1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. – podpis.xml
1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. podpis.xades
1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R.xhtml
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022 – podpis.xades
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022.xhtml