Dopuszczenie do obrotu akcji i praw do akcji Spółki