Games sp. z o.o. (utrzymanie 25% udziałów i głosów w spółce)

W dniach od 26 do 30 sierpnia 2021 roku sprzedaż na rynku Newconnect wszystkich posiadanych akcji Art Games Studio S.A. (630 333 akcji).

2.Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Grupa prowadzi działalność („waluta funkcjonalna"). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach PLN (chyba, że w nocie informacji dodatkowej wskazano inaczej). Polski nowy złoty (PLN) jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy. Wybór waluty funkcjonalnej w przypadku jednostki prowadzącej działalność na rynkach międzynarodowych i identyfikacja waluty, którą należy uznać za walutę używaną w podstawowym środowisku ekonomicznym, w jakim prowadzi działalność Grupa i jednostki wchodzące w jej skład, jest decyzją subiektywną, co zostało opisane w nocie 5.6.20 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach. Spółka dominująca monitoruje istotne zmiany w środowisku ekonomicznym, które mogłyby wpłynąć na zmianę wyboru waluty funkcjonalnej Jednostki dominującej i jej jednostek podporządkowanych.

Transakcje w walutach obcych wykazuje się w księgach w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP. W momencie realizacji różnice kursowe od należności i zobowiązań wykazywane są jako pozostałe przychody finansowe lub pozostałe koszty finansowe i w rachunku zysków i strat ujmowane są wynikowo.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego, wyrażone w walutach innych niż polski złoty, wycenia się po kursie średnim NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Różnice kursowe wynikające z przeliczenia zagranicznych środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego uznaje się za przychody i koszty finansowe.

3.Kursy bilansowe przyjęte do wyceny

KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY

31.12.2021

31.12.2020

EUR/PLN

4,5994

4,6148

USD/PLN

4,0600

3,7584

Liczby w sprawozdaniu finansowym zostały zaokrąglone do tysięcy złotych polskich (TPLN).

4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

5.Format oraz ogólne zasady sporządzenia sprawozdania finansowego

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, iż sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Gaming Factory S.A. zostało sporządzone wedle najlepszej wiedzy, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

rachunkowości. Sprawozdanie finansowe Grupy odzwierciedla sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny.

5.1Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z:

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej („IFRIC”),

Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (UoR) (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 , ze zm.).

Zasady rachunkowości przedstawione poniżej stosowano przy zachowaniu zasady ciągłości we wszystkich prezentowanych latach obrotowych.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego.

Spółki zależne prowadziły księgi rachunkowe za okresy objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera przekształcenia wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdania finansowego jednostek zależnych prowadzących księgi według krajowych zasad rachunkowości do zgodności z przyjętą polityką rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („MSSF”) dla Grupy Kapitałowej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,

skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,

skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

dodatkowych not i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. PLN”).

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

5.2Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi dla prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku i obejmuje okres 12 miesięcy.

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta.

5.3Założenie kontynuacji działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę.

5.4Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”) i jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska.

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Jednostkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.

5.5Nowe standardy i interpretacje obowiązujące na dzień bilansowy

Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 Grupa stosuje takie same zasady rachunkowości, jak przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 roku:

Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16 „Reforma IBOR – faza II”, zatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie,

 

Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe – odroczenie MSSF 9”, zatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie.

 

Zmiany do MSSF 16 „Leasing- zmiany wynikające z umów leasingu w związku z COVID-19”, zatwierdzone

w UE, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 kwietnia 2021 roku lub po tej dacie;

W ocenie Zarządu Spółki wdrożenie nowych standardów, nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki na dzień jego sporządzenia.

 

Nowe lub zmienione standardy MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF, które zostały już wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów i zostały zatwierdzone przez UE, ale nie weszły jeszcze w życie:

Zmiany do:

oMSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”

oMSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”

oMSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

oRoczne zmiany do standardów 2018-2020

zatwierdzone w UE, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie,

MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”, zatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku;

 

Zmiany do MSR 1 oraz do Praktyczne Rozwiązania 2 do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – „Ujawnienia w zakresie polityki rachunkowości”, zatwierdzone w UE, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie,

 

Zmiany do MSR 8 „Polityka rachunkowości. Zmiany w szacunkach i błędach rachunkowych: definicja szacunków rachunkowych”, zatwierdzone w UE, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się

1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie;

MSSF/MSR w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych standardów, zmian do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych – klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe”, niezatwierdzone w UE, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się

1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie,

 

Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy „Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z pojedynczej transakcji”, niezatwierdzone w UE, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie;

 

Zmiany do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe: wstępne zastosowanie MSSF 17 oraz MSSF 9 – informacje porównawcze”, niezatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie;

Zarząd Spółki dominującej jest w trakcie analizy powyższych zmian i oceny ich wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy.

5.6Stosowane zasady rachunkowości

5.6.1Zmiany zasad rachunkowości

W prezentowanych okresach Grupa nie zmieniała zasad rachunkowości.

5.6.2Wartości niematerialne

Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Grupy korzyści ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości.

Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Wartość amortyzacji wartości niematerialnych odnosi się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów do pozycji „Amortyzacja”.

Wartości niematerialne występujące w Grupie oraz stawki amortyzacji:

Oprogramowanie komputeroweod 2 lat do 5 lat,

Prace rozwojowedo 5 lat.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

5.6.3Wartość firmy

Wartość firmy stanowi nadwyżkę kosztu połączenia jednostek gospodarczych (zwanego także ceną nabycia lub ceną przejęcia) nad udziałem Spółki w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania na dzień przejęcia aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej.

Połączenia Spółki z innymi jednostkami gospodarczymi są rozliczane metodą nabycia, według której następuje alokowanie kosztu połączenia, ustalanego według wartości godziwej zapłaty poczynionej za przejęcie kontroli nad przejmowaną jednostką gospodarczą lub jej częścią (przedsięwzięciem) na zidentyfikowane aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejmowanej jednostki. Powstała z alokacji kosztu przejęcia różnica o wartości dodatniej jest uznawana za wartość firmy. Ujemna różnica pomiędzy kosztem przejęcia i udziałem Spółki w wartości godziwej netto zidentyfikowanych na dzień przejęcia aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych przejmowanej jednostki jest uznawana za przychód i jest wykazywana niezwłocznie w Rachunku zysków i strat. Powstały w ten sposób przychód jest zaliczany do Pozostałych przychodów operacyjnych i tu wykazywany w odrębnej pozycji.

Wartość firmy powstaje zarówno w przypadku przejęcia jednostki gospodarczej w wyniku połączenia zarejestrowanego w rejestrze sądowym, jak również w przypadku przejęcia udziałów kapitałowych w jednostkach zależnych. W pierwszym przypadku wartość firmy jest ujmowana zasadniczo w księgach rachunkowych i jest wykazywana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki. W drugim przypadku jest ujmowana na poziomie dokumentacji konsolidacyjnej i podlega wykazaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.

Wartość firmy ustala się także w przypadku przejęcia udziałów we wspólnie kontrolowanej jednostce lub w jednostce stowarzyszonej. W przypadku obejmowania udziałów metodą praw własności (dotyczy to zarówno wspólnie kontrolowanych jednostek, jak i jednostek stowarzyszonych) zasady wyceny wartości firmy są takie same, jak w przypadku jednostek zależnych, z tym że metoda praw własności nie pozwala na wykazywanie w bilansie nabytej wartości firmy.

Wartość firmy podlega corocznemu testowi na utratę wartości.

5.6.4Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli jest jednak możliwe wykazanie, że poniesione nakłady spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową tego środka trwałego (tzw. ulepszenie).

W momencie likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, zyski lub straty wynikające z tego faktu ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako różnica między przychodami netto ze zbycia (jeśli takie były) a wartością bilansową tej pozycji.

Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

5.6.5Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących korektą płaconych odsetek), pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

5.6.6Zapasy

Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) poniesione w związku z doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę zakupu powiększoną o cła importowe i inne podatki (niemożliwe do późniejszego odzyskania od władz podatkowych), koszty transportu, załadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem zapasów, pomniejszaną o opusty, rabaty i inne podobne zmniejszenia. Zapasy wycenia się w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) lub w cenie

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

sprzedaży netto w zależności od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy. W odniesieniu do zapasów koszt ustala się stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

Produkcja w toku obejmuje tworzenie gier. Wycena w księgach oparta jest o koszt wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym projektem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z danym projektem.

W momencie zakończenia prac i ujmowania nakładów związanych z realizacją danego projektu następuje przeksięgowanie nakładów z Produkcji w toku na Produkty gotowe.

W przypadku projektów, dla których możliwe jest określenie wiarygodnych szacunków dotyczących przychodów

ze sprzedaży określa się współczynnik, na podstawie którego rozliczana jest wartość tych projektów w koszty proporcjonalnie do ich sprzedaży. Współczynnik obliczony jest na podstawie wartości nakładów ukończonego projektu (ujętych jako Produkty gotowe) w stosunku do szacowanych przyszłych przychodów ze sprzedaży.

W przypadku projektów, dla których nie jest możliwe określenie wiarygodnych szacunków dotyczących przychodów

ze sprzedaży i na tej podstawie określenie współczynnika do rozliczania kosztów - przychody i koszty rozliczane są w stosunku 1:1.

 

Cena nabycia lub koszt wytworzenia zapasów mogą nie być możliwe do odzyskania. Odpisanie wartości zapasów do poziomu ich wartości netto możliwej do uzyskania odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych. Analiza taka dokonywana jest na każdy dzień bilansowy dla każdego tytułu w toku wytwarzania oraz dla gotowych produkcji.

 

W przypadku produkcji w toku Grupa szacuje zainteresowanie wytwarzanym tytułem poprzez zbieranie zapisów na wishlistach, aktywności na portalach społecznościowych oraz szeroko zakrojonym działaniom marketingowym. Powyższe działania pozwalają ocenić, czy wartość netto możliwa do uzyskania jest wyższa od poniesionych kosztów produkcji.

W przypadku wyrobów gotowych przyjmuje się założenie, iż każda gra powinna zwrócić koszty jej produkcji w terminie 24 miesięcy od jej produkcji. Po tym okresie koszty jej wytworzenia, które nie zostały jeszcze odpisane w ciężar wyniku finansowego podlegają odpisowi. W sytuacji, w której sygnały rynkowe wskazują, iż przychody ze sprzedaży danego tytułu nie pokryją kosztów wytworzenia gry, Grupa dokonuje wcześniejszego odpisu poniesionych kosztów.

5.6.7Inwestycje w jednostki stowarzyszone

Jednostki stowarzyszone to wszystkie jednostki, na które Jednostka dominująca wywiera znaczący wpływ, ale nie sprawuje nad nimi kontroli, co wiąże się zazwyczaj z udziałem w wysokości od 20% do 50% praw głosu. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wykazuje się metoda praw własności i w początkowym ujęciu ujmuje się je według ceny nabycia. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych obejmują wartość firmy ustalona w momencie przejęcia. Udział Jednostki dominującej w zyskach lub stratach jej jednostek stowarzyszonych po dacie przejęcia ujmuje się w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów. Skumulowane zmiany po dacie nabycia korygują wartość bilansowa inwestycji. Jeżeli udział Jednostki dominujacej w stratach jednostki stowarzyszonej jest równy lub wyższy niż jej udział w tej jednostce stowarzyszonej, włącznie z innymi niezabezpieczonymi należnościami, wówczas Jednostka dominująca nie ujmuje dalszych strat, chyba że zaciągnęła zobowiązania lub dokonała płatności w imieniu jednostki stowarzyszonej. Niezrealizowane straty z transakcji pomiędzy Jednostką dominującą a jej jednostkami stowarzyszonymi są wyłączane do wysokości udziału Jednostki dominującej w tych jednostkach stowarzyszonych

5.6.8Aktywa finansowe

Grupa zalicza swoje aktywa finansowe do następujących kategorii:

• wyceniane według zamortyzowanego kosztu,

• wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody,

• wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

• instrumenty finansowe zabezpieczające.

 

Kwalifikacja dłużnych aktywów finansowych do odpowiedniej kategorii zależy od modelu biznesowego zarzadzania aktywami finansowymi oraz od charakterystyki umownych przepływów pieniężnych dla danego składnika aktywów finansowych.

 

Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Aktywa wyceniane po początkowym ujęciu w zamortyzowanym koszcie – są to aktywa finansowe utrzymywane zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pienionych wynikających z umowy, a charakterystyka umowy dotyczącej tych aktywów finansowych przewiduje powstawanie przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek. Spółka do wyceny aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie stosuje metodę efektywnej stopy procentowej. Należności z tytułu dostaw i usług po początkowym ujęciu wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości, przy czym należności z tytułu dostaw i usług z data zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania (tj. niezawierające elementu finansowania) i nieprzekazywane do faktoringu, nie podlegają dyskontowaniu i są wyceniane w wartości nominalnej.

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Aktywa wyceniane po początkowym ujęciu w wartości godziwej przez inne całkowite dochody – są to aktywa finansowe utrzymywane zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy jak i sprzedaż aktywów finansowych, a charakterystyka umowy dotyczącej tych aktywów finansowych przewiduje powstawanie przepływów pieniężnych, które są jedynie spłata kwoty głównej i odsetek.

Zyski i straty na składniku aktywów finansowych stanowiącym instrument kapitałowy, dla którego zastosowano opcje wyceny do wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach, za wyjątkiem przychodów z tytułu otrzymanych dywidend.

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat – są to wszystkie pozostałe aktywa finansowe. Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych, kwalifikowanego jako wyceniany według wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się w wyniku finansowym w okresie, w którym powstały. Zyski lub straty wynikające z wyceny pozycji wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują również przychody z tytułu odsetek i dywidendy.

 

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Instrumenty finansowe zabezpieczające

Instrumenty finansowe zabezpieczające - są to instrumenty pochodne, wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające. Instrumenty finansowe zabezpieczające podlegają wycenie zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.

5.6.9Utrata wartości

W przypadku zaistnienia zewnętrznych lub wewnętrznych przesłanek, które wskazują, że istnieje ryzyko braku możliwości odzyskania wartości ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktywów, przeprowadza się testy sprawdzające pod kątem ewentualnej utraty wartości. Testy sprawdzające są przeprowadzane raz w roku także w odniesieniu do wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie używania oraz w stosunku do wartości firmy niezależnie od zaistnienia przesłanek.

Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwana to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w ciężar zysków i strat.

Niefinansowe aktywa trwałe, dla których w okresach wcześniejszych dokonano odpisu z tytułu utraty wartości testuje się na każdy dzień sprawozdawczy pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia wcześniej dokonanego odpisu.

Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, na jakim generują przepływy pieniężne niezależnie od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów przeprowadzenia testów na utratę wartości ośrodek wypracowujący środki pieniężne ustala się każdorazowo. Na najwyższym poziomie w Grupie ośrodkiem odpowiedzialności jest Grupa, z kolei ośrodki odpowiedzialności na najniższym poziomie w Grupie są wybrane aktywa w ramach Grupy.

Utrata wartości aktywów finansowych

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Do istotnych obiektywnych przesłanek (dowodów) zalicza się przede wszystkim: poważne problemy finansowe dłużnika, wstąpienie na drogę sądową przeciwko dłużnikowi, zanik aktywnego rynku dla danego instrumentu finansowego, wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu finansowego, utrzymywanie się spadku wartości godziwej instrumentu finansowego poniżej poziomu zamortyzowanego kosztu.

 

Utrata wartości należności handlowych

Model utraty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych. W zakresie oceny ryzyka kredytowego Spółka dokonała analizy tworzenia odpisów na należności i zastosowała uproszczone podejście, które zakłada że odpis na oczekiwane straty kredytowe będzie równy kwocie oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie ekspozycji.

5.6.10Transakcje w walucie obcej

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w polskich złotych („PLN”), która stanowi walutę funkcjonalną Grupy.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.

Różnice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem różnic kursowych stanowiących koszty finansowania zewnętrznego, które dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania operacyjnego, które włącza się do tych aktywów i traktuje, jako korekty kosztów odsetkowych.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

5.6.11Kapitał własny

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Jednostki dominującej i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym.

W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji akcji własnych.

5.6.12Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków tożsamych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

5.6.13Kredyty bankowe i pożyczki otrzymane

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, kredyty bankowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Grupa może odstąpić od wyceny według zamortyzowanego kosztu o ile efekt zastosowania efektywnej stopy byłby nieistotny lub nie ma możliwości ustalenia terminów lub kwot przyszłych przepływów dla ustalenia efektywnej stopy.

5.6.14Odroczony podatek dochodowy

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich dodatnich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu w części, w jakiej przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie spełnione, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące i uchwalone na dzień bilansowy.

5.6.15Uznawanie przychodów

Przychody ze sprzedaży produktów i usług

Przychody ze sprzedaży produktów i usług obejmują sprzedaż produktów wyprodukowanych przez Spółkę, do których ma ona wyłączne prawa licencyjne z tytułu ich wytworzenia lub nabyła licencje na ich wydawanie i dystrybucję oraz świadczone usługi na rzecz innych podmiotów.

Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty, zwroty klientów i podobne zmniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą, za wyjątkiem podatku akcyzowego.

Zgodnie z nowym standardem Spółka stosuje pięciostopniowy model, aby określić moment ujęcia przychodów oraz ich wysokości. Zakłada on, iż przychody powinny być ujęte wówczas (oraz w jakim stopniu), gdy Spółka przekazuje klientowi kontrolę nad usługami czy towarami, oraz w kwocie do jakiej Spółka oczekuje być uprawniona.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Spółka ujmuje w ramach przychodu należnego za dany rok obrotowy przychody ze wszystkich źródeł i kanałów sprzedaży zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, również w sytuacji w której ich rozliczenie następuje w następnych miesiącach po zakończeniu roku obrotowego, na podstawie raportów sprzedaży generowanych przez poszczególne kanały sprzedaży.

Dotacje

Dotacje są ujawniane w sprawozdaniu finansowym, jeżeli istnieje wystarczająca pewność, że Grupa spełnia warunki związane z ich przyznaniem i będą otrzymane, w pasywach w pozycji Dotacje. Dotacje do środków trwałych i wartości niematerialnych są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jako pozostałe przychody w sposób systematyczny przez okres użytkowania składnika aktywów. Dotacje w pasywach dzielimy na długoterminowe i krótkoterminowe zgodnie z okresem w jakim odnoszone będę w pozostałe przychody.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek ujmuje się proporcjonalnie do upływu czasu metodą efektywnej stopy procentowej. Gdy należność traci na wartości, Grupa obniża jej wartość bilansową do poziomu wartości odzyskiwalnej, równej oszacowanym przyszłym przepływom pieniężnym zdyskontowanym według pierwotnej efektywnej stopy procentowej instrumentu, a następnie stopniowo rozlicza się kwotę dyskonta w korespondencji z przychodami z tytułu odsetek. Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, które utraciły wartość, ujmuje się według pierwotnej efektywnej stopy procentowej.

Przychody powstające w wyniku użytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów Grupy przynoszących odsetki, tantiemy, dywidendy powinny być ujmowane o ile:

istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne związane z przeprowadzaną transakcją,

kwota przychodów może być wyceniona w wiarygodny sposób.

5.6.16Koszty

Grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w układzie porównawczym.

Koszty ujmuje się w tym samym okresie w jakim są ujmowane przychody ze sprzedaży zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, a dotyczy to w szczególności:

prowizji z tytułu pośrednictwa sprzedaży gier komputerowych,

prowizji należnych deweloperom, z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży gier komputerowych.

5.6.17Koszty świadczeń pracowniczych

Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia

na emeryturę lub rentę. Odprawy te przysługują pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Ze względu na strukturę zatrudnienia w grupie koszty ewentualnych świadczeń pracowniczych są nieistotne z punktu widzenia sprawozdania finansowego.

5.6.18Aktywa (lub grupy aktywów do zbycia) przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a sprzedaż uważana jest za wysoce prawdopodobną. Wyceniane są one w niższej z następujących dwóch kwot: ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie.

5.6.19Zobowiązania i aktywa warunkowe

Przez zobowiązania warunkowe rozumie się:

a)możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy; lub

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

b)obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu finansowym, ponieważ:

nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub

kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.

Przez aktywa warunkowe rozumie się możliwe składniki aktywów, które powstały na skutek zdarzeń przeszłych oraz których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy.

5.6.20Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Jednostki Dominującej pewnych szacunków i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do tego sprawozdania.

Szacunki i osądy księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.

Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.

Poniżej przedstawiono podstawowe osądy dokonane przez Zarząd Jednostki dominującej w procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Określenie waluty funkcjonalnej

Oceny takiej dokonał Zarząd Jednostki Dominującej w oparciu o analizę waluty, w której Jednostka generuje przychody i ponosi koszty. Zgodnie z MSR 21.9 (…) Przy ustalaniu swojej waluty funkcjonalnej jednostka bierze pod uwagę następujące czynniki:

a) walutę:

(i) która wywiera główny wpływ na ceny sprzedaży towarów i usług (często jest to waluta, w której wyrażane są i regulowane ceny sprzedaży jej towarów i usług); oraz

(ii) kraju, w którym siły konkurencji i obowiązujące przepisy wywierają główny wpływ na ceny sprzedaży jej towarów i usług;

b) walutę, która wywiera główny wpływ na koszty robocizny i materiałów oraz na pozostałe koszty związane z dostarczaniem towarów lub świadczeniem usług (często jest to waluta, w której koszty te są wyrażane lub regulowane).

Przychody ze sprzedaży produktów Grupy generowane są przede wszystkim w USD oraz EUR. Jednakże ceny gier sprzedawanych przez Jednostkę nie są kształtowane przez siły konkurencji i regulacje występujące na terenie Stanów Zjednoczonych lub Europy. Wyrażenie cen sprzedaży w USD lub EUR wynika z faktu, że rynek gier komputerowych jest rynkiem globalnym, gdzie ceny przyjmują poziom światowy i są ustalane dla globalnego gracza. Oznacza to, że ceny sprzedaży gier Grupy są takie same dla graczy z Europy (w tym Polski), Azji czy Stanów Zjednoczonych.

Zdecydowana większość kosztów funkcjonowania Jednostki, w tym kosztów produkcji gier (głównie usługi obce w postaci wynagrodzeń deweloperów) ponoszona jest w złotych polskich.

Dodatkowo Zarząd Jednostki Dominującej wziął pod uwagę, iż w ustaleniu waluty funkcjonalnej jednostki mogą być również pomocne następujące czynniki:

a) waluta, w której generowane są środki z działalności finansowej (tj. emisja instrumentów dłużnych i kapitałowych);

b) waluta, w której utrzymywane są zazwyczaj wpływy z działalności operacyjnej.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Grupa nie posiada żadnych kredytów, pożyczek ani wyemitowanych obligacji (za wyjątkiem spółki zależnej, która posiadała w roku 2019 pożyczkę od jej udziałowca), natomiast wpływy pieniężne z emisji jej akcji wyrażone są w PLN. Jednostka utrzymuje środki pieniężne na rachunkach bankowych głównie w PLN.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności Zarząd Jednostki dominującej ocenił, że walutą funkcjonalną Grupy jest polski złoty. Walutą sprawozdawczą Grupy Kapitałowej jest polski złoty.

Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniżej.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Model utraty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych, który wymaga przyjęcia określonych założeń i szacunków odnośnie warunków przyszłych. Tworząc model utraty wartości Grupa bazuje na najlepszych dostępnych szacunkach oraz wartościach historycznych.

Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych

Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany technologiczne, wycofanie z użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji. W konsekwencji zmieni się wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych.

Produkty gotowe

W przypadku projektów, dla których możliwe jest określenie wiarygodnych szacunków dotyczących przychodów ze sprzedaży Spółka dominująca określa współczynnik, na podstawie którego rozliczana jest wartość tych projektów w koszty proporcjonalnie do ich sprzedaży. Współczynnik obliczony jest na podstawie wartości nakładów ukończonego projektu (ujętych jako Produkty gotowe) w stosunku do szacowanych przyszłych przychodów ze sprzedaży.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania zobowiązania, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego. Prawdopodobieństwo realizacji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na planach Grupy.

5.6.21Zasady konsolidacji

W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe Jednostki dominującej i jednostki kontrolowanej przez Jednostkę dominującą – jednostki zależnej. Kontrola jest osiągana w przypadku gdy Spółka ma zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności.

Konsolidacja spółki zależnej rozpoczyna się w momencie uzyskania nad nią kontroli przez Jednostkę dominującą, a kończy się z chwilą utraty tej kontroli. Dochody i koszty jednostki zależnej nabytej lub zbytej w ciągu roku ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w okresie od daty przejęcia przez Spółkę Dominująca kontroli do daty utraty kontroli nad tą jednostką zależną.

Całkowite dochody jednostki zależnej są przypisywane do właścicieli Jednostki Dominującej oraz do udziałów niedających kontroli nawet jeśli skutkiem tego przypisania będzie ujemne saldo udziałów niedających kontroli.

W razie konieczności wprowadzane są korekty do sprawozdań finansowych jednostki zależnej dostosowujące jej politykę rachunkowości do polityki Grupy.

Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między jednostkami Grupy zostały w konsolidacji w pełni wyłączone.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

5.6.22Zmiany udziałów właścicielskich Grupy w jednostkach zależnych

Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się jako transakcje kapitałowe. Wartość bilansowa udziałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających kontroli podlega korekcie w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach zależnych. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niedających kontroli a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnosi się bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje właścicielom Jednostki Dominującej.

W momencie utraty przez Grupę kontroli nad jednostką zależną oblicza się zysk lub stratę - jako różnicę między (i) sumą wartości godziwej otrzymanej zapłaty oraz wartości godziwej zachowanych udziałów oraz (ii) wartością bilansową aktywów (z uwzględnieniem wartości firmy) i zobowiązań jednostki zależnej - oraz ujmuje się w wyniku. W przypadku, gdy aktywa jednostki zależnej są wyceniane w kwocie przeszacowanej lub wartości godziwej i wynikający z tego skumulowany zysk lub strata jest ujmowany w pozostałych całkowitych dochodach i odnosi się do kapitału, wartości uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w kapitale własnym rozlicza się w taki sposób, jak gdyby Grupa bezpośrednio zbyła odpowiednie składniki aktywów (tj. przenosi się na wynik lub bezpośrednio do zysków zatrzymanych, zgodnie z zasadami odpowiedniego MSSF). Wartość godziwą inwestycji utrzymanej w byłej jednostce zależnej na dzień utraty kontroli uznaje się za wartość godziwą w momencie początkowego ujęcia, rozliczaną następnie zgodnie z MSSF 9 lub za koszt w momencie początkowego ujęcia inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub jednostce współkontrolowanej.

6.Segmenty operacyjne

6.1Informacja dotycząca segmentów operacyjnych, obszarów geograficznych oraz istotnych klientów

6.1.1Informacje dotyczące segmentów operacyjnych

W oparciu o definicję zawartą w MSSF 8, działalność Grupy oparta jest o:

produkcję i sprzedaż gier oraz aplikacji na konsole Nintendo, Sony i Microsoft,

produkcję i sprzedaż gier oraz aplikacji na komputery typu PC.

Działalność ta została zaprezentowana w niniejszych niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w ramach jednego segmentu operacyjnego, ponieważ:

przychody ze sprzedaży oraz realizowane zyski z tej działalności przekraczają łącznie 75% wartości generowanych przez Grupę kapitałową,

nie są sporządzane oddzielne informacje finansowe dla poszczególnych kanałów sprzedażowych, co jest związane z charakterystyką branży,

w związku z brakiem wydzielonych segmentów, tj. brakiem dostępności odrębnych informacji finansowych dla poszczególnych typów gier, decyzje operacyjne podejmowane są na podstawie wielu szczegółowych analiz i wyników finansowych osiąganych na sprzedaży wszystkich produktów we wszystkich kanałach dystrybucji,

Zarząd Jednostki dominującej z uwagi na specyfikę dystrybucji, dokonuje decyzji o alokowaniu zasobów na podstawie osiągniętych i przewidywanych wyników Grupy, jak również planowanych zwrotów z zaalokowanych zasobów oraz analiz otoczenia.

6.1.2Informacje geograficzne

Spółka sprzedaje swoje produkty przede wszystkim za pośrednictwem internetowych platform sprzedaży takich jak Steam, Nintendo Switch, Xbox Store, za pośrednictwem Spółki Ultimate Games S.A., która wydaje gry w imieniu Spółki. Sprzedaż odbywa się na rynku globalnym, a raporty dostarczane przez poszczególne platformy nie dają możliwości ustalenia struktury sprzedaży według obszarów geograficznych, bez konieczności ponoszenia znaczących kosztów związanych z analizą danych.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia par 33 MSSF 8, Spółka odstąpiła od prezentacji przychodów ze sprzedaży z podziałem na obszary geograficzne.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

6.1.3Informacje dotyczące produktów i usług

od 01.01.2021

do 31.12.2021

od 01.01.2020

do 31.12.2020

Nintendo Switch

369

988

Xbox

156

113

Steam

639

32

Usługi deweloperskie

167

1 731

RAZEM:

1 331

2 865

 

6.1.4Istotni klienci

 

W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021

 

kontrahent

sprzedaż

Udział

Ultimate Games S.A.

1 169

87,87%

Valve Corporation

47

3,56%

Flash Investment sp. z o.o.

69

5,19%

Pozostali

45

3,39%

Razem przychody

1 331

100,0%

 

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020

kontrahent

sprzedaż

Udział

ULTIMATE GAMES S.A.

1 543

53,9%

Consoleway S.A.

626

21,8%

Ultimate VR

15

0,5%

Game Box sp. z o.o.

209

7,3%

Gaming Ventures

161

5,6%

Demolish Games S.A.

120

4,2%

Manager Games S.A.

120

4,2%

pozostali

71

2,5%

Razem przychody

2 865

100,0%

 

7.Wartość firmy

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Według kosztu

89

89

Skumulowana utrata wartości

-

-

RAZEM:

89

89

 

Wartość firmy na dzień 31 grudnia 2021 roku dotyczyła w całości wartości firmy powstałej w wyniku objęcia kontroli nad Silver Lynx Games sp. z o.o. w roku 2019.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Nazwa spółki zależnej

Data objęcia kontroli

Cena nabycia

Aktywa netto przypadające JD

Wartość firmy

Silver Lynx Games sp. z o.o.

30.08.2019

100

11

89

Jednostka dominująca przeprowadziła coroczny test na utratę wartości przez wartość firmy i nie stwierdziła przesłanek wskazujących na konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy.

8.Aktywa trwałe i wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Koszty zakończonych prac rozwojowych

-

-

Inne wartości niematerialne

468

-

RAZEM:

468

-

 

Zmiany stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

WG GRUP RODZAJOWYCH

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Inne wartości niematerialne

Wartości niematerialne razem

Wartość brutto na początek okresu

-

-

-

zwiększenia

-

550

550

nabycie

-

550

550

zmniejszenia

-

-

-

Wartość brutto na koniec okresu

-

550

550

Skumulowane umorzenie na początek okresu

-

-

-

zwiększenia

-

82

82

amortyzacja okresu bieżącego

-

82

82

zmniejszenia

-

-

-

Skumulowane umorzenie na koniec okresu

-

82

82

Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu

-

-

-

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu

-

-

-

Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu

-

468

468

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Środki trwałe

61

12

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

-

-

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

-

urządzenia techniczne i maszyny

61

12

środki transportu

-

-

inne środki trwałe

-

-

Środki trwałe w budowie

-

-

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Zaliczki na środki trwałe w budowie

-

-

RAZEM:

61

12

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

(stanowiące zastaw lub zabezpieczenie zobowiązań)

-

-

 

Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WEDŁUG RODZAJÓW

Urządzenia techniczne

Rzeczowe aktywa trwałe razem

Wartość brutto na początek okresu

17

17

zwiększenia

58

58

nabycie

58

58

zmniejszenia

4

4

Wartość brutto na koniec okresu

72

72

Skumulowane umorzenie na początek okresu

5

5

zwiększenia

7

7

amortyzacja okresu bieżącego

7

7

zmniejszenia

1

1

Skumulowane umorzenie na koniec okresu

11

11

Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu

-

-

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu

-

-

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu

61

61

 

Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WEDŁUG RODZAJÓW

Urządzenia techniczne

Rzeczowe aktywa trwałe razem

Wartość brutto na początek okresu

4

4

zwiększenia

13

13

nabycie

13

13

zmniejszenia

-

-

Wartość brutto na koniec okresu

17

17

Skumulowane umorzenie na początek okresu

4

4

zwiększenia

1

1

amortyzacja okresu bieżącego

1

1

zmniejszenia

-

-

Skumulowane umorzenie na koniec okresu

5

5

Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu

-

-

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu

-

-

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu

12

12

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

Grupa nie posiada aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia.

Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021 r.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i maszyny

środki transportu

inne środki trwałe

RAZEM

własne

-

-

61

-

-

61

używane na podstawie umowy najmu,

dzierżawy lub innej umowy,

w tym umowy leasingu

-

-

-

-

-

-

RAZEM:

-

-

61

-

-

61

Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2020 r.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i maszyny

środki transportu

inne środki trwałe

RAZEM

własne

-

-

12

-

-

12

używane na podstawie umowy najmu,

dzierżawy lub innej umowy,

w tym umowy leasingu

-

-

-

-

-

-

RAZEM:

-

-

12

-

-

12

9.Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane zgodnie z metodą praw własności

Wartość w cenie nabycia

Wyszczególnienie

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Asmodev S.A.

387

164

West Wind Games sp. z o. o.

243

403

Ultimate VR S.A.

303

225

Black Rose Project S.A.

5 290

4 964*

Ultimate Licensing sp. z o.o .

60

-

RAZEM:

6 284

5 757

*wartość udziałów w Black Rose Projects sp. z o.o. w cenie nabycia wynosi 50 tys. zł. Na moment utraty kontroli Jednostka dominująca ustaliła wartość godziwą pozostałego pakietu udziałów, przyjętą do rozliczenia wyniku na utracie kontroli i tę wartość przyjęto dla określenia wartości inwestycji. Wartość godziwa ustalona została w oparciu o wartość emisji nowych udziałów, która doprowadziła do utraty kontroli i skierowana była do niezależnych, zewnętrznych inwestorów. Cena jednego udziału ustalona została na poziomie 6 800 zł.

 

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Wycena według metody praw własności

Spółka

Wartość w cenie nabycia

Udział w kapitale

Wynik finansowy przypadający na Grupę za lata poprzednie

Wynik finansowy przypadający na Grupę za rok 2021

Odpis aktualizujący

Udział UG we wzroście AN na skutek zmian w KW

Wartość udziałów wyceniona metodą praw własności

Asmodev S.A. (d. Blue Fox S.A.)

164

22,80%

(24)

(52)

-

299

387

West Wind Games sp. z o. o.

481

25,00%

(81)

(29)

(303)

175

243

Ultimate VR S.A..

115

23,00%

82

32

-

74

303

Black Rose Project S.A.

4 964

25,44%

-

326

-

-

5 290

Ultimate Licensing sp. z o.o .

150

19,00%

-

(16)

-

(74)

60

RAZEM

5 875

-

(24)

262

(303)

474

6 284

10.Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Specyfikacja aktywów finansowych

Wyszczególnienie

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Udziały i akcje

1 175

3 118

Udzielone pożyczki

-

-

RAZEM

1 175

3 118

Specyfikacja udziałów i akcji na dzień 31 grudnia 2021 roku

Spółka

Ilość posiadanych udziałów/akcji

Udział w kapitale podstawowym

Wartość w cenie nabycia na dzień 31.12.2021

Wartość godziwa

na dzień 31.12.2021

Przeszacowanie do wartości godziwej w roku 2021

Drageus Games S.A.

201 150

9,88%

394

400

7

Punch Punk S.A.

251 500

4,52%

231

254

24

87 Avenue Games sp. z o.o.

11

9,91%

240

240

-

Rejected Games sp. z o. o.

7

7,00%

280

280

-

RAZEM

1 144

1 175

30

Specyfikacja udziałów i akcji na dzień 31 grudnia 2020 roku

Spółka

Ilość posiadanych udziałów/akcji

Udział w kapitale podstawowym

Wartość w cenie nabycia na dzień 31.12.2020

Wartość godziwa

na dzień 31.12.2020

Przeszacowanie do wartości godziwej w roku 2020

Art Games Studio S.A.

324 833

5,91%

587

682

96

Drageus Games S.A.

201 150

9,88%

394

873

479

Punch Punk S.A.

251 500

4,87%

437

943

506

87 Avenue Games sp. z o.o.

11

9,91%

240

240

-

Nesalis Games sp. z o.o.

25

5,00%

100

100

-

Rejected Games sp. z o. o.

7

7,00%

280

280

-

RAZEM

-

-

2 037

3 118

1 081

Zawarta została warunkowa umowa sprzedaży Nesalis Games sp. z o.o. oraz Rejected Games sp. z o.o. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet transakcji, zaś zgodnie z umową prawo własności zostanie przeniesione na stronę kupującą w momencie przekształcenia w spółkę akcyjną. 

Grupa wycenia posiadane aktywa finansowe zgodnie z MSSF 9 w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Model biznesowy Grupy odnośnie do aktywów finansowych zakłada utrzymywanie ich w celu zarówno otrzymywania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaży składników aktywów finansowych.

Wycena do wartości godziwej aktywów finansowych w akcje Punch Punk S.A. oraz Drageus Games S.A. odbyła się na podstawie kursów notowań tych akcji na rynku New Connect na dzień 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

11.Zapasy

Specyfikacja zapasów na dzień bilansowy

Wyszczególnienie

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

półprodukty i produkcja w toku

7 789

5 292

produkty gotowe

1 573

720

RAZEM

9 362

6 012

 

Produkcja w toku obejmuje koszty związane z tworzeniem gier, które na dzień bilansowy nie zostały zakończone i wprowadzone do sprzedaży. Wycena w księgach oparta jest według kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym projektem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z danym projektem. W momencie zakończenia prac i ujmowania nakładów związanych z realizacją danego projektu, następuje przeksięgowanie nakładów z Produkcji w toku na Produkty gotowe.

Na wartość produktów gotowych składały się koszty wytworzenia gier, które do dnia bilansowego nie zostały pokryte przychodami ze sprzedaży tych gier.

Cena nabycia lub koszt wytworzenia zapasów mogą nie być możliwe do odzyskania. Odpisanie wartości zapasów do poziomu ich wartości netto możliwej do uzyskania odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych. Analiza taka dokonywana jest na każdy dzień bilansowy dla każdego tytułu w toku wytwarzania oraz dla gotowych produkcji indywidualnie.

W przypadku produkcji w toku Grupa szacuje zainteresowanie wytwarzanym tytułem poprzez zbieranie zapisów na wishlistach, aktywności na portalach społecznościowych oraz szeroko zakrojonym działaniom marketingowym. Powyższe działania pozwalają ocenić, czy wartość netto możliwa do uzyskania jest wyższa od poniesionych kosztów produkcji.

W przypadku wyrobów gotowych przyjmuje się założenie, iż każda gra powinna zwrócić koszty jej produkcji w terminie 24 miesięcy od jej produkcji. Po tym okresie koszty jej wytworzenia, które nie zostały jeszcze odpisane w ciężar wyniku finansowego podlegają odpisowi. W sytuacji, w której sygnały rynkowe wskazują, iż przychody ze sprzedaży danego tytułu nie pokryją kosztów wytworzenia gry, Grupa dokonuje wcześniejszego odpisu poniesionych kosztów.

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa dokonała spisania kosztów zaniechanej produkcji gier w łącznej kwocie 236 tys. zł. Zdaniem Zarządu jednostki dominującej, wartość netto możliwa do uzyskania dla pozostałych zapasów była wyższa od kosztów wytworzenia gier. W oparciu o plany sprzedażowe oraz zainteresowanie klientów Grupy poszczególnymi tytułami, Zarząd jednostki dominującej spodziewa się, iż koszty wytworzenia gier zostaną w całości pokryte przychodami z ich sprzedaży.

12.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Specyfikacja należności krótkoterminowych

Wyszczególnienie

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Z tytułu dostaw i usług, w tym:

180

67

od jednostek powiązanych

-

-

od jednostek stowarzyszonych

-

-

od pozostałych jednostek

180

67

Należności z tytułu podatku VAT

203

161

Należności z tytułu podatku CIT

61

-

Zaliczki na dostawy

-

-

Pozostałe

179

18

RAZEM:

624

246

Grupa nie dokonała odpisu należności przeterminowanych w 2021 i 2020 roku, ponieważ zgodnie z przyjętym modelem oczekiwanej straty nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Specyfikacja pozostałych należności

Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności ze względu na brak występowania należności przeterminowanych.

13.Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej

Wyszczególnienie

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Pożyczka 305 500 akcji spółki Art Games Studio

-

642

Pożyczki udzielone pozostałym podmiotom

2

RAZEM

2

642

 

19 maja 2020 r. Grupa udzieliła pożyczki Carpathia Capital S.A., maksymalnie do 30.06.2021 r. przy czym nie później niż miesiąc od dopuszczenia do obrotu akcji emisji serii E. Rozliczenie pożyczki nastąpiło 5 lutego 2021 r.

Wartość nominalna pożyczki wyniosła 52 tys. zł. Grupa dokonała wyceny pożyczki do wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2020 roku przy zastosowaniu kursu zamknięcia dla akcji Art Games Studio S.A., będących przedmiotem pożyczki na dzień bilansowy. Wartość przeszacowania ujęta w innych całkowitych dochodach wyniosła 589 tys. zł.

14.Struktura kapitału akcyjnego

Struktura kapitału akcyjnego Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2020 roku

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale podstawowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów

Mateusz Adamkiewicz

1 621 460

28,81%

1 621 460

28,81%

Mateusz Pastewka

1 568 201

27,87%

1 568 201

27,87%

Pozostali

2 438 039

43,32%

2 438 039

43,32%

RAZEM

5 627 700

100,00%

5 627 700

100,00%

Wartość nominalna akcji wszystkich emisji wynosi 563 tys. zł.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, posiadający akcje Spółki dominującej

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale podstawowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów

Mateusz Adamkiewicz

1 621 460

28,81%

1 621 460

28,81%

Kajetan Wojnicz

10 000

0,18%

10 000

0,18%

Jarosław Antonik

6 000

0,11%

6 000

0,11%

Tomasz Sobiecki

380

0,00%

380

0,00%

Bartosz Krusik

200

0,00%

200

0,00%

15.Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku za rok przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu roku.

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku za rok przypadającego na zwykłych akcjonariuszy spółki dominującej przez średnią ważoną liczby wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu roku powiększoną o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych, które byłyby wyemitowane przy zamianie wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych na akcje zwykłe.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję:

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Zysk na akcję

W okresie

od 01.01.2021

do 31.12.2021

W okresie

od 01.01.2020

do 31.12.2020

Średnia liczba akcji zwykłych w okresie

5 602 663

4 506 027

Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą

(0,07)

1,44

 

Rozwodniony zysk na akcję

W okresie

od 01.01.2021

do 31.12.2021

W okresie

od 01.01.2020

do 31.12.2020

Średnia liczba akcji zwykłych w okresie

5 602 663

4 506 027

Zdarzenia wpływające na zmianę podstawy wyliczenia zysku na akcję:

-

-

konsolidacja akcji

-

-

emisja akcji

-

-

Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą

(369)

6 474

Rozwodniony zysk na akcję w złotych

(0,07)

1,44

16.Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

W 2021 roku Gaming Factory S.A. wypłaciła 1 512 tys. zł dywidendy z zysku roku 2020.

Zarząd Gaming Factory S.A. nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2021 rok ze względu na osiągnięty wynik finansowy netto.

17.Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów

Wyszczególnienie

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalne na BO

18 236

4 167

Emisja akcji serii E

-

16 940

Koszty emisji akcji

-

(2 871)

Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalne na BZ

18 236

18 236

18.Pozostałe kapitały rezerwowe

W ramach pozostałych kapitałów rezerwowych Grupa wykazywała skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Wyszczególnienie

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Pozostałe kapitały rezerwowe na BO

1 353

1 928

Wycena aktywów finansowych do wartości godziwej

(1 640)

(710)

Podatek odroczony od wyceny do wartości godziwej

312

135

Wycena programu motywacyjnego

593

-

Pozostałe kapitały rezerwowe na BZ

618

1 353

19.Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli

Spółka zależna

Udział w kapitale na 31.12.2021

Wartość aktywów netto na 31.12.2021

Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli na 31.12.2021

Silver Lynx Games sp. z o. o.

77,01%

134

31

Vision Edge Entertainment sp. z o.o.

90,00%

4 336

434

Razem

-

-

464

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

20.Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Wyszczególnienie

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Wycena aktywów finansowych do wartości godziwej

6

318

Wycena do wartości godziwej udziałów Black Rose Project S.A. na moment utraty kontroli

934

934

Pozostałe różnice przejściowe

90

11

RAZEM

1 029

1 262

21.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Wyszczególnienie

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:

153

69

od jednostek powiązanych

-

-

od jednostek stowarzyszonych

-

-

od pozostałych jednostek

153

69

Zobowiązania z tytułu podatków

8

3

Zobowiązania pozostałe, w tym:

592

89

Wynagrodzenia należne

3

-

Zobowiązanie z tytułu nabycia udziałów/akcji

-

-

Warunkowa umowa sprzedaży udziałów i akcji

280

380

Przychody przyszłych okresów

201

188

Inne

109

89

Razem

754

730

Wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług w Grupie były nieprzeterminowane i dotyczyły bieżącej działalności Grupy.

 

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

22.Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży

Za okres

od 01.01.2021

do 31.12.2021

Za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

przychody ze sprzedaży gier

1 164

2 851

przychody ze sprzedaży usług

166

13

pozostałe przychody operacyjne

-

1

RAZEM

1 331

2 865

23.Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej

Za okres

od 01.01.2021

do 31.12.2021

Za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

Amortyzacja

89

10

Zużycie materiałów i energii

8

44

Usługi obce

4 901

2 842

Podatki i opłaty

9

19

Wynagrodzenia

1 280

1 113

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

6

22

Pozostałe koszty rodzajowe

8

14

Koszty rodzajowe razem:

6 301

4 062

Zmiana stanu produktów

3 631

2 609

Koszty obciążające wynik okresu

2 670

1 453

W ramach kosztów wynagrodzeń Grupa ujęła wartość programu motywacyjnego dotyczącą roku 2021 w kwocie 593 tys. zł.

24.Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe

Przychody finansowe

Za okres

od 01.01.2021

do 31.12.2021

Za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

Odsetki

-

1

Dywidendy

-

101

Inne, w tym:

1 378

1 039

nadwyżka dodatnich różnic kursowych

8

-

Zysk ze zbycia aktywów finansowych

1 369

1 039

Pozostałe

-

-

RAZEM:

1 378

1 141

 

Koszty finansowe

Koszty finansowe

Za okres

od 01.01.2021

do 31.12.2021

Za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

Odsetki

2

-

Inne, w tym:

4

4

nadwyżka ujemnych różnic kursowych

4

4

pozostałe koszty finansowe

303

-

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

RAZEM:

308

4

Wynik na utracie kontroli w jednostce zależnej w roku 2020

Wyszczególnienie

Kwota

Moment utraty kontroli

31.12.2020

Cena sprzedaży

1 234

Wartość godziwa pozostałej kwoty inwestycji

4 964

Aktywa netto na dzień zbycia

1 323

Wartość firmy na dzień zbycia

28

Udziały niedające kontroli

655

Wynik na utracie kontroli

5 502

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

Spółka

Udział w kapitale

Wynik finansowy przypadający na Grupę za rok 2020

Asmodev S.A.

22,80%

(52)

West Wind Games sp. z o. o.

25,00%

(29)

Ultimate VR S.A.

23,00%

32

Black Rose Project S.A.

27,55%

326

Ultimate Licensing sp. z o.o .

19,00%

(16)

RAZEM

-

262

25.Podatek dochodowy bieżący i odroczony

Wyszczególnienie

Za okres

od 01.01.2021

do 31.12.2021

Za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

Podatek bieżący

340

974

Podatek odroczony

(224)

568

RAZEM:

117

1 542

26.Wynagrodzenie kluczowego personelu jednostki dominującej

Wyszczególnienie

Za okres

od 01.01.2021

do 31.12.2021

Za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

Zarząd

Mateusz Adamkiewicz

60

60

Łukasz Bajno

47

24

Rada Nadzorcza

Jarosław Antonik

5

4

Bartosz Krusik

4

4

Kajetan Wojnicz

5

4

Marek Parzyński

0

4

Daniel Kostecki

5

1

Tomasz Sobiecki

4

1

RAZEM:

130

98

W latach 2021 - 2020 nie wystąpiły świadczenia po okresie zatrudnienia, pozostałe świadczenia długoterminowe, płatności na bazie akcji własnych ani świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

27.Zarządzanie kapitałem

Wymogi kapitałowe dotyczące Spółki

Głównym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.

Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.

Wyszczególnienie

Na dzień

31 grudnia 2021

Na dzień

31 grudnia 2020

Oprocentowane kredyty i pożyczki

-

-

Zobowiązania leasingowe

-

-

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania

754

959

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

14 361

18 466

Zadłużenie netto

-

-

Kapitał własny

30 641

32 097

Kapitał i zadłużenie netto

30 641

32 097

28.Zobowiązania i aktywa warunkowe

Grupa nie posiada zobowiązań i aktywów warunkowych na dzień bilansowy.

29.Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych nie wystąpiły nieujęte zobowiązania wynikające z jakichkolwiek umów.

30.Informacja o wypłaconych dywidendach, w podziale na akcje zwykłe i pozostałe akcje oraz kwocie dywidend zaproponowanych lub uchwalonych do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, ale nie ujętych jako przekazane posiadaczom akcji w trakcie okresu.

W 2021 roku Gaming Factory S.A. wypłaciła 1 512 tys. zł dywidendy.

Spółki zależne nie wypłacały dywidend.

31.Informacja o zdarzeniach następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

7 stycznia 2022 r.premiera gry Pangeon w wersji na PS4 i PS5

9 marca 2022 r. premiera gry Ironsmith Medieval Simulator w wersji na PC

3 marca 2022 r. warunkowa rejestracja akcji emisji serii F w KDPW

9 marca 2022 r. podjęcie przez Zarząd GPW uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F. Akcje zostały dopuszczone do obrotu od 14 marca 2022 r. i są objęte rocznymi umowami „lock-up”

4 kwietnia 2022 r.ustalenie premiery gry Bakery Simulator w wersji PC na 3 maja 2022 r.

11 kwietnia 2022 r. zawarcie porozumienia odnośnie rozwiązania umowy produkcyjnej na grę We Are Legion: Rome z Titanite Games sp. z o.o.

32.Instrumenty finansowe

Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Spółka, należą aktywa finansowe, takie jak należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności oraz udziały i akcje w innych podmiotach.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Grupa nie stosuje pochodnych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.

Wartość godziwa instrumentów finansowych, jakie Grupa posiadała na dzień 31 grudnia 2021 roku

i 31 grudnia 2020 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanej w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata z następujących przyczyn:

w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny,

instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.

 

 

Wartość bilansowa

Wartość godziwa

Wartość bilansowa

Wartość godziwa

 

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2020

Aktywa finansowe

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

563

563

246

246

Należności z tytułu podatku

61

61

-

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

14 361

14 361

18 466

18 466

Pożyczki udzielone

2

2

644

644

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

6 284

6 284

5 733

5 733

Inwestycje w aktywa finansowe

1 175

1 175

644

644

Zobowiązania finansowe

-

-

Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte

-

-

-

-

Inne zobowiązania finansowe (leasing, faktoring)

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostały

754

754

730

730

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

-

-

230

230

32.1Ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Ryzyko finansowe

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa należą pożyczki, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest zapewnienie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd Jednostki Dominującej weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.

Ryzyko stopy procentowej

Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej jednego roku.

Grupa na bieżąco monitoruje sytuację związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni wpływ na rynek stóp procentowych w kraju.

Ze względu na bardzo niski poziom występowania instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem stopy procentowej nie przeprowadzano analizy wrażliwości w tym zakresie

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe to ryzyko, że wartość godziwa przyszłych przepływów pieniężnych z instrumentów finansowych zmieni się z powodu zmian kursów walutowych. Ekspozycja Spółki na to ryzyko związana jest głównie z działalnością operacyjną (kiedy przychody lub koszty Spółki wyrażone są w innej walucie niż waluta funkcjonalna).

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Większość sprzedaży Spółka realizuje poza terenem Polski. Natomiast istotne zakupy realizowane są na terenie kraju. W związku z powyższym Grupa narażona jest na istotne ryzyko kursowe.

Ryzyko kredytowe

Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.

W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.

Ryzyko związane z płynnością

Kierownictwo Grupy monitoruje ryzyko braku funduszy jednak ze względu na bardzo silną pozycję finansową Grupy ryzyko to jest minimalne.

33.Informacja o korektach błędów poprzednich okresów

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem korekty błędów nie wystąpiły.

34.Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

W okresie objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa zidentyfikowała następujące jednostki powiązane, z którymi zawierała transakcje:

Nazwa jednostki

Sposób powiązania

Powiązanie na 31 grudnia 2021

Powiązanie na 31 grudnia 2020

Flash Investment sp. z o.o.

Podmiot kontrolowany przez Mateusza Pastewkę (akcjonariusz)

TAK

NIE

Asmodev S.A.

Spółka stowarzyszona

TAK

NIE

Black Rose Projects S.A.

Spółka stowarzyszona

TAK

TAK

West Wind Games sp. z o.o.

Spółka stowarzyszona

TAK

NIE

Ultimate VR sp. z o.o.

Spółka stowarzyszona

NIE

TAK

Vision Edge Entertainment sp. z o.o.

Spółka zależna

TAK

NIE

Transakcje w roku 2021

 

Sprzedaż

 

Zakup

 

Gaming Factory S.A.

Asmodev S.A.

Black Rose Project S.A.

West Wind Sp. z o.o.

Silver Lynx Games Sp. z o.o.

Ultimate VR S.A.

Vision Edge Entertainment Sp. z o.o.

Ulltimate Licensing Sp. z o.o.

Gaming Factory S.A.

 

100

43

 

 

150

6

 

Asmodev S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Black Rose Project S.A.

48

14

 

 

 

12

 

 

WestWind Sp. z o.o.

18

 

 

 

 

 

 

 

Silver Lynx Games Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimate VR S.A.

 

 

260

 

 

 

 

 

Vision Edge Entertainment Sp. z o.o.

585

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulltimate Licensing Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transakcje w roku 2020

Spółka zakupiła od Art Games Studio S.A. usługi deweloperskie za 69 tys. zł.

Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach PLN, o ile nie podano inaczej)

Spółka nabyła od Black Rose Projects S.A. usługi deweloperskie w kwocie 395 tys. zł.

Spółka sprzedała usługi deweloperskie na rzecz Ultimate VR S.A. w kwocie 15 tys. zł.

……………………………………………

Mateusz Adamkiewicz

Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.