Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu giełdowego