Raporty ESPI

DataNumer DokumentuTreśćRoczniktags_hfilter
03/19/202411/2024

Podpisanie umowy z firmą 4Divinity Pte. Ltd. na wydanie gry Japanese Master w wersji PC.

03/18/202410/2024

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów – znaczne pakiety akcji

03/01/20249/2024

Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

03/01/20248/2024

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

03/01/20247/2024

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

02/21/20246/2024

Rejestracja akcji serii G w KDPW

01/15/20245/2024

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu giełdowego

02/01/20244/2024

Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW

01/17/20243/2024

Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

01/15/20242/2024

Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta. Podsumowanie subskrypcji.

01/08/20241/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

12/28/202343/2023

Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

12/28/202342/2023

Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

12/22/202341/2023

Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

12/22/202340/2023

Zawarcie umowy objęcia Akcji serii G

12/22/202339/2023

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii G

12/21/202338/2023

Informacja o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki sprzedawane w ramach oferty publicznej przez 5HT Fundację Rodzinną. Zawarcie porozumienia

12/21/202337/2023

Informacja o podjęciu zobowiązania do nie zbywania akcji Spółki w okresie do 30 czerwca 2024 r.

12/20/202336/2023

Informacja o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Gaming Factory Spółka Akcyjna.

12/19/202335/2023

Osiągnięcie progu w związku art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

12/18/202334/2023

Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

12/18/202333/2023

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta – zawarcie umowy pożyczki

12/18/202332/2023

Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej w ramach pozyskania kapitału

12/08/202331/2023

Podpisanie Term Sheet z firmą 4Divinity Pte. Ltd. w sprawie wydania gry Japanese Drift Master w wersji PC.

12/08/202330/2023/K

Korekta treści raportu numer 30/2023 – Informacja o transakcji na akcjach Gaming Factory S.A.

12/08/202330/2023

Informacja o transakcji na akcjach Gaming Factory S.A.

12/08/202329/2023

Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

12/04/202328/2023

Ustalenie daty premiery gry Realm Protector oraz Electrician Simulator w wersji Xbox i Nintendo Switch

11/28/202327/2023

Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

11/28/202326 / 2023

Rejestracja Statutu Gaming Factory S.A.

11/24/2023Q3/2023

RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A 

11/24/202325/2023

Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

11/08/202324/2023/K

Korekta raportu bieżącego dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 7 listopada 2023 roku.

11/07/202324/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 7 listopada 2023 roku.

11/07/202323/2023

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. na nową kadencję.

11/07/202322/2023

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 7 listopada 2023 roku.

10/09/202321/2023

Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.

10/31/202320/2023

Przesunięcie terminów premier gier Bakery Simulator oraz Booze Masters: Freezing Moonshine

10/18/202319/2023

Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 listopada 2023 roku

Treść uchwały

10/17/202318/2023

Istotne informacje dotyczące gry Japanese Drift Master

10/16/202317/2023

Ustalenie dat premier wersji konsolowych gier: Bakery Simulator, Electrician Simulator, Electrician Simulator Smart Devices DLC i ZooKeeper

10/09/202316/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A

10/09/202315/2023

Ustalenie daty premiery pełnej wersji gry pt. Booze Masters: Freezing Moonshine

10/06/202314/2023

Aktualizacja założeń do strategii rozwoju Grupy Gaming Factory na lata 2023 – 2024

09/29/20231R/SK/2023

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GAMING FACTORY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R.

09/29/20231R/SK/2023

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R.

09/29/20231R/SK/2023

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A.

09/22/202313/2023

Rejestracja zmian Statutu Gaming Factory Spółka Akcyjna

06/29/202312/2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku – uzupełnienie informacji

Sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2022

Sprawozdanie rady nadzorczej z działalności 2022

06/29/202311/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

06/29/202310/2023

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.

kandydat na członka Rady Nadzorczej CV + zgoda

06/29/20239/2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

06/23/20238/2023

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki do raportu.

06/23/20237/2023

Rezygnacja Pana Tomasza Sobieckiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

06/02/20236/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMING FACTORY S.A.

