Zarząd Gaming Factory S.A. („Spółka”) w imieniu swoim oraz Rady Nadzorczej Spółki we wspólnie wydanym w dniu dzisiejszym oświadczeniu pragną przeprosić inwestorów za niedogodność związaną z zawieszeniem notowań akcji Spółki. Nieopublikowanie raportu za I kwartał 2020 roku nie było niedopatrzeniem, ale wynikało z przyjętej przez Spółkę wykładni przepisów tarczy antykryzysowej, o czym informowano we wcześniejszym oświadczeniu.

Wspólne oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu Gaming Factory S.A. z dnia 3 sierpnia 2020 roku

Zarząd Gaming Factory S.A. („Spółka”) w imieniu swoim oraz Rady Nadzorczej Spółki we wspólnie wydanym w dniu dzisiejszym oświadczeniu pragną przeprosić inwestorów za niedogodność związaną z zawieszeniem notowań akcji Spółki. Nieopublikowanie raportu za I kwartał 2020 roku nie było niedopatrzeniem, ale wynikało z przyjętej przez Spółkę wykładni przepisów tarczy antykryzysowej, o czym informowano we wcześniejszym oświadczeniu. Uznając stanowisko UKNF, Spółka dołożyła wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć przyczynę zawieszenia notowań i w związku z tym Skonsolidowany Raport Gaming Factory S.A. za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym, po sesji giełdowej. Jednocześnie Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki postanowiły, że w przyszłości w sytuacjach, kiedy będą miały miejsce różne interpretacje przepisów prawa, należy zawsze stosować zasadę ostrożności, aby uniknąć podobnych sytuacji jak obecna.

Oświadczenie  Zarządu Gaming Factory S.A. z dnia 31 lipca 2020 roku

W związku z zawieszeniem w dniu 31 lipca 2020 r. obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory S.A. („Spółka”), na podstawie żądania zgłoszonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, Zarząd Gaming Factory S.A. wyjaśnia:

  1. Zgodnie z § 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
    członkowskim, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie w dniu określonym przez emitenta, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.
  2.  Spółka podlega przepisom ww. Rozporządzenia od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji Spółki do obrotu na GPW, tj. od 10 lipca 2020 r.Powyższe podstawy nie nakładały na Spółkę obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r.
  3. Z kolei w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (dot. COVID-19) zdecydowano się przejściowo odciążyć podmioty nadzorowane przez KNF w wypełnianiu obowiązków
    informacyjnych i sprawozdawczych.Wspominane zmiany obejmą zmiany niektórych terminów dotyczących m.in. spółek publicznych, domów maklerskich, TFI, funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, w tym m.in. terminy dotyczące Spółek publicznych.

W szczególności zgodnie z § 21. 1. termin określony w § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim w zakresie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r., przedłuża się o 60 dni.

Na podstawie ww. Rozporządzania przedłużono pierwotny termin o kolejne 60 dni, przy czym według stanowiska spółki Gaming Factory S.A. dotyczy to emitentów dla których obowiązywał pierwotny termin.

Mając na uwadze stanowisko KNF spółka Gaming Factory S.A. zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie, tj. 3 sierpnia 2020 r. Po publikacji ww. raportu ustaną przesłanki obecnego zawieszenia notowań. Spółka wskazuje, że odwieszenie notowań leży w gestii KNF, które zwróci się do GPW z żądaniem odwieszenia notowań akcji i praw do akcji Spółki.