Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza.