Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A.