Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał