1. List do akcjonariuszy.xades
1. List do akcjonariuszy.xhtml
2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades
2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xml
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xades
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml
4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022 – podpis.xades
4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022 – podpis.xml
4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022.html
5. Oświadczenie Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. dotyczące Komitetu Audyt.xhtml
5. Oświadczenie Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A..xhtml
5. Oświadczenie SSF 2 RN.xhtml
6. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. – podpis.xades
6. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. – podpis.xml
6. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Gaming Factory S.A. ZA 2022 R.zip
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r..xhtml