05/30/2023Q1/2023

Raport kwartalny grupy kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za I kwartał 2023 roku

05/19/20235/2023

Ustalenie daty premiery gry Electrician Simulator: Smart Devices DLC

04/27/20231R/SK/2022

1. List do akcjonariuszy.xades
1. List do akcjonariuszy.xhtml
2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades
2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xml
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xades
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml
4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022 – podpis.xades
4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022 – podpis.xml
4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022.html
5. Oświadczenie Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. dotyczące Komitetu Audyt.xhtml
5. Oświadczenie Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A..xhtml
5. Oświadczenie SSF 2 RN.xhtml
6. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. – podpis.xades
6. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. – podpis.xml
6. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Gaming Factory S.A. ZA 2022 R.zip
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r..xhtml

04/27/20231R/2022

1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. – podpis.xml
1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. podpis.xades
1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R.xhtml
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022 – podpis.xades
2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022.xhtml

 

04/17/20234/2023

Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących 17.04.2023

03/31/20233/2023

Raport bieżący nr 3/2023 z dnia 31 marca 2023 r. Temat: Podpisanie Warunkowej Umowy Sprzedaży praw do gry Dreamhouse: The Game z przekazaniem autorskich praw majątkowych

02/10/20232/2023

Raport bieżący 2/2023 Temat: Powołanie członka Zarządu Gaming Factory S.A.

02/10/20231/2023

Raport bieżący 1/2023 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

11/28/202216/2022

RB ESPI 16/2022 Tytuł: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących.

09/28/2022Q1/2022

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A.

 

09/29/202215/2022

Istotne informacje dot. gry Electrician Simulator

09/12/202214/2022

Nawiązanie współpracy z Switch to Blockchain Studio sp. z o.o.

09/01/202213/2022

Ustalenie wcześniejszej daty premiery gry Electrician Simulator

07/21/202212/2022

Ustalenie daty premiery gry Electrician Simulator

07/07/202211/2022

Ustalenie daty premiery gry ZooKeeper

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Gaming Factory S.A. o wynagrodzeniach za 2021 rok

Raport biegłego z badania Sprawozdania_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach

06/30/202210/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

06/30/20229/2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

06/03/20228/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał

05/27/2022Q1/2022

Raport kwartalny grupy kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za I kwartał 2022 roku

04/29/20221R/SK/2021
04/29/20221R/2021
04/11/20227/2022

Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z firmą Titanite Games Sp. z o.o.

04/04/20226/2022

Ustalenie daty premiery gry Bakery Simulator

03/10/20225/2022

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu giełdowego

03/03/20224/2022

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F w KDPW

02/01/20223/2022

Ustalenie daty premiery Ironsmith w wersji na PC

01/04/20222/2022

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

01/03/20221/2022

Ustalenie daty premiery Pangeon w wersji na PS4 i PS5

11/30/202134/2021

Informacja o transakcji na akcjach Gaming Factory SA

11/30/202133/2021

Rezygnacja ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki

11/30/202132/2021

Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego

09/24/20211H/2021

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A.

11/26/2021Q3/2021

Raport kwartalny grupy kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za III kwartał 2021 roku

10/15/202130/2021

Zakończenie w roku 2021 subskrypcji akcji serii F

10/12/202129/2021

Informacja o transakcji na akcjach Gaming Factory SA

09/30/202128/2021

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

09/23/202126/2021

Uchwała Rady Nadzorczej – realizacja Programu Motywacyjnego za 2020 rok

09/20/202125/2021

Ustalenie daty premiery gry Farming Life

06/04/202122/2021

Premiera gry Foodtruck Arena

07/22/202123/2021

Przedłużenie umowy lock up

06/04/202121/2021

Raport dot. zwrotu kosztów produkcji i marketingu gry Castle Flipper

05/28/2021Q1/2021

Raport kwartalny grupy kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za I kwartał 2021 roku

05/21/202120/2021

Przyspieszenie daty premiery gry „Castle Flipper” w wersji na PC

05/18/202119/2021

Premiera gry Gallic Wars Battle Simulator na Xbox

05/10/202118/2021

Ustalenie daty premiery gry Castle Flipper

17/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 5 maja 2021 roku

05/05/202116/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 5 maja 2021 roku

05/05/202115/2021

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

04/27/202114/2021

Informacja o transakcji na akcjach Gaming Factory SA

04/09/202113/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. na dzień 5 maja 2021 roku wraz z projektami uchwał

04/01/202112/2021

Rekomendacja Zarządu Gaming Factory S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

03/30/2021BSSF/2020
03/30/2021BSF/2020

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

03/29/202111/2021

Przyjęcie przez Gaming Factory S.A. polityki dywidendowej

03/16/202110/2021

Ustalenie daty premiery gry Gallic Wars Battle Simulator na Nintendo Switch

03/04/20219/2021

Podpisanie istotnej umowy przez Gaming Factory S.A. – inwestycje w dziedzinie gier VR

02/26/20218/2021

Podpisanie istotnej umowy wydawniczej przez Vision Edge Entertainment sp. z o.o.

02/16/20217/2021

Ustalenie daty premiery gry „Sapper – Defuse The Bomb Simulator”

02/03/20216/2021

Podpisanie istotnej umowy wydawniczej przez Emitenta

02/02/20215/2021

Koszty emisji – uzupełnienie raportu nr 10/2020

01/14/20214/2021

Ostatni dzień notowania PDA i wprowadzenie do obrotu z dniem 18 stycznia 2021 roku akcji serii E Spółki

01/14/20213/2021

Warunkowa rejestracja akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii E w KDPW

01/11/20212/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

01/04/20211/2021

Zawiadomienia od akcjonariuszy

12/29/202032/2020

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E

12/21/202031/2020

Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną

12/18/202030/2020

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

12/14/2020Q2A/2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku Grupy Kapitałowej GF SA SKORYGOWANY

12/14/202029/2020

Korekta raportu za I półrocze 2020 roku

12/09/202028/2020

Informacja o transakcjach na akcjach Gaming Factory S.A.

12/04/202027/2020

Ustalenie daty premiery gry Gunslingers & Zombies

12/02/202026/2020

Podpisanie umowy na pełną produkcję gry Roman Legionary

11/30/2020Q3/2020

Gaming_Factory_SSF_IIIQ_2020

 

10/26/202025/2020

Ustalenie daty premiery gry Bouncy Bob 2 na Xbox One

10/19/202024/2020

Zawiązanie istotnej spółki zależnej – Vision Edge Entertainment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

10/15/202023/2020

Ustalenie daty premiery gry Pangeon na Xbox One

10/15/202022/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factrory S.A. w dniu 15 października 2020 roku

10/15/202021/2020

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Gaming Factory SA

10/15/202020/2020

Treść uchwał NWZ Gaming Factory SA z dnia 15.10.2020

10/14/202019/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

10/12/202018/2020

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 października 2020 r.

10/12/202017/2020

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

09/30/2020Q2/2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku Grupy Kapitałowej GF SA

09/17/202016/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A.

09/10/202015/2020

Ustalenie daty premiery Commander 85

08/27/202014/2020

Zawarcie umowy na wykonanie Pizza Simulator w wersji na PC

08/03/2020Q1/2020

Gaming_Factory_SSF_IQ_2020

08/13/202013/2020

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Black Rose Projects Sp. z o.o.

08/03/202012/2020

Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce Live Motion Games

07/31/202011/2020

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

07/22/202010/2020

Zakończenie subskrypcji akcji E i sprzedaży akcji serii B

07/21/20209/2020

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie akcji spółki

07/21/20208/2020

Wprowadzenie do obrotu z dniem 23.07.2020 r. papierów wartościowych Spółki

07/20/20207/2020

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie praw do akcji

07/19/20206/2020

Dopuszczenie do obrotu akcji i praw do akcji Spółki

07/17/20205/2020

Warunkowa rejestracja papierów wartościowych Spółki w KDPW

07/14/20204/2020

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

07/14/20203/2020

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

08/19/20202/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

07/14/20201/2020

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI