259400ANEBPTI981R546 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400ANEBPTI981R546 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400ANEBPTI981R546 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400ANEBPTI981R546 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 259400ANEBPTI981R546 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 259400ANEBPTI981R546 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400ANEBPTI981R546 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400ANEBPTI981R546 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400ANEBPTI981R546 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400ANEBPTI981R546 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 259400ANEBPTI981R546 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 259400ANEBPTI981R546 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400ANEBPTI981R546 2020-12-31 259400ANEBPTI981R546 2020-01-01 2020-12-31 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:OtherReservesMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:SharePremiumMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:OtherReservesMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:SharePremiumMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400ANEBPTI981R546 2018-12-31 259400ANEBPTI981R546 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400ANEBPTI981R546 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400ANEBPTI981R546 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400ANEBPTI981R546 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 259400ANEBPTI981R546 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 259400ANEBPTI981R546 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:OtherReservesMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:SharePremiumMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:OtherReservesMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:SharePremiumMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400ANEBPTI981R546 2019-12-31 259400ANEBPTI981R546 2019-01-01 2019-12-31 iso4217:PLN xbrli:shares iso4217:PLN
picture

SKONSOLIDOWANE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

GAMING FACTORY S.A.

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Warszawa, dnia 30 marca 2021 roku

Spis treści

 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  1. Wybrane dane finansowe
  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów
  3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
      1. Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
      2. Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
  5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 2. Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  1. Informacje ogólne o Grupie
   1. Informacje o jednostce dominującej
   2. Informacje o Grupie Kapitałowej
   3. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej
   4. Zmiany w strukturze Grupy w latach 2019 - 2020
  2. Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza
  3. Kursy bilansowe przyjęte do wyceny
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  5. Format oraz ogólne zasady sporządzenia sprawozdania finansowego
   1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności
   2. Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi dla prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
   3. Założenie kontynuacji działalności
   4. Oświadczenie o zgodności
   5. Nowe standardy i interpretacje obowiązujące na dzień bilansowy
   6. Stosowane zasady rachunkowości
    1. Zmiany zasad rachunkowości
    2. Wartości niematerialne
    3. Wartość firmy
    4. Środki trwałe
    5. Środki trwałe w budowie
    6. Zapasy
    7. Inwestycje w jednostki stowarzyszone
    8. Aktywa finansowe
      1. Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
      2. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
      3. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
      4. Instrumenty finansowe zabezpieczające
    9. Utrata wartości
      1. Utrata wartości aktywów finansowych
      2. Utrata wartości należności handlowych
    10. Transakcje w walucie obcej
    11. Kapitał własny
    12. Rezerwy
    13. Kredyty bankowe i pożyczki otrzymane
    14. Odroczony podatek dochodowy
    15. Uznawanie przychodów
      1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług
      2. Dotacje
      3. Odsetki
    16. Koszty
    17. Koszty świadczeń pracowniczych
    18. Aktywa (lub grupy aktywów do zbycia) przeznaczone do sprzedaży
    19. Zobowiązania i aktywa warunkowe
    20. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
      1. Określenie waluty funkcjonalnej
      2. Odpisy aktualizujące wartość należności
      3. Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych
      4. Produkty gotowe
      5. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    21. Zasady konsolidacji
    22. Zmiany udziałów właścicielskich Grupy w jednostkach zależnych
  6. Segmenty operacyjne
   1. Informacja dotycząca segmentów operacyjnych, obszarów geograficznych oraz istotnych klientów
    1. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych
    2. Informacje geograficzne
    3. Informacje dotyczące produktów i usług
    4. Istotni klienci
  7. Wartość firmy
  8. Aktywa trwałe
      1. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
      2. Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych- na dzień 31 grudnia 2020 r.
      3. Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych- na dzień 31 grudnia 2019 r.
  9. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane zgodnie z metodą praw własności
  10. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
      1. Specyfikacja aktywów finansowych
      2. Specyfikacja udziałów i akcji na dzień 31 grudnia 2020 roku
      3. Specyfikacja udziałów i akcji na dzień 31 grudnia 2019 roku
      4. Grupa wycenia posiadane aktywa finansowe zgodnie z MSSF 9 w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Model biznesowy Grupy odnośnie aktywów finansowych zakłada utrzymywanie ich w celu zarówno otrzymywania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaży składników aktywów finansowych.
  11. Zapasy
      1. Specyfikacja zapasów na dzień bilansowy
  12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
      1. Specyfikacja należności krótkoterminowych
      2. Specyfikacja pozostałych należności
  13. Krótkoterminowe inwestycje w jednostki stowarzyszone
  14. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  15. Struktura kapitału akcyjnego
      1. Struktura kapitału akcyjnego Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2020 roku
      2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, posiadający akcje Spółki dominującej
  16. Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję
  17. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
  18. Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów
  19. Pozostałe kapitały rezerwowe
  20. Zyski zatrzymane
  21. Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli
  22. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
  23. Pożyczki zaciągnięte
  24. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  25. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży
  26. Koszty działalności operacyjnej
  27. Przychody i koszty finansowe
      1. Przychody finansowe
      2. Koszty finansowe
      3. Wynik na utracie kontroli w jednostce zależnej
  28. Zysk (strata) z tytułu utraty kontroli w jednostce zależnej
  29. Podatek dochodowy bieżący i odroczony
  30. Wynagrodzenie kluczowego personelu jednostki dominującej
  31. Zarządzanie kapitałem
      1. Wymogi kapitałowe dotyczące Spółki
  32. Zobowiązania i aktywa warunkowe
  33. Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów
  34. Informacja o wypłaconych dywidendach, w podziale na akcje zwykłe i pozostałe akcje oraz kwocie dywidend zaproponowanych lub uchwalonych do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, ale nie ujętych jako przekazane posiadaczom akcji w trakcie okresu.
  35. Informacja o zdarzeniach następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  36. Instrumenty finansowe
   1. Ryzyka związane z instrumentami finansowymi
      1. Ryzyko finansowe
      2. Ryzyko stopy procentowej
      3. Ryzyko walutowe
      4. Ryzyko kredytowe
      5. Ryzyko związane z płynnością
  37. Informacja o korektach błędów poprzednich okresów
  38. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi
      1. W okresie objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa zidentyfikowała następujące jednostki powiązane, z którymi zawierała transakcje:
      2. Transakcje w roku 2020
      3. Transakcje w roku 2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2019 do 31.12.2019 od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2019 do 31.12.2019
PLN`000 PLN`000 EUR`000 EUR`000
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 865 1 178 640 273
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 411 121 315 28
EBITDA* 1 421 131 317 31
Zysk (strata) brutto 8 015 5 694 1 792 1 322
Zysk (strata) netto 6 473 4 689 1 447 1 088
przypadający na jednostkę dominującą 5 925 4 650 1 325 1 079
przypadający na udziały niedające kontroli 548 39 122 9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 456) (4 455) (325) (1 034)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 686 4 595 1 047 1 067
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 727 (1 254) 2 844 (291)
Przepływy pieniężne netto – razem 15 957 (1 114) 3 566 (258)
Aktywa / Pasywa razem 34 319 13 901 7 437 3 264
Aktywa trwałe 8 952 6 572 1 940 1 543
Aktywa obrotowe 25 367 7 328 5 497 1 721
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 613 12 465 6 850 2 927
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 222 1 327 481 312
Zobowiązania długoterminowe 1 262 461 274 108
Zobowiązania krótkoterminowe 960 866 208 203
Liczba akcji na 31.12 5 600 000 4 500 000 5 600 000 4 500 000
Średnioważona liczba akcji za rok 4 506 027 4 500 000 4 506 027 4 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,44 1,04 0,32 0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 7,12 2,79 1,59 0,65

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP :

Kurs na dzień 31.12.2020 4,6148
Kurs na dzień 31.12.2019 4,2585
Średni kurs za 2020 4,4742
Średni kurs za 2019 4,3018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2019 do 31.12.2019
PLN`000 PLN`000
Działalność kontynuowana
Przychody
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 2 865 1 178
Pozostałe przychody 1 12
Koszty działalności operacyjnej
Zmiana stanu produktów 2 609 3 473
Amortyzacja 10 10
Zużycie materiałów i energii 44 17
Usługi obce 2 842 3 809
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 1 135 509
Pozostałe koszty według rodzaju 32 195
Pozostałe koszty operacyjne 2 1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 410 122
Przychody finansowe 1 141 5 570
Koszty finansowe 4 2
Zysk (strata) z udziału w jednostkach stowarzyszonych ( 34 ) 4
Zysk (strata) z tytułu utraty kontroli w jednostce zależnej 5 502 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 015 5 694
Podatek dochodowy 1 542 1 005
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 473 4 689
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - 0 - 0
Zysk (strata) netto 6 473 4 689
przypadający na jednostkę dominującą 5 925 4 650
przypadający na udziały niedające kontroli 548 39
Inne całkowite dochody ( 575 ) 1 928
Wycena do wartości godziwej aktywów finansowych ( 710 ) 2 380
Podatek odroczony od wyceny do wartości godziwej ( 135 ) 452
Całkowite dochody ogółem 5 898 6 617
Całkowite dochody ogółem 5 898 6 617
przypadające na jednostkę dominującą 5 350 6 578
przypadające na udziały niedające kontroli 548 39

Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (zł)

Podstawowy 1,32 1,04
z działalności kontynuowanej 1,32 1,04
z działalności zaniechanej - 0,00 - 0,00
Rozwodniony 1,32 1,04
z działalności kontynuowanej 1,32 1,04
z działalności zaniechanej - 0,00 - 0,00

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA Nota Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
PLN’000 PLN’000
Aktywa trwałe 8 952 6 572
Wartość firmy 89 117
Rzeczowe aktywa trwałe 12 25
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane zgodnie z metodą praw własności 5 733 1 509
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 3 118 4 921
Aktywa obrotowe 25 367 7 329
Zapasy 6 012 3 623
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 245 1 148
Należność z tytułu podatku dochodowego - 0 6
Inne aktywa finansowe - 0 40
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 466 2 510
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 644 2
SUMA: Aktywa obrotowe inne niż aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży 25 367 7 329
Aktywa razem 34 319 13 901
PASYWA Nota Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
PLN`000 PLN`000
Razem kapitał własny 32 097 12 574
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 31 613 12 465
Kapitał akcyjny 560 450
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów 18 236 4 167
Pozostałe kapitały rezerwowe 1 353 1 928
Zyski zatrzymane 11 464 5 920
- w tym zysk (strata) netto 5 925 4 650
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli 484 109
Zobowiązania długoterminowe 1 262 461
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 1 262 461
Zobowiązania krótkoterminowe 960 866
Pożyczki zaciągnięte - 0 3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 730 831
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 230 32
SUMA: Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami Przeznaczonymi do sprzedaży 960 866
Zobowiązania razem 2 222 1 327
Pasywa razem 34 319 13 901

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadające udziałom niedającym kontroli Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2020 roku 450 4 167 1 928 5 920 12 464 109 12 574
Korekta błędów lat poprzednich - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ( 1 ) ( 1 )
Stan na 1 stycznia 2020 roku po korektach błędów lat poprzednich 450 4 167 1 928 5 920 12 464 109 12 574
Całkowite dochody: - 0 - 0 ( 575 ) 5 925 5 350 548 5 898
Zysk/strata netto roku obrotowego - 0 - 0 - 0 5 925 5 925 548 6 473
Inne całkowite dochody - 0 - 0 ( 575 ) - 0 ( 575 ) - 0 ( 575 )
Emisja akcji 110 14 069 - 0 - 0 14 179 - 0 14 179
Wypłata dywidendy - 0 - 0 - 0 ( 1 530 ) ( 1 530 ) - 0 ( 1 530 )
Podwyższenie kapitału w spółkach zależnych - 0 - 0 - 0 ( 408 ) ( 408 ) 483 75
Utrata kontroli w jednostkach zależnych - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ( 655 ) ( 655 )
Sprzedaż aktywów wycenianych w wartości godziwej (realizacja zysku z przeszacowania) - 0 - 0 - 0 1 557 1 557 - 0 1 557
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego 110 14 069 ( 575 ) 5 544 19 148 376 19 524
Stan na 31 grudnia 2020 roku 560 18 236 1 353 11 464 31 613 485 32 097
Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadające udziałom niedającym kontroli Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2019 roku 450 4 167 0 2 815 7 431 - 0 7 431
Korekta błędów lat poprzednich 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Stan na 1 stycznia 2019 roku po korektach błędów lat poprzednich 450 4 167 - 0 2 815 7 431 - 0 7 431
Całkowite dochody: - 0 - 0 1 928 4 650 6 578 39 6 617
Zysk/strata netto roku obrotowego - 0 - 0 - 0 4 650 4 650 39 4 689
Inne całkowite dochody 0 0 1 928 0 1 928 0 1 928
Emisja akcji 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0
Wypłata dywidendy 0 0 0 ( 1 485 ) ( 1 485 ) 0 ( 1 485 )
Podwyższenie kapitału w spółkach zależnych 0 0 0 ( 60 ) ( 60 ) 70 10
Utrata kontroli w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0
Sprzedaż aktywów wycenianych w wartości godziwej (realizacja zysku z przeszacowania) - 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego - 0 - 0 1 928 3 105 5 033 109 5 142
Stan na 31 grudnia 2019 roku 450 4 167 1 928 5 920 12 464 109 12 574

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2019 do 31.12.2019
PLN’000 PLN’000
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk / strata brutto 8 015 5 694
Korekty ( 8 518 ) ( 9 144 )
Amortyzacja 10 10
Przychody z tytułu odsetek ( 1 ) - 0
Koszty z tytułu odsetek 0 6
Przychody z tytułu dywidend ( 101 ) - 0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ( 1 039 ) ( 5 564 )
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 34 ( 4 )
Wynik na utracie kontroli w spółce zależnej ( 5 502 ) - 0
Zmiana stanu zapasów ( 2 589 ) ( 2 998 )
Zmiana stanu należności 894 ( 1 041 )
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów ( 224 ) 447
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej ( 503 ) ( 3 450 )
Podatek dochodowy zapłacony ( 953 ) ( 1 005 )
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( 1 456 ) ( 4 455 )
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Zbycie udziałów jednostkach stowarzyszonych 1 234 2 056
Zbycie udziałów w pozostałych jednostkach 3 563 5 862
Spłata pożyczek udzielonych pozostałym jednostkom 41 495
Dywidendy i udziały w zyskach 101 0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych ( 13 ) ( 36 )
Udzielenie pożyczek pozostałym jednostkom - 0 ( 425 )
Nabycie udziałów w pozostałych jednostkach ( 240 ) ( 2 841 )
Nabycie udziałów w jednostkach stowarzyszonych - 0 ( 516 )
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 686 4 595
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy z emisji akcji 14 179 278
Podwyższenie kapitału w spółkach zależnych przez udziały niedające kontroli 75 - 0
Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych 3 ( 47 )
Wypłata dywidendy ( 1 530 ) ( 1 485 )
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 12 727 ( 1 254 )
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM bez zmian z tytułu różnic kursowych 15 957 ( 1 114 )
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - 0 - 0
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 15 957 ( 1 114 )
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 2 510 3 622
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 18 466 2 510
- o ograniczonej możliwości dysponowania - -

Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Informacje ogólne o Grupie

Informacje o jednostce dominującej

Gaming Factory Spółka Akcyjna powstała w wyniku uchwalenia statutu Spółki sporządzonego w dniu 13 listopada 2017 r., w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3195/2017) sporządzonego przed notariuszem Jadwigą Zacharzewską w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska s.c., ul. Świętokrzyska 18 lok 425, 00-052 Warszawa Śródmieście.

Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji siedziba Spółki mieści się w Warszawie , przy ul. Powązkowskiej nr 15 .

Postanowieniem Sądu Rejonowego Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000707300. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie w Polsce .

Spółka posiada numer NIP 5272829488 oraz symbol REGON 368897485

Od zakończenia poprzedniego roku sprawozdawczego nie miały miejsca zmiany w nazwie Jednostki dominującej ani innych danych identyfikujących tę Jednostkę .

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz w oparciu o Statut.

Na dzień 31.12.2020 r., skład organów zarządczych i nadzorujących w Spółce był następujący:

 1. Zarząd:

Mateusz Adamkiewicz – Prezes Zarządu,

Łukasz Bajno – Wiceprezes Zarządu.

 1. Rada Nadzorcza:

Jarosław Antonik – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Bartosz Krusik – Członek Rady Nadzorczej,

Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej,

Daniel Kostecki – Członek Rady Nadzorczej,

Tomasz Sobiecki – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji skład organów zarządczych i nadzorujących w Spółce był następujący:

 1. Zarząd:

Mateusz Adamkiewicz – Prezes Zarządu,

Łukasz Bajno – Wiceprezes Zarządu.

 1. Rada Nadzorcza:

Jarosław Antonik – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Bartosz Krusik – Członek Rady Nadzorczej,

Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej,

Daniel Kostecki – Członek Rady Nadzorczej,

Tomasz Sobiecki – Członek Rady Nadzorczej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku struktura akcjonariatu jednostki dominującej była następująca:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale podstawowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Mateusz Adamkiewicz 1 594 460 28,47% 1 594 460 28,47%
Mateusz Pastewka 1 568 201 28,00% 1 568 201 28,00%
Pozostali 2 437 339 43,53% 2 437 339 43,53%
RAZEM: 5 600 000 100,00% 5 600 000 100,00%

Wartość kapitału zakładowego na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 560 000 zł. Kapitał akcyjny Spółki dzielił się na 5 600 000 akcji o wartości 0,1 zł każda, następujących serii:

1 000 000 akcji serii A,

3 000 000 akcji serii B,

400 000 akcji serii C,

100 000 akcji serii D,

1 100 000 akcji serii E.

Informacje o Grupie Kapitałowej

Grupa kapitałowa Gaming Factory powstała w roku 2019 w związku z objęciem kontroli przez Gaming Factory S.A. nad spółkami zależnymi.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy obejmuje Jednostkę dominującą oraz następujące jednostki zależne:

Nazwa Główna działalność Kraj założenia % udziałów w kapitale
31.12.2020 31.12.2019
Black Rose Projects sp. z o.o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 36,50%* 50,50%
Silver Lynx Games sp. z o. o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 77,01% 77,01%
Vision Edge Entertainment sp. z o.o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 90,00% 90,00%

Spółka wywiera ponadto znaczący wpływ na następujące jednostki stowarzyszone, które w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyceniane są metodą praw własności:

Nazwa Główna działalność Kraj założenia % udziałów w kapitale
31.12.2020 31.12.2019
Asmodev S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 22,80% 25,16%
West Wind sp. z o. o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 25,00% 25,00%
Ultimate VR sp. z o. o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 45,00% 45,00%
Black Rose Projects sp. z o.o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 36,50%* 50,50%

*Grupa utraciła kontrolę nad Black Rose Projects sp. z o.o. w 2020 roku, a spółka ta wykazywana jest na dzień 31 grudnia 2020 roku jako jednostka stowarzyszona

Czas trwania działalności jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej jest nieograniczony. Sprawozdanie finansowe jednostek zależnych i stowarzyszonych sporządzone zostało za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe Jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości, za wyjątkiem Vision Edge Entertainment sp. z o.o. utworzonej w 2020 roku, która nie prowadziła swojej działalności za okres pełnych 12 miesięcy.

Wszystkie spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną.

Rokiem obrotowym Jednostki dominującej oraz spółek wchodzących w skład Grupy jest rok kalendarzowy.

Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej

Podstawowa działalność spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej obejmuje działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych .

Podstawowym miejscem prowadzenia działalności jest Polska .

Zmiany w strukturze Grupy w latach 2019 - 2020

W dniu 26 lutego 2019 roku Spółka nabyła 10 udziałów w spółce Black Rose Projects sp. z o.o., a następnie w dniu 4 czerwca 2019 roku nabyła dalsze 1 900 udziałów, w wyniku czego posiadała 95,5% w kapitale podstawowym Spółki i objęła nad nią kontrolę. W dniu 26 lipca 2019 roku Spółka zbyła 900 udziałów w wyniku czego jej udział w kapitale podstawowym Black Rose Projects sp. z o.o. spadł do poziomu 50,5%.

W dniu 27 sierpnia 2019 roku Spółka nabyła 335 udziałów w spółce Silver Lynx Games sp. z o.o. za kwotę 100 tys. zł, stanowiących 77,01% udziałów w kapitale podstawowym spółki.

W roku 2019 Spółka zbyła 210 000 akcji Art Games Studio S.A. stanowiących 4,2% kapitału podstawowego spółki.

W roku 2019 Spółka nabyła 567 500 akcji stanowiących 12,89% w kapitale podstawowym Asmodev S.A. (dawniej Blue Fox Games S.A.) oraz zbyła 1 424 488 akcji stanowiących 32,37% kapitału podstawowego tej spółki.

W roku 2019 Spółka nabyła 140 udziałów w West Wind sp. z o.o. stanowiących 25% kapitału zakładowego tej Spółki.

W roku 2019 Spółka objęła 4 500 udziałów w Ultimate VR sp. z o.o., stanowiących 45% kapitału podstawowego tej Spółki.

W 2020 roku w Grupie kapitałowej miała miejsce:

- podwyższenie kapitału zakładowego w Black Rose Projects sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Black Rose Projects sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu w dniu 25 listopada 2020 roku zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z treścią uchwały kapitał zakładowy spółki został podwyższony do kwoty 132.500 zł, to jest o kwotę 32.500 zł, poprzez utworzenie 650 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostały zaoferowane do objęcia przez kluczowych członków zespołu spółki. W wyniku podwyższenia kapitału podstawowego, Gaming Factory S.A. utraciła kontrolę nad Black Rose Projects sp. z o.o., a spółka uzyskała status jednostki stowarzyszonej.

- zawiązanie Vision Edge Entertainment sp. z o.o.

W dniu 10 listopada 2020 roku Emitent wraz z innymi podmiotami (zespół deweloperski) związał nową spółkę pod nazwą Vision Edge Entertainment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, gdzie Emitent objął 90% udziałów w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 4,5 mln zł. Pozostałe udziały zostały objęte przez zespół deweloperski. Celem spółki jest produkcja gier o wyższej jakości i wyższych budżetach niż dotychczasowe gry z portfolio Emitenta, bardziej zaawansowanych technologicznie

Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Grupa prowadzi działalność („waluta funkcjonalna"). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach PLN (chyba, że w nocie informacji dodatkowej wskazano inaczej). Polski nowy złoty (PLN) jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy. Wybór waluty funkcjonalnej w przypadku jednostki prowadzącej działalność na rynkach międzynarodowych i identyfikacja waluty, którą należy uznać za walutę używaną w podstawowym środowisku ekonomicznym, w jakim prowadzi działalność Grupa i jednostki wchodzące w jej skład, jest decyzją subiektywną, co zostało opisane w nocie 5.6.20 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach. Spółka dominująca monitoruje istotne zmiany w środowisku ekonomicznym, które mogłyby wpłynąć na zmianę wyboru waluty funkcjonalnej Jednostki dominującej i jej jednostek podporządkowanych.

Transakcje w walutach obcych wykazuje się w księgach w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP. W momencie realizacji różnice kursowe od należności i zobowiązań wykazywane są jako pozostałe przychody finansowe lub pozostałe koszty finansowe i w rachunku zysków i strat ujmowane są wynikowo.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego, wyrażone w walutach innych niż polski złoty, wycenia się po kursie średnim NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Różnice kursowe wynikające z przeliczenia zagranicznych środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego uznaje się za przychody i koszty finansowe.

Kursy bilansowe przyjęte do wyceny

KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY 31.12.2020 31.12.2019
EUR/PLN 4,6148 4,2585
USD/PLN 3,7584 3,7977

Liczby w sprawozdaniu finansowym zostały zaokrąglone do tysięcy złotych polskich (TPLN).

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 30 marca 2021 roku.

Format oraz ogólne zasady sporządzenia sprawozdania finansowego

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, iż sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Gaming Factory S.A. zostało sporządzone wedle najlepszej wiedzy, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe Grupy odzwierciedla sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z:

Zasady rachunkowości przedstawione poniżej stosowano przy zachowaniu zasady ciągłości we wszystkich prezentowanych latach obrotowych.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego.

Spółki zależne prowadziły księgi rachunkowe za okresy objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera przekształcenia wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdania finansowego jednostek zależnych prowadzących księgi według krajowych zasad rachunkowości do zgodności z przyjętą polityką rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („MSSF”) dla Grupy Kapitałowej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. PLN”).

Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi dla prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku i obejmuje okres 12 miesięcy.

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta.

Założenie kontynuacji działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę.

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”) i jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska.

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Jednostkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.

Nowe standardy i interpretacje obowiązujące na dzień bilansowy

Zasady Zmiany Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu historycznych danych finansowych Spółki za rok, który rozpoczął się 1 stycznia 2019 roku.

Zatwierdzając niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE:

Spółka jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki będą miały wymienione wyżej standardy i zmiany do standardów.

Stosowane zasady rachunkowości

Zmiany zasad rachunkowości

W prezentowanych okresach Grupa nie zmieniała zasad rachunkowości.

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Grupy korzyści ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości.

Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Wartość amortyzacji wartości niematerialnych odnosi się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów do pozycji „Amortyzacja”.

Wartości niematerialne występujące w Grupie oraz stawki amortyzacji:

Oprogramowanie komputerowe od 2 lat do 5 lat,

Prace rozwojowe do 5 lat.

Wartość firmy

Wartość firmy stanowi nadwyżkę kosztu połączenia jednostek gospodarczych (zwanego także ceną nabycia lub ceną przejęcia) nad udziałem Spółki w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania na dzień przejęcia aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej.

Połączenia Spółki z innymi jednostkami gospodarczymi są rozliczane metodą nabycia, według której następuje alokowanie kosztu połączenia, ustalanego według wartości godziwej zapłaty poczynionej za przejęcie kontroli nad przejmowaną jednostką gospodarczą lub jej częścią (przedsięwzięciem) na zidentyfikowane aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejmowanej jednostki. Powstała z alokacji kosztu przejęcia różnica o wartości dodatniej jest uznawana za wartość firmy. Ujemna różnica pomiędzy kosztem przejęcia i udziałem Spółki w wartości godziwej netto zidentyfikowanych na dzień przejęcia aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych przejmowanej jednostki jest uznawana za przychód i jest wykazywana niezwłocznie w Rachunku zysków i strat. Powstały w ten sposób przychód jest zaliczany do Pozostałych przychodów operacyjnych i tu wykazywany w odrębnej pozycji.

Wartość firmy powstaje zarówno w przypadku przejęcia jednostki gospodarczej w wyniku połączenia zarejestrowanego w rejestrze sądowym, jak również w przypadku przejęcia udziałów kapitałowych w jednostkach zależnych. W pierwszym przypadku wartość firmy jest ujmowana zasadniczo w księgach rachunkowych i jest wykazywana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki. W drugim przypadku jest ujmowana na poziomie dokumentacji konsolidacyjnej i podlega wykazaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.

Wartość firmy ustala się także w przypadku przejęcia udziałów we wspólnie kontrolowanej jednostce lub w jednostce stowarzyszonej. W przypadku obejmowania udziałów metodą praw własności (dotyczy to zarówno wspólnie kontrolowanych jednostek, jak i jednostek stowarzyszonych) zasady wyceny wartości firmy są takie same, jak w przypadku jednostek zależnych, z tym że metoda praw własności nie pozwala na wykazywanie w bilansie nabytej wartości firmy.

Wartość firmy podlega corocznemu testowi na utratę wartości.

Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli jest jednak możliwe wykazanie, że poniesione nakłady spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową tego środka trwałego (tzw. ulepszenie).

W momencie likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, zyski lub straty wynikające z tego faktu ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako różnica między przychodami netto ze zbycia (jeśli takie były) a wartością bilansową tej pozycji.

Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących korektą płaconych odsetek), pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Zapasy

Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty (nabycia, wytworzenia i inne) poniesione w związku z doprowadzeniem zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę zakupu powiększoną o cła importowe i inne podatki (niemożliwe do późniejszego odzyskania od władz podatkowych), koszty transportu, załadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem zapasów, pomniejszaną o opusty, rabaty i inne podobne zmniejszenia. Zapasy wycenia się w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) lub w cenie sprzedaży netto w zależności od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy. W odniesieniu do zapasów koszt ustala się stosując metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

Produkcja w toku obejmuje tworzenie gier. Wycena w księgach oparta jest o koszt wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym projektem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z danym projektem.

W momencie zakończenia prac i ujmowania nakładów związanych z realizacją danego projektu następuje przeksięgowanie nakładów z Produkcji w toku na Produkty gotowe.

W przypadku projektów, dla których możliwe jest określenie wiarygodnych szacunków dotyczących przychodów ze sprzedaży określa się współczynnik, na podstawie którego rozliczana jest wartość tych projektów w koszty proporcjonalnie do ich sprzedaży. Współczynnik obliczony jest na podstawie wartości nakładów ukończonego projektu (ujętych jako Produkty gotowe) w stosunku do szacowanych przyszłych przychodów ze sprzedaży.

W przypadku projektów, dla których nie jest możliwe określenie wiarygodnych szacunków dotyczących przychodów ze sprzedaży i na tej podstawie określenie współczynnika do rozliczania kosztów - przychody i koszty rozliczane są w stosunku 1:1.

Cena nabycia lub koszt wytworzenia zapasów mogą nie być możliwe do odzyskania. Odpisanie wartości zapasów do poziomu ich wartości netto możliwej do uzyskania odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych. Analiza taka dokonywana jest na każdy dzień bilansowy dla każdego tytułu w toku wytwarzania oraz dla gotowych produkcji.

W przypadku produkcji w toku Grupa szacuje zainteresowanie wytwarzanym tytułem poprzez zbieranie zapisów na wishlistach, aktywności na portalach społecznościowych oraz szeroko zakrojonym działaniom marketingowym. Powyższe działania pozwalają ocenić, czy wartość netto możliwa do uzyskania jest wyższa od poniesionych kosztów produkcji.

W przypadku wyrobów gotowych przyjmuje się założenie, iż każda gra powinna zwrócić koszty jej produkcji w terminie 24 miesięcy od jej produkcji. Po tym okresie koszty jej wytworzenia, które nie zostały jeszcze odpisane w ciężar wyniku finansowego podlegają odpisowi. W sytuacji, w której sygnały rynkowe wskazują, iż przychody ze sprzedaży danego tytułu nie pokryją kosztów wytworzenia gry, Grupa dokonuje wcześniejszego odpisu poniesionych kosztów.

Inwestycje w jednostki stowarzyszone

Jednostki stowarzyszone to wszystkie jednostki, na które Jednostka dominująca wywiera znaczący wpływ, ale nie sprawuje nad nimi kontroli, co wiąże się zazwyczaj z udziałem w wysokości od 20% do 50% praw głosu. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wykazuje się metoda praw własności i w początkowym ujęciu ujmuje się je według ceny nabycia. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych obejmują wartość firmy ustalona w momencie przejęcia. Udział Jednostki dominującej w zyskach lub stratach jej jednostek stowarzyszonych po dacie przejęcia ujmuje się w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów. Skumulowane zmiany po dacie nabycia korygują wartość bilansowa inwestycji. Jeżeli udział Jednostki dominujacej w stratach jednostki stowarzyszonej jest równy lub wyższy niż jej udział w tej jednostce stowarzyszonej, włącznie z innymi niezabezpieczonymi należnościami, wówczas Jednostka dominująca nie ujmuje dalszych strat, chyba że zaciągnęła zobowiązania lub dokonała płatności w imieniu jednostki stowarzyszonej. Niezrealizowane straty z transakcji pomiędzy Jednostką dominującą a jej jednostkami stowarzyszonymi są wyłączane do wysokości udziału Jednostki dominującej w tych jednostkach stowarzyszonych

Aktywa finansowe

Grupa zalicza swoje aktywa finansowe do następujących kategorii:

• wyceniane według zamortyzowanego kosztu,

• wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody,

• wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

• instrumenty finansowe zabezpieczające.

Kwalifikacja dłużnych aktywów finansowych do odpowiedniej kategorii zależy od modelu biznesowego zarzadzania aktywami finansowymi oraz od charakterystyki umownych przepływów pieniężnych dla danego składnika aktywów finansowych.

Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Aktywa wyceniane po początkowym ujęciu w zamortyzowanym koszcie – są to aktywa finansowe utrzymywane zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pienionych wynikających z umowy, a charakterystyka umowy dotyczącej tych aktywów finansowych przewiduje powstawanie przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek. Spółka do wyceny aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie stosuje metodę efektywnej stopy procentowej. Należności z tytułu dostaw i usług po początkowym ujęciu wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości, przy czym należności z tytułu dostaw i usług z data zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania (tj. niezawierające elementu finansowania) i nieprzekazywane do faktoringu, nie podlegają dyskontowaniu i są wyceniane w wartości nominalnej.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Aktywa wyceniane po początkowym ujęciu w wartości godziwej przez inne całkowite dochody – są to aktywa finansowe utrzymywane zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy jak i sprzedaż aktywów finansowych, a charakterystyka umowy dotyczącej tych aktywów finansowych przewiduje powstawanie przepływów pieniężnych, które są jedynie spłata kwoty głównej i odsetek.

Zyski i straty na składniku aktywów finansowych stanowiącym instrument kapitałowy, dla którego zastosowano opcje wyceny do wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach, za wyjątkiem przychodów z tytułu otrzymanych dywidend.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat – są to wszystkie pozostałe aktywa finansowe. Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych, kwalifikowanego jako wyceniany według wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się w wyniku finansowym w okresie, w którym powstały. Zyski lub straty wynikające z wyceny pozycji wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują również przychody z tytułu odsetek i dywidendy.

Instrumenty finansowe zabezpieczające

Instrumenty finansowe zabezpieczające - są to instrumenty pochodne, wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające. Instrumenty finansowe zabezpieczające podlegają wycenie zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.

Utrata wartości

W przypadku zaistnienia zewnętrznych lub wewnętrznych przesłanek, które wskazują, że istnieje ryzyko braku możliwości odzyskania wartości ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktywów, przeprowadza się testy sprawdzające pod kątem ewentualnej utraty wartości. Testy sprawdzające są przeprowadzane raz w roku także w odniesieniu do wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie używania oraz w stosunku do wartości firmy niezależnie od zaistnienia przesłanek.

Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwana to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w ciężar zysków i strat.

Niefinansowe aktywa trwałe, dla których w okresach wcześniejszych dokonano odpisu z tytułu utraty wartości testuje się na każdy dzień sprawozdawczy pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia wcześniej dokonanego odpisu.

Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, na jakim generują przepływy pieniężne niezależnie od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów przeprowadzenia testów na utratę wartości ośrodek wypracowujący środki pieniężne ustala się każdorazowo. Na najwyższym poziomie w Grupie ośrodkiem odpowiedzialności jest Grupa, z kolei ośrodki odpowiedzialności na najniższym poziomie w Grupie są wybrane aktywa w ramach Grupy.

Utrata wartości aktywów finansowych

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Do istotnych obiektywnych przesłanek (dowodów) zalicza się przede wszystkim: poważne problemy finansowe dłużnika, wstąpienie na drogę sądową przeciwko dłużnikowi, zanik aktywnego rynku dla danego instrumentu finansowego, wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu finansowego, utrzymywanie się spadku wartości godziwej instrumentu finansowego poniżej poziomu zamortyzowanego kosztu.

Utrata wartości należności handlowych

Model utraty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych. W zakresie oceny ryzyka kredytowego Spółka dokonała analizy tworzenia odpisów na należności i zastosowała uproszczone podejście, które zakłada że odpis na oczekiwane straty kredytowe będzie równy kwocie oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie ekspozycji.

Transakcje w walucie obcej

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w polskich złotych („PLN”), która stanowi walutę funkcjonalną Grupy.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.

Różnice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem różnic kursowych stanowiących koszty finansowania zewnętrznego, które dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania operacyjnego, które włącza się do tych aktywów i traktuje, jako korekty kosztów odsetkowych.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Jednostki dominującej i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym.

W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji akcji własnych.

Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków tożsamych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Kredyty bankowe i pożyczki otrzymane

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, kredyty bankowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Grupa może odstąpić od wyceny według zamortyzowanego kosztu o ile efekt zastosowania efektywnej stopy byłby nieistotny lub nie ma możliwości ustalenia terminów lub kwot przyszłych przepływów dla ustalenia efektywnej stopy.

Odroczony podatek dochodowy

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich dodatnich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu w części, w jakiej przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie spełnione, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące i uchwalone na dzień bilansowy.

Uznawanie przychodów

Przychody ze sprzedaży produktów i usług

Przychody ze sprzedaży produktów i usług obejmują sprzedaż produktów wyprodukowanych przez Spółkę, do których ma ona wyłączne prawa licencyjne z tytułu ich wytworzenia lub nabyła licencje na ich wydawanie i dystrybucję oraz świadczone usługi na rzecz innych podmiotów.

Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty, zwroty klientów i podobne zmniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą, za wyjątkiem podatku akcyzowego.

Zgodnie z nowym standardem Spółka stosuje pięciostopniowy model, aby określić moment ujęcia przychodów oraz ich wysokości. Zakłada on, iż przychody powinny być ujęte wówczas (oraz w jakim stopniu), gdy Spółka przekazuje klientowi kontrolę nad usługami czy towarami, oraz w kwocie do jakiej Spółka oczekuje być uprawniona.

Spółka ujmuje w ramach przychodu należnego za dany rok obrotowy przychody ze wszystkich źródeł i kanałów sprzedaży zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, również w sytuacji w której ich rozliczenie następuje w następnych miesiącach po zakończeniu roku obrotowego, na podstawie raportów sprzedaży generowanych przez poszczególne kanały sprzedaży.

Dotacje

Dotacje są ujawniane w sprawozdaniu finansowym, jeżeli istnieje wystarczająca pewność, że Grupa spełnia warunki związane z ich przyznaniem i będą otrzymane, w pasywach w pozycji Dotacje. Dotacje do środków trwałych i wartości niematerialnych są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jako pozostałe przychody w sposób systematyczny przez okres użytkowania składnika aktywów. Dotacje w pasywach dzielimy na długoterminowe i krótkoterminowe zgodnie z okresem w jakim odnoszone będę w pozostałe przychody.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek ujmuje się proporcjonalnie do upływu czasu metodą efektywnej stopy procentowej. Gdy należność traci na wartości, Grupa obniża jej wartość bilansową do poziomu wartości odzyskiwalnej, równej oszacowanym przyszłym przepływom pieniężnym zdyskontowanym według pierwotnej efektywnej stopy procentowej instrumentu, a następnie stopniowo rozlicza się kwotę dyskonta w korespondencji z przychodami z tytułu odsetek. Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, które utraciły wartość, ujmuje się według pierwotnej efektywnej stopy procentowej.

Przychody powstające w wyniku użytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów Grupy przynoszących odsetki, tantiemy, dywidendy powinny być ujmowane o ile:

Koszty

Grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w układzie porównawczym.

Koszty ujmuje się w tym samym okresie w jakim są ujmowane przychody ze sprzedaży zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, a dotyczy to w szczególności:

Koszty świadczeń pracowniczych

Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia na emeryturę lub rentę. Odprawy te przysługują pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Ze względu na strukturę zatrudnienia w grupie koszty ewentualnych świadczeń pracowniczych są nieistotne z punktu widzenia sprawozdania finansowego.

Aktywa (lub grupy aktywów do zbycia) przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a sprzedaż uważana jest za wysoce prawdopodobną. Wyceniane są one w niższej z następujących dwóch kwot: ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie.

Zobowiązania i aktywa warunkowe

Przez zobowiązania warunkowe rozumie się:

 1. możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy; lub
 2. obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu finansowym, ponieważ:

Przez aktywa warunkowe rozumie się możliwe składniki aktywów, które powstały na skutek zdarzeń przeszłych oraz których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy.

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Jednostki Dominującej pewnych szacunków i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do tego sprawozdania.

Szacunki i osądy księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.

Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.

Poniżej przedstawiono podstawowe osądy dokonane przez Zarząd Jednostki dominującej w procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Określenie waluty funkcjonalnej

Oceny takiej dokonał Zarząd Jednostki Dominującej w oparciu o analizę waluty, w której Jednostka generuje przychody i ponosi koszty. Zgodnie z MSR 21.9 (…) Przy ustalaniu swojej waluty funkcjonalnej jednostka bierze pod uwagę następujące czynniki:

a) walutę:

(i) która wywiera główny wpływ na ceny sprzedaży towarów i usług (często jest to waluta, w której wyrażane są i regulowane ceny sprzedaży jej towarów i usług); oraz

(ii) kraju, w którym siły konkurencji i obowiązujące przepisy wywierają główny wpływ na ceny sprzedaży jej towarów i usług;

b) walutę, która wywiera główny wpływ na koszty robocizny i materiałów oraz na pozostałe koszty związane z dostarczaniem towarów lub świadczeniem usług (często jest to waluta, w której koszty te są wyrażane lub regulowane).

Przychody ze sprzedaży produktów Grupy generowane są przede wszystkim w USD oraz EUR. Jednakże ceny gier sprzedawanych przez Jednostkę nie są kształtowane przez siły konkurencji i regulacje występujące na terenie Stanów Zjednoczonych lub Europy. Wyrażenie cen sprzedaży w USD lub EUR wynika z faktu, że rynek gier komputerowych jest rynkiem globalnym, gdzie ceny przyjmują poziom światowy i są ustalane dla globalnego gracza. Oznacza to, że ceny sprzedaży gier Grupy są takie same dla graczy z Europy (w tym Polski), Azji czy Stanów Zjednoczonych.

Zdecydowana większość kosztów funkcjonowania Jednostki, w tym kosztów produkcji gier (głównie usługi obce w postaci wynagrodzeń deweloperów) ponoszona jest w złotych polskich.

Dodatkowo Zarząd Jednostki Dominującej wziął pod uwagę, iż w ustaleniu waluty funkcjonalnej jednostki mogą być również pomocne następujące czynniki:

a) waluta, w której generowane są środki z działalności finansowej (tj. emisja instrumentów dłużnych i kapitałowych);

b) waluta, w której utrzymywane są zazwyczaj wpływy z działalności operacyjnej.

Grupa nie posiada żadnych kredytów, pożyczek ani wyemitowanych obligacji (za wyjątkiem spółki zależnej, która posiadała w roku 2019 pożyczkę od jej udziałowca), natomiast wpływy pieniężne z emisji jej akcji wyrażone są w PLN. Jednostka utrzymuje środki pieniężne na rachunkach bankowych głównie w PLN.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności Zarząd Jednostki dominującej ocenił, że walutą funkcjonalną Grupy jest polski złoty. Walutą sprawozdawczą Grupy Kapitałowej jest polski złoty.

Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniżej.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Model utraty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych, który wymaga przyjęcia określonych założeń i szacunków odnośnie warunków przyszłych. Tworząc model utraty wartości Grupa bazuje na najlepszych dostępnych szacunkach oraz wartościach historycznych.

Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych

Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany technologiczne, wycofanie z użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji. W konsekwencji zmieni się wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych.

Produkty gotowe

W przypadku projektów, dla których możliwe jest określenie wiarygodnych szacunków dotyczących przychodów ze sprzedaży Spółka dominująca określa współczynnik, na podstawie którego rozliczana jest wartość tych projektów w koszty proporcjonalnie do ich sprzedaży. Współczynnik obliczony jest na podstawie wartości nakładów ukończonego projektu (ujętych jako Produkty gotowe) w stosunku do szacowanych przyszłych przychodów ze sprzedaży.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania zobowiązania, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego. Prawdopodobieństwo realizacji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na planach Grupy.

Zasady konsolidacji

W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe Jednostki dominującej i jednostki kontrolowanej przez Jednostkę dominującą – jednostki zależnej. Kontrola jest osiągana w przypadku gdy Spółka ma zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności.

Konsolidacja spółki zależnej rozpoczyna się w momencie uzyskania nad nią kontroli przez Jednostkę dominującą, a kończy się z chwilą utraty tej kontroli. Dochody i koszty jednostki zależnej nabytej lub zbytej w ciągu roku ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w okresie od daty przejęcia przez Spółkę Dominująca kontroli do daty utraty kontroli nad tą jednostką zależną.

Całkowite dochody jednostki zależnej są przypisywane do właścicieli Jednostki Dominującej oraz do udziałów niedających kontroli nawet jeśli skutkiem tego przypisania będzie ujemne saldo udziałów niedających kontroli.

W razie konieczności wprowadzane są korekty do sprawozdań finansowych jednostki zależnej dostosowujące jej politykę rachunkowości do polityki Grupy.

Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między jednostkami Grupy zostały w konsolidacji w pełni wyłączone.

Zmiany udziałów właścicielskich Grupy w jednostkach zależnych

Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się jako transakcje kapitałowe. Wartość bilansowa udziałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających kontroli podlega korekcie w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach zależnych. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niedających kontroli a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnosi się bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje właścicielom Jednostki Dominującej.

W momencie utraty przez Grupę kontroli nad jednostką zależną oblicza się zysk lub stratę - jako różnicę między (i) sumą wartości godziwej otrzymanej zapłaty oraz wartości godziwej zachowanych udziałów oraz (ii) wartością bilansową aktywów (z uwzględnieniem wartości firmy) i zobowiązań jednostki zależnej - oraz ujmuje się w wyniku. W przypadku, gdy aktywa jednostki zależnej są wyceniane w kwocie przeszacowanej lub wartości godziwej i wynikający z tego skumulowany zysk lub strata jest ujmowany w pozostałych całkowitych dochodach i odnosi się do kapitału, wartości uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w kapitale własnym rozlicza się w taki sposób, jak gdyby Grupa bezpośrednio zbyła odpowiednie składniki aktywów (tj. przenosi się na wynik lub bezpośrednio do zysków zatrzymanych, zgodnie z zasadami odpowiedniego MSSF). Wartość godziwą inwestycji utrzymanej w byłej jednostce zależnej na dzień utraty kontroli uznaje się za wartość godziwą w momencie początkowego ujęcia, rozliczaną następnie zgodnie z MSSF 9 lub za koszt w momencie początkowego ujęcia inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub jednostce współkontrolowanej.

Segmenty operacyjne

Informacja dotycząca segmentów operacyjnych, obszarów geograficznych oraz istotnych klientów

Informacje dotyczące segmentów operacyjnych

W oparciu o definicję zawartą w MSSF 8, działalność Grupy oparta jest o:

Działalność ta została zaprezentowana w niniejszych niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w ramach jednego segmentu operacyjnego, ponieważ:

Informacje geograficzne

Spółka sprzedaje swoje produkty przede wszystkim za pośrednictwem internetowych platform sprzedaży takich jak Steam, Nintendo Switch, Xbox Store, za pośrednictwem Spółki Ultimate Games S.A., która wydaje gry w imieniu Spółki. Sprzedaż odbywa się na rynku globalnym, a raporty dostarczane przez poszczególne platformy nie dają możliwości ustalenia struktury sprzedaży według obszarów geograficznych, bez konieczności ponoszenia znaczących kosztów związanych z analizą danych.

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia par 33 MSSF 8, Spółka odstąpiła od prezentacji przychodów ze sprzedaży z podziałem na obszary geograficzne.

Informacje dotyczące produktów i usług

od 01.01.2020 do 31.12.2020 od 01.01.2019 do 31.12.2019
Nintendo Switch 988 489
Xbox 113 -
Steam 32 31
Usługi deweloperskie 1 731 658
RAZEM: 2 865 1 178

Istotni klienci

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020

kontrahent sprzedaż Udział
ULTIMATE GAMES S.A. 1 543 53,9%
Consoleway S.A. 626 21,8%
Ultimate VR 15 0,5%
Game Box sp. z o.o. 209 7,3%
Gaming Ventures 161 5,6%
Demolish Games S.A. 120 4,2%
Manager Games S.A. 120 4,2%
pozostali 71 2,5%
Razem przychody 2 865 100,0%

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019

kontrahent sprzedaż Udział
Ultimate Games S.A. 491 41,68%
West Wind S.A. 245 20,80%
PlayWay Inc. 192 16,33%
Ultimate VR 180 15,28%
Art Games Studio S.A. 29 2,44%
Pyramid Games S.A. 22 1,87%
Pozostali 6 0,54%
Razem przychody 1 178 100%

Wartość firmy

Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Według kosztu 89 117
Skumulowana utrata wartości - -
RAZEM: 89 117

W roku 2020 doszło do utraty kontroli w spółce Black Rose Project sp. z o.o., w wyniku czego wartość firmy powstała na dzień objęcia kontroli nad tym podmiotem, w kwocie 28 tys. zł, rozliczona została z wynikiem na utracie kontroli. Wartość firmy na dzień 31 grudnia 2020 roku dotyczyła w całości wartości firmy powstałej w wyniku objęcia kontroli nad Silver Lynx Games sp. z o.o. w roku 2019.

Nazwa spółki zależnej Data objęcia kontroli Cena nabycia Aktywa netto przypadające JD Wartość firmy
Silver Lynx Games sp. z o.o. 30.08.2019 100 11 89

Jednostka dominująca przeprowadziła coroczny test na utratę wartości przez wartość firmy i nie stwierdziła przesłanek wskazujących na konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy.

Aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Środki trwałe 12 25
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - -
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - -
urządzenia techniczne i maszyny 12 11
środki transportu - -
inne środki trwałe - 15
Środki trwałe w budowie - -
Zaliczki na środki trwałe w budowie - -
RAZEM: 12 25
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania (stanowiące zastaw lub zabezpieczenie zobowiązań) - -
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

Grupa nie posiada aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia.

Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych- na dzień 31 grudnia 2020 r.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe RAZEM
własne - - 12 - - 12
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu - - - - - -
RAZEM: - - 12 - - 12
Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych- na dzień 31 grudnia 2019 r.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe RAZEM
własne - - 11 - 15 25
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu - - - - - -
RAZEM: - - 11 - 15 25

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane zgodnie z metodą praw własności

Wartość w cenie nabycia

Wyszczególnienie Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Art Games Studio S.A. - 717
Asmodev S.A. 164 164
West Wind sp. z o. o. 403 403
Ultimate VR sp. z o. o. 225 225
Black Rose Projects sp. z o.o. 4 964* -
RAZEM: 5 757 1 509

*wartość udziałów w Black Rose Projects sp. z o.o. w cenie nabycia wynosi 50 tys. zł. Na moment utraty kontroli Jednostka dominująca ustaliła wartość godziwą pozostałego pakietu udziałów, przyjętą do rozliczenia wyniku na utracie kontroli i tę wartość przyjęto dla określenia wartości inwestycji. Wartość godziwa ustalona została w oparciu o wartość emisji nowych udziałów, która doprowadziła do utraty kontroli i skierowana była do niezależnych, zewnętrznych inwestorów. Cena jednego udziału ustalona została na poziomie 6 800 zł.

Wycena według metody praw własności

Spółka Wartość w cenie nabycia Udział w kapitale Wynik finansowy przypadający na Grupę za rok 2019 Wynik finansowy przypadający na Grupę za rok 2020 Wartość udziałów wyceniona metodą praw własności
Art Game Studio S.A. - - - (11) -
Asmodev S.A. 164 22,80% - (24) 140
West Wind sp. z o. o. 403 25,00% - (81) 384
Ultimate VR sp. z o. o. 225 45,00% - 82 307
Black Rose Projects sp. z o.o. 4 964 36,50% - - 50
RAZEM 5 757 - - (34) 5 733

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Specyfikacja aktywów finansowych
Wyszczególnienie Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Udziały i akcje 3 118 4 921
Udzielone pożyczki - -
RAZEM 3 118 4 921
Specyfikacja udziałów i akcji na dzień 31 grudnia 2020 roku
Spółka Ilość posiadanych udziałów/akcji Udział w kapitale podstawowym Wartość w cenie nabycia na dzień 31.12.2020 Wartość godziwa na dzień 31.12.2020 Przeszacowanie do wartości godziwej w roku 2020
Art Games Studio S.A. 324 833 5,91% 587 682 96
Drageus Games S.A. 201 150 9,88% 394 873 479
Punch Punk S.A. 251 500 4,87% 437 943 506
87 Avenue Games sp. z o.o. 11 9,91% 240 240 -
Nesalis Games sp. z o.o. 25 5,00% 100 100 -
Rejected Games sp. z o. o. 7 7,00% 280 280 -
RAZEM - - 2 037 3 118 1 081

Zawarta została warunkowa umowa sprzedaży Nesalis Games sp. z o.o. oraz Rejected Games sp. z o.o. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet transakcji, zaś zgodnie z umową prawo własności zostanie przeniesione na stronę kupującą w momencie przekształcenia w spółkę akcyjną.

Specyfikacja udziałów i akcji na dzień 31 grudnia 2019 roku
Spółka Ilość posiadanych udziałów/akcji Udział w kapitale podstawowym Wartość w cenie nabycia na dzień 31.12.2019 Wartość godziwa na dzień 31.12.2019 Przeszacowanie do wartości godziwej w roku 2019
Red Dev Studio S.A. 9 512 0,17% 3 3 -
Drageus Games S.A. 201 150 9,88% 394 1 207 813
Atomic Jelly S.A. 220 000 8,52% 145 968 823
Live Motion Games sp. z o.o. 97 19,96% 338 338 -
Nesalis Games sp. z o.o. 25 5,0% 100 100 -
Baked Games sp. z o.o. 112 5,3% 252 252 -
Haje sp. z o.o. 200 10,0% 250 250 -
Punch Punk S.A. 501 500 9,7% 460 1 204 744
Pixel Flipper S.A. 30 000 3,0% 90 90 -
Woodland Games sp. z o.o. 271 4,8% 50 50 -
Big Cheese Studio sp. z o.o. (Circus) 187 2,3% 180 180 -
Rejected Games sp. z o. o. 7 7,0% 280 280 -
RAZEM - - 2 541 4 921 2 380
Grupa wycenia posiadane aktywa finansowe zgodnie z MSSF 9 w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Model biznesowy Grupy odnośnie aktywów finansowych zakłada utrzymywanie ich w celu zarówno otrzymywania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaży składników aktywów finansowych.

Wycena do wartości godziwej aktywów finansowych w akcje Punch Punk S.A. na dzień 31 grudnia 2020 i 31 grudnia 2019 roku odbyła się na podstawie transakcji kapitałowych w Spółkach portfelowych (kupno/sprzedaż/nowa emisja) zawartych z niezależnymi podmiotami. Zdaniem Zarządu Spółki, bieżące transakcje na znaczących pakietach udziałów/akcji w spółkach portfelowych (transakcje dotyczące pakietów powyżej 5% udziału w kapitale podstawowym) w najlepszy sposób odzwierciedlają wartość godziwą posiadanych aktywów finansowych.

Wycena do wartości godziwej aktywów finansowych w akcje Art Games Studio S.A. oraz Drageus Games S.A. odbyła się na podstawie kursów notowań tych akcji na rynku New Connect na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.

Zapasy

Specyfikacja zapasów na dzień bilansowy
Wyszczególnienie Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
półprodukty i produkcja w toku 5 292 3 428
produkty gotowe 720 195
RAZEM 6 012 3 623

Produkcja w toku obejmuje koszty związane z tworzeniem gier, które na dzień bilansowy nie zostały zakończone i wprowadzone do sprzedaży. Wycena w księgach oparta jest według kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym projektem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z danym projektem. W momencie zakończenia prac i ujmowania nakładów związanych z realizacją danego projektu, następuje przeksięgowanie nakładów z Produkcji w toku na Produkty gotowe.

Na wartość produktów gotowych składały się koszty wytworzenia gier, które do dnia bilansowego nie zostały pokryte przychodami ze sprzedaży tych gier.

Cena nabycia lub koszt wytworzenia zapasów mogą nie być możliwe do odzyskania. Odpisanie wartości zapasów do poziomu ich wartości netto możliwej do uzyskania odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych. Analiza taka dokonywana jest na każdy dzień bilansowy dla każdego tytułu w toku wytwarzania oraz dla gotowych produkcji indywidualnie.

W przypadku produkcji w toku Grupa szacuje zainteresowanie wytwarzanym tytułem poprzez zbieranie zapisów na wishlistach, aktywności na portalach społecznościowych oraz szeroko zakrojonym działaniom marketingowym. Powyższe działania pozwalają ocenić, czy wartość netto możliwa do uzyskania jest wyższa od poniesionych kosztów produkcji.

W przypadku wyrobów gotowych przyjmuje się założenie, iż każda gra powinna zwrócić koszty jej produkcji w terminie 24 miesięcy od jej produkcji. Po tym okresie koszty jej wytworzenia, które nie zostały jeszcze odpisane w ciężar wyniku finansowego podlegają odpisowi. W sytuacji, w której sygnały rynkowe wskazują, iż przychody ze sprzedaży danego tytułu nie pokryją kosztów wytworzenia gry, Grupa dokonuje wcześniejszego odpisu poniesionych kosztów.

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów, ponieważ zdaniem Zarządu jednostki dominującej, wartość netto możliwa do uzyskania była wyższa od kosztów wytworzenia gier. W oparciu o plany sprzedażowe oraz zainteresowanie klientów Grupy poszczególnymi tytułami, Zarząd jednostki dominującej spodziewa się, iż koszty wytworzenia gier zostaną w całości pokryte przychodami z ich sprzedaży.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Specyfikacja należności krótkoterminowych
Wyszczególnienie Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Z tytułu dostaw i usług, w tym: 67 528
od jednostek powiązanych - -
od jednostek stowarzyszonych - 221
od pozostałych jednostek 67 307
Należności z tytułu podatku VAT 161 155
Zaliczki na dostawy - -
Wpłacone kaucje 3 7
RAZEM: 231 691

Grupa nie dokonała odpisu należności przeterminowanych w 2019 i 2020 roku, ponieważ zgodnie z przyjętym modelem oczekiwanej straty nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności.

Specyfikacja rozliczeń kosztów przyszłych okresów

Wyszczególnienie Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Abonamenty i prenumeraty 9 10
Polisy ubezpieczeniowe 6 3
Koszty emisji akcji serii E do rozliczenia z kapitałem zapasowym - 444
RAZEM: 15 457
Specyfikacja pozostałych należności

Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności ze względu na brak występowania należności przeterminowanych.

Krótkoterminowe inwestycje w jednostki stowarzyszone

W ramach pozycji Grupa wykazywała na dzień 31 grudnia 2019 roku pożyczkę w kwocie 40 tys. zł udzieloną na rzecz spółki stowarzyszonej Art Games Studio S.A. Pożyczka została spłacona w roku 2020.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej

Wyszczególnienie Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Pożyczka 305 500 akcji spółki Art Games Studio 642 -
RAZEM 642 -

19 maja 2020 r. Grupa udzieliła pożyczki Carpathia Capital S.A., maksymalnie do 30.06.2021 r. przy czym nie później niż miesiąc od dopuszczenia do obrotu akcji emisji serii E. Rozliczenie pożyczki nastąpiło 5 lutego 2021 r.

Wartość nominalna pożyczki wyniosła 52 tys. zł. Grupa dokonała wyceny pożyczki do wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2020 roku przy zastosowaniu kursu zamknięcia dla akcji Art Games Studio S.A., będących przedmiotem pożyczki na dzień bilansowy. Wartość przeszacowania ujęta w innych całkowitych dochodach wyniosła 589 tys. zł.

Struktura kapitału akcyjnego

Struktura kapitału akcyjnego Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2020 roku
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale podstawowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Mateusz Adamkiewicz 1 594 460 28,47% 1 594 460 28,47%
Mateusz Pastewka 1 568 201 28,00% 1 568 201 28,00%
Pozostali 2 437 339 43,53% 2 437 339 43,53%
RAZEM 5 600 000 100,00% 5 600 000 100,00%

Wartość nominalna akcji wszystkich emisji wynosi 560 tys. zł.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, posiadający akcje Spółki dominującej
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale podstawowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Mateusz Adamkiewicz 1 594 460 28,47% 1 594 460 28,47%
Kajetan Wojnicz 10 000 0,18% 10 000 0,18%
Jarosław Antonik 6 000 0,11% 6 000 0,11%
Tomasz Sobiecki 380 0,00% 380 0,00%
Bartosz Krusik 200 0,00% 200 0,00%

Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku za rok przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu roku.

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku za rok przypadającego na zwykłych akcjonariuszy spółki dominującej przez średnią ważoną liczby wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu roku powiększoną o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych, które byłyby wyemitowane przy zamianie wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych na akcje zwykłe.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję:

Zysk na akcję W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
Średnia liczba akcji zwykłych w okresie 4 506 027 4 500 000
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 1,27 1,03
Rozwodniony zysk na akcję W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
Średnia liczba akcji zwykłych w okresie 4 506 027 4 500 000
Zdarzenia wpływające na zmianę podstawy wyliczenia zysku na akcję: - -
konsolidacja akcji - -
emisja akcji - -
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 5 926 4 650
Rozwodniony zysk na akcję w złotych 1,32 1,03

Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

W 2020 roku Gaming Factory S.A. wypłaciła 1 485 tys. zł dywidendy z zysku roku 2019.

Zarząd Gaming Factory S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok zgodnie z przyjętą w dniu 29 marca 2021 roku „Polityką dywidendową Gaming Factory S.A.”. Spółki zależne nie wypłacały dywidend.

Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów

Wyszczególnienie Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalne na BO 4 167 4 167
Emisja akcji serii E 16 940 -
Koszty emisji akcji (2 871) -
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalne na BZ 18 236 4 167

Pozostałe kapitały rezerwowe

W ramach pozostałych kapitałów rezerwowych Grupa wykazywała skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Wyszczególnienie Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Pozostałe kapitały rezerwowe na BO 1 928 -
Wycena aktywów finansowych do wartości godziwej (710) 2 380
Podatek odroczony od wyceny do wartości godziwej 135 (452)
Pozostałe kapitały rezerwowe na BZ 1 353 1 928

Zyski zatrzymane

Jednostka dominująca dokonała sprzedaży udziałów i akcji w Spółkach Atomic Jelly S.A., Punch Punk S.A. oraz Art Games Studio S.A. realizując zysk w wysokości 1 922 tys. zł, pomniejszony o skutki podatku dochodowego. Ze względu na fakt, iż akcje powyższych Spółek wyceniane były na dzień 31 grudnia 2019 roku w wartości godziwej, realizacja wyniku spowodowała przekwalifikowanie kwoty zysku z pozostałych kapitałów rezerwowych na zyski zatrzymane.

Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli

Spółka zależna Udział w kapitale na 31.12.2020 Wartość aktywów netto na 31.12.2020 Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli na 31.12.2020
Silver Lynx Games sp. z o. o. 77,01% 147 34
Vision Edge Entertainment sp. z o.o. 90,00% 4 508 451
Razem - - 484
Spółka zależna Udział w kapitale na 31.12.2019 Wartość aktywów netto na 31.12.2019 Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli na 31.12.2019
Black Rose Projects sp. z o.o. 50,50% 135 67
Silver Lynx Games sp. z o. o. 77,01% 183 42
Razem - - 109

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Przychody ze sprzedaży Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Wycena aktywów finansowych do wartości godziwej 318 452
Wycena do wartości godziwej udziałów Black Rose Project sp. z o.o. na moment utraty kontroli 934 -
Pozostałe różnice przejściowe 11 9
RAZEM 1 262 461

Pożyczki zaciągnięte

W ramach krótkoterminowych pożyczek Grupa prezentowała pożyczkę w kwocie 3 tys. zł zaciągniętą przez Lynx Games sp. z o.o. od osoby fizycznej.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Wyszczególnienie Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: 69 761
od jednostek powiązanych - -
od jednostek stowarzyszonych - 225
od pozostałych jednostek 69 536
Zobowiązania z tytułu podatków 3 29
Zobowiązania pozostałe, w tym: 89 -
Wynagrodzenia należne - 41
Zobowiązanie z tytułu nabycia udziałów/akcji - -
Warunkowa umowa sprzedaży udziałów i akcji 380 -
Przychody przyszłych okresów 188 -
Inne 89 -
Razem 730 831

Wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług w Grupie były nieprzeterminowane i dotyczyły bieżącej działalności Grupy.

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
przychody ze sprzedaży gier 2 851 372
przychody ze sprzedaży usług 13 805
pozostałe przychody operacyjne 1 12
RAZEM 2 865 1 190

Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Amortyzacja 10 10
Zużycie materiałów i energii 44 17
Usługi obce 2 842 3 587
Podatki i opłaty 19 30
Wynagrodzenia 1 113 494
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 22 15
Pozostałe koszty rodzajowe 14 166
Koszty rodzajowe razem: 4 062 4 320
Zmiana stanu produktów 2 609 3 251
Koszty obciążające wynik okresu 1 453 1 068

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe
Przychody finansowe Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Odsetki 1 5
Dywidendy 101
Inne, w tym: 1 039 -
nadwyżka dodatnich różnic kursowych - -
Zysk ze zbycia aktywów finansowych 1 039 5 564
Pozostałe - -
RAZEM: 1 141 5 570
Koszty finansowe
Koszty finansowe Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Odsetki - -
Inne, w tym: 4 -
nadwyżka ujemnych różnic kursowych 4 -
pozostałe koszty finansowe - 1
RAZEM: 4 1
Wynik na utracie kontroli w jednostce zależnej
Wyszczególnienie Kwota
Moment utraty kontroli 31.12.2020
Cena sprzedaży 1 234
Wartość godziwa pozostałej kwoty inwestycji 4 964
Aktywa netto na dzień zbycia 1 323
Wartość firmy na dzień zbycia 28
Udziały niedające kontroli 655
Wynik na utracie kontroli 5 502

Zysk (strata) z tytułu utraty kontroli w jednostce zależnej

Spółka Udział w kapitale Wynik finansowy przypadający na Grupę za rok 2020
Art Game Studio S.A. - (11)
Asmodev S.A. 22,80% (24)
West Wind sp. z o. o. 25,00% (81)
Ultimate VR sp. z o. o. 45,00% 82
Black Rose Projects sp. z o.o. 36,50% -
RAZEM - (34)

Podatek dochodowy bieżący i odroczony

Wyszczególnienie Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Podatek bieżący 974 996
Podatek odroczony 568 9
RAZEM: 1 542 1 005

Wynagrodzenie kluczowego personelu jednostki dominującej

Wyszczególnienie W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
Zarząd
Mateusz Adamkiewicz 60 60
Łukasz Bajno 24 2
Rada Nadzorcza
Jarosław Antonik 4 -
Bartosz Krusik 4 -
Kajetan Wojnicz 4 -
Marek Parzyński 4 -
Daniel Kostecki 1 -
Tomasz Sobiecki 1 -
RAZEM: 98 62

W latach 2019 - 2020 nie wystąpiły świadczenia po okresie zatrudnienia, pozostałe świadczenia długoterminowe, płatności na bazie akcji własnych ani świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

W roku 2019 Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia.

Zarządzanie kapitałem

Wymogi kapitałowe dotyczące Spółki

Głównym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.

Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.

Wyszczególnienie Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
Oprocentowane kredyty i pożyczki - 3
Zobowiązania leasingowe - -
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania 959 864
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 466 2 510
Zadłużenie netto - -
Kapitał własny 32 097 12 573
Kapitał i zadłużenie netto 32 097 12 573

Zobowiązania i aktywa warunkowe

Grupa nie posiada zobowiązań i aktywów warunkowych na dzień bilansowy.

Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych nie wystąpiły nieujęte zobowiązania wynikające z jakichkolwiek umów.

Informacja o wypłaconych dywidendach, w podziale na akcje zwykłe i pozostałe akcje oraz kwocie dywidend zaproponowanych lub uchwalonych do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, ale nie ujętych jako przekazane posiadaczom akcji w trakcie okresu.

W 2020 roku Gaming Factory S.A. wypłaciła 1 485 000,00 PLN dywidendy.

Spółki zależne nie wypłacały dywidend.

Informacja o zdarzeniach następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Do dnia publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

15 stycznia 2021 r. premiera Gunslingers & Zombies w wersji wczesnego dostępu na Steam

3 lutego 2021 r. podpisanie umowy wydawniczej na grę Buried in Ice – zakładany budżet produkcyjny i marketingowy wyniesie około 400 tys. zł.

26 lutego 2021 r. podpisanie umowy wydawniczo-produkcyjnej na grę „Dinos Reborn” przez spółkę zależną Vision Edge Entertainment sp. z o.o.

4 marca 2021 r. podpisanie umowy na produkcję minimum 6 gier VR za kwotę minimum 500 tys. zł ze spółką VRAAR sp. z o.o.

11 marca 2021 r. premiera „Sapper – Defuse The Bomb Simulator” w formule wczesnego dostępu w wersji na PC

28 marca 2021 r. premiera „Gallic Wars: Battle Simulator” w wersji na Nintendo Switch

Instrumenty finansowe

Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Spółka, należą aktywa finansowe, takie jak należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności oraz udziały i akcje w innych podmiotach.

Grupa nie stosuje pochodnych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.

Wartość godziwa instrumentów finansowych, jakie Grupa posiadała na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanej w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata z następujących przyczyn:

Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa
31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019
Aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 246 246 1 148 1 148
Należności z tytułu podatku - - 6 6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 466 18 466 2 510 2 510
Pożyczki udzielone - - - -
Udziały w spółkach zależnych - - - -
Udziały w spółkach stowarzyszonych - - - -
Udziały w pozostałych jednostkach oraz pożyczki 644 644 2 2
Zobowiązania finansowe - - - -
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte - - 3 3
Inne zobowiązania finansowe (leasing, faktoring) - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostały 730 730 831 831
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 230 230 33 33

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Ryzyko finansowe

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa należą pożyczki, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest zapewnienie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd Jednostki Dominującej weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.

Ryzyko stopy procentowej

Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej jednego roku.

Grupa na bieżąco monitoruje sytuację związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni wpływ na rynek stóp procentowych w kraju.

Ze względu na bardzo niski poziom występowania instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem stopy procentowej nie przeprowadzano analizy wrażliwości w tym zakresie

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe to ryzyko, że wartość godziwa przyszłych przepływów pieniężnych z instrumentów finansowych zmieni się z powodu zmian kursów walutowych. Ekspozycja Spółki na to ryzyko związana jest głównie z działalnością operacyjną (kiedy przychody lub koszty Spółki wyrażone są w innej walucie niż waluta funkcjonalna).

Większość sprzedaży Spółka realizuje poza terenem Polski. Natomiast istotne zakupy realizowane są na terenie kraju. W związku z powyższym Grupa narażona jest na istotne ryzyko kursowe.

Ryzyko kredytowe

Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.

W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.

Ryzyko związane z płynnością

Kierownictwo Grupy monitoruje ryzyko braku funduszy jednak ze względu na bardzo silną pozycję finansową Grupy ryzyko to jest minimalne.

Informacja o korektach błędów poprzednich okresów

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem korekty błędów nie wystąpiły.

Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

W okresie objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa zidentyfikowała następujące jednostki powiązane, z którymi zawierała transakcje:
Nazwa jednostki Sposób powiązania Powiązanie na 31 grudnia 2020 Powiązanie na 31 grudnia 2019
MM Fund Podmiot kontrolowany przez Mateusza Adamkiewicza (akcjonariusz oraz członek Zarządu) oraz Mateusza Pastewkę (akcjonariusz) NIE TAK
Mateusz Adamkiewicz Business Analytics Podmiot kontrolowany przez Mateusza Adamkiewicza (akcjonariusz oraz członek Zarządu) NIE TAK
Flash Investment sp. z o.o. (d. Lux Finanse ) Podmiot kontrolowany przez Mateusza Pastewkę (akcjonariusz) NIE TAK
Art Games Studio S.A. Spółka stowarzyszona NIE TAK
Asmodev S.A. Spółka stowarzyszona NIE TAK
Silver Lynx sp. z o.o. Spółka zależna NIE TAK
Black Rose Projects sp. z o.o. Spółka zależna TAK TAK
West Wind sp. z o.o. Spółka stowarzyszona NIE TAK
Ultimate VR sp. z o.o. Spółka stowarzyszona TAK TAK
Transakcje w roku 2020

Spółka zakupiła od Art Games Studio S.A. usługi deweloperskie za 69 tys. zł.

Spółka nabyła od Black Rose Projects sp. z o.o. usługi deweloperskie w kwocie 395 tys. zł.

Spółka sprzedała usługi deweloperskie na rzecz Ultimate VR sp. z o.o. w kwocie 15 tys. zł.

Transakcje w roku 2019

Spółka nabyła od Black Rose Projects sp. z o.o. usługi deweloperskie w kwocie 242 tys. zł.

Spółka przekazała na rzecz Silver Lynx Games sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 150 tys. zł. Wartość naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 1 tys. zł.

Spółka nabyła usługi deweloperskie od spółki Art Games Studio S.A. w kwocie 29 tys. zł oraz dokonała sprzedaży usług związanych z promocją gier na kwotę 264 tys. zł. Spółka dominująca udzieliła ponadto pożyczki na rzecz Art Games Studio S.A. w kwocie 40 tys. zł.

Spółka nabyła udziały w Asmodev S.A. od MM Fund za łączną kwotę 168 tys. zł.

Spółka sprzedała na rzecz West Wind sp. z o.o. grę z prawami majątkowymi za łączną kwotę 245 tys. zł.

Spółka świadczyła usługi deweloperskie na rzecz Ultimate VR sp. z o.o. w łącznej kwocie 180 tys. zł.

Spółka świadczyła usługi doradcze na rzecz Lux Finanse w łącznej kwocie 129 tys. zł. Spółka nabyła ponadto usługi doradcze od Lux Finanse na łączną kwotę 663 tys. zł.

Spółka nabyła moduły gier od MM Fund za łączną kwotę 70 tys. zł.

…………………………………………… ……………………………………………
Łukasz Bajno Mateusz Adamkiewicz
Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 30 marca 2021 r.