Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F w KDPW