Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. na dzień 5 maja 2021 roku wraz z projektami uchwał