POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 GAMING FACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 24 czerwca 2021 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie zasad, na jakich Przetwarzane są Dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw Osób związanych z Przetwarzaniem ich Danych osobowych przez spółkę działająca pod firmą: GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie.
 2. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia oznaczają:
Administrator, Spółka GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000707300, REGON: 368897485, NIP: 5272829488
Dane, Dane osobowe dane osobowe stanowiące informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Osoba, Osoby osoba/osoby fizyczne, której/których Dane są Przetwarzane przez Administratora
Polityka niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem przekazanych Spółce Danych osobowych jest Spółka.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny Spółki tj. ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, jak również poprzez adres e-mail: kontakt@gamingfactory.pl
 3. Administrator dba o to by Dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.
 4. Administrator zapewnia, że powierzone mu Dane są Przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy.

III. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administrator Przetwarza Dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu Przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, pracodawcę, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, numer rachunku bankowego, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
 2. Podanie Danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów, których stroną jest Osoba, w tym świadczenia usług, a także podejmowania działań na żądanie Osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, rozliczenia prowadzonej działalności lub do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 3. W pozostałym zakresie podanie Danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia lub podania Danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

IV. ZAKRES, OKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

A) KORESPONDENCJA I KONTAKT TELEFONICZNY

 1. Zakres i źródło Danych
  Administrator Przetwarza Dane Osób, w szczególności w następującym zakresie: imię, nazwisko, pracodawca, firma, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu.
  Dane Osoby, Administrator uzyskał bezpośrednio od tej Osoby lub od podmiotu, którego Osoba reprezentuje lub w którym Osoba jest  zatrudniona, bądź z którym łączy ją inny stosunek prawny, w tym umowy cywilnoprawne.
 2. Cele Przetwarzania
  Administrator Przetwarza Dane w celu:

  • bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na rzecz Osoby będącej nadawcą korespondencji, ani nie związanego z realizacją innej umowy pomiędzy Osobą a Administratorem w celu rozwiązania lub sfinalizowania sprawy, której dotyczy korespondencja (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną działalnością, w tym informowaniu o usługach (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Okres przechowywania Danych
  Administrator będzie Przetwarzał Dane Osoby przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, bądź do czasu cofnięcia zgody. W przypadku Przetwarzania Danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – Dane będą Przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem Przetwarzania Danych.Okres Przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy Przetwarzanie Danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.Po okresie Przetwarzania Dane będą usuwane lub zanonimizowane.

B) REALIZACJA UMÓW/ZLECEŃ

W przypadku zbierania Danych dla celów wykonania konkretnej umowy Administrator przekazuje Osobie, której Dane dotyczą informacje dotyczące Przetwarzania jej Danych (w tym zakres, cel i okres przechowania) w momencie zawierania umowy.

C) WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

 1. Zakres i źródło Danych
  Administrator Przetwarza Dane Osób, w szczególności w następującym zakresie: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, numer rachunku bankowego.Administrator uzyskał Dane bezpośrednio od Osoby, od pracodawcy lub podmiotu, którego Osoba reprezentuje, lub z którym  łączy ją inny stosunek prawny, w tym umowy cywilnoprawne, bądź z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG, CRBR, rejestr podatników VAT).
 2. Cele Przetwarzania
  • Administrator Przetwarza Dane w celu:
  • bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • kontaktu telefonicznego związanego ze świadczonymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniem umów, informowaniem o usługach (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacji umów, zleceń w tym dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wykonywania umów zawieranych przez Administratora w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzeniem sieci kontaktów np. poprzez wymianę wizytówek, organizację/uczestnictwo spotkań biznesowych/konferencji/eventów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Okres przechowywania Danych

Administrator będzie Przetwarzał Dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okresy przedawnienia roszczeń z umowy lub inne okresy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa, które nakłada na Administratora obowiązek przechowywania lub archiwizowania dokumentów lub danych związanych z umowami. W przypadku Przetwarzania Danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – Dane będą Przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem Przetwarzania Danych.

Okres Przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy Przetwarzanie Danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po okresie Przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

D) KONTAKT PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

 1. Zakres i źródło Danych

Administrator Przetwarza Dane osobowe, w szczególności w następującym zakresie: imię, nazwisko, pracodawca, firma, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu, adres korespondencyjny.

Administrator uzyskał Dane bezpośrednio do Osoby poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie https://ir.gamingfactory.pl/

 1. Cele Przetwarzania
  Administrator Przetwarza Dane w celu:

  • odpowiedzi na przesłany formularz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • potencjalnego nawiązania współpracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2.  Okres przechowywania Danych

Administrator będzie Przetwarzał Dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, bądź do czasu cofnięcia zgody na Przetwarzanie Danych. W przypadku Przetwarzania Danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – Dane będą Przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem Przetwarzania Danych.

Okres Przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy Przetwarzanie Danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po okresie Przetwarzania Dane będą usuwane lub zanonimizowane.

E) AKCJONARIUSZE SPÓŁKI

 1. Zakres i źródło Danych

Administrator Przetwarza Dane osobowe akcjonariuszy Spółki (dalej: Akcjonariusze), w szczególności w następującym zakresie: imię, nazwisko, PESEL, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, numer rachunku maklerskiego.

Dane osobowe zostały przekazane Administratorowi osobiście przez Akcjonariuszy lub w inny prawnie dopuszczalny sposób.

 1. Cele Przetwarzania
  Administrator Przetwarza Dane Akcjonariuszy w celu:

  • realizacji stosunku prawnego pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami w związku ze statusem Akcjonariusza w Spółce, zgodnie z przepisami i statutem Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wykonania obowiązków publicznoprawnych Spółki związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, w tym obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących funkcjonowania Spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Okres przechowywania Danych

Dane osobowe Akcjonariusza będą przetwarzane przez okres posiadania statusu Akcjonariusza Spółki. Okres Przetwarzania Danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli Przetwarzanie Danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie Dane osobowe Akcjonariusza będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości lub spółkach publicznych.

Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie Danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po okresie Przetwarzania Dane będą usuwane lub zanonimizowane.

F) NEWSLETTER

 1. Zakres i źródło Danych

Administrator Przetwarza Dane osobowe, w szczególności w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Administrator uzyskał Dane bezpośrednio do Osoby poprzez zapisanie się na Newsletter przez stronę https://ir.gamingfactory.pl/

 1. Cele Przetwarzania
  Administrator Przetwarza Dane w celu:

  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • wysyłki newsletter (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2.  Okres przechowywania Danych

Administrator będzie Przetwarzał Dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na Przetwarzanie Danych. W przypadku Przetwarzania Danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – Dane będą Przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem Przetwarzania Danych.

Okres Przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy Przetwarzanie Danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po okresie Przetwarzania Dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 G) ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne Dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

  • podmiotom świadczącym usługi księgowe;
  • podmiotom świadczącym usługi prawne;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • bankom;
  • podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków;

Dane osobowe Akcjonariuszy mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Walnych Zgromadzeń Spółki, jak również we wszystkich kwestiach związanych z obsługą spółek publicznych, w szczególności właściwemu domowi maklerskiemu, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza EOG.

VI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidulanych przypadkach, w szczególności Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

VII. UPRAWNIENIA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

 1. Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Osobom, których Dane dotyczą, przysługuje:
  • prawo dostępu do treści swoich Danych;
  • prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w Przetwarzanych Danych lub ich uzupełnienia;
  • prawo do informacji o Przetwarzanych Danych w tym o celach i podstawach Przetwarzania;
  • prawo do ograniczenia Przetwarzania Danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, o ile Przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody;
  • prawo do przenoszenia Danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 1. Wnioski dotyczące realizacji powyższych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane w niniejszej Polityce.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu Danych osobowych.
 2. Administrator:
  1. zapewnia przejrzystość Przetwarzania Danych;
  2. informuje o Przetwarzaniu Danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
  3. dba o to, by Dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i Przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
  4. zapewnia poufność Danych przez dostęp do Danych tylko przez osoby upoważnione.
 3. W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których Dane dotyczą, Administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu Osoby, których dane dotyczą.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Niniejsza Polityka zastępuje Politykę z dnia 1 stycznia 2020 r. i obowiązuje od dnia 24 czerwca 2021 r.
 3. Administrator posiada odrębnie uregulowaną politykę cookies, która znajduje się na stronie internetowej Spółki https://ir.gamingfactory.pl/